2

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
4 jaar geleden

2 Kronieken 33 vers 12 en 13

Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, en bad tot Hem. En Hij liet Zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is. Hoewel Manasse een zoon was van de godvrezende Hizkia, werd hij de meest goddeloze en slechte koning van Juda....

Lees verder
5 jaar geleden

2 Petrus 1 vers 16-17

“Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van Zijn majesteit. Want Hij ontving van God [de] Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo’n stem tot Hem kwam: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ “. In deze tweede brief beschrijft de apostel Petrus de morele verdorvenheid van de tegenwoordige eeuw waarin wij leven. Te...

Lees verder
12 jaar geleden

2 Petrus 1:5

Hij die gelooft, aan wie God alles “wat het leven en de godsvrucht betreft” gegeven heeft, is nu ook in staat van zijn kant iets te doen. Hij heeft goede bekwaamheden gekregen, opdat hij die nu in het dagelijks leven kan gebruiken. Het ontvangene moet geen dood kapitaal blijven, maar moet vrucht dragen. Dat gebeurt niet vanzelf, door het loutere aanwezig zijn van deze bekwaamheid, maar de gelovige moet nu zelf handelen. Persoonlijke inzet wordt verwacht, persoonlijke vlijt. Daarbij is...

Lees verder
2 jaar geleden

2 Petrus 2 vers 4-7

“Want als God … en als Hij de oude wereld niet gespaard … heeft … en als Hij [de] steden Sodom en Gomorra tot as verbrand … en als Hij [de] rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel van de losbandigheid van de zedelozen …”. De les van Lot voor ons vandaag God moet en zal het kwaad oordelen, maar voordat Hij dat deed in Sodom, redde Hij de ‘rechtvaardige’, die zwaar te lijden had...

Lees verder
4 jaar geleden

2 Petrus 2 vers 8

“… want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag [zijn] rechtvaardige ziel door [het] zien en horen gekweld met [hun] wetteloze werken …”. Evenals Abel wordt Lot in het Nieuwe Testament rechtvaardig verklaard. Toch is zijn geschiedenis opvallend anders. Zijn rechtvaardigheid wordt het best getoond in tegenstelling tot de boosheid van Sodom. In Genesis 19, toen twee engelen kwamen om Lot te waarschuwen, eisten de mannen van Sodom om gemeenschap met hen te hebben. Dit...

Lees verder
4 jaar geleden

2 Petrus 3 vers 11 en 12

Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast ….! Het woord “dag” heeft in de Bijbel vaak de betekenis van een meer of minder uitgestrekte tijdsperiode. Zo staat er in 2 Korinthe 6 vers 2: “… zie, nu is het [de] welaangename tijd”. Dat is de tegenwoordige tijd, waarin ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, eeuwig heil ontvangt. Verder...

Lees verder
1 week geleden

2 Petrus 3 vers 18

“… maar groei op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.” Effectieve geestelijke groei   Als Petrus zijn brief besluit door ons te herinneren aan de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus en het naderende einde van deze wereld, geeft hij ons twee zeer belangrijke instructies. Als wij deze dingen weten en verwachten, groeien wij zowel in de genade als in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dit is de manier waarop...

Lees verder
13 jaar geleden

2 Samuël 23:20

Aan het eind van de geschiedenis van David laat het Woord van God ons in een terugblik allerlei bijzonderheden zien uit het leven van de mannen die hem in de tijd van zijn verwerping trouw hadden gediend. Velen van hen hadden geen roemrijk verleden gehad. Maar nu hoorden ze bij David en hielden eraan vast dat hij de door God gezalfde koning was. De strijd aan zijn zijde liet hen tot helden worden. Ook nu zijn allen die de Heer...

Lees verder
1 jaar geleden

2 Samuël 23 vers 12

Samma stond midden in het veld met linzen Samma wordt gerekend onder de drie helden van David vanwege zijn grote heldendaad van geloof en overwinning op de Filistijnen. Het meest opvallende is dat “hij zich stelde …” (2 Sam. 23:12). Toen al “het volk vluchtte” voor de vijand, stond hij op. Men zou kunnen zeggen, dat het land met linzen niet de moeite waard was om daarvoor het leven te verliezen. Samma dacht daar anders over, want hij wist, dat...

Lees verder
8 jaar geleden

2 Samuël 6 vers 1-23

De ark van God De eerste gedachte van David voor de inhuldiging van zijn koninkrijk was de ark van God. Hij verzamelde 30.000 mannen, allen gekozen mannen uit Israël, maar deze keer niet voor een strijd, maar om de ark van God op een waardige manier naar Jeruzalem te leiden. Wij kunnen de persoon van de Heer Jezus nooit genoeg eer bewijzen. Alleen moet dit eerbetoon, deze aanbidding Hem met inzicht en gehoorzaamheid aangeboden worden. Volgens de goddelijke instructie moet...

Lees verder