j

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 jaar geleden

Jakobus 1 vers 2 en 3

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt.”   Een man die in rijkdom, welzijn en genotzucht geleefd had, verloor al zijn bezittingen en werd daarover heel mismoedig. Om zich te vermaken en te ontspannen verliet hij de stad en ging naar het platteland. Hij kwam eerst in een dorp, waar hij een boer zag, die in de schuur het graan met een schop  omkeerde....

Lees verder
17 jaar geleden

Jakobus 1:12

Het geloof dat God bewerkt, wordt zichtbaar in de daad en in de beproeving. Een geloof dat de proef niet kan doorstaan, is niet puur, niet door de Geest van God bewerkt. Daarom is het noodzakelijk dat God het ‘toelaat’ dat de Zijnen door verzoekingen, beproevingen, moeiten en lijden gaan. Een ongelovige zal op zulke ogenblikken geen houvast meer hebben en vertwijfeld in een bodemloze afgrond zien. Maar de gelovige die op God vertrouwt, mag over een vaste brug over...

Lees verder
7 jaar geleden

Jakobus 2 vers 13

“Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft; barmhartigheid roemt tegen het oordeel”. Dat is, om zo te zeggen, een uittreksel uit het “grondbeginsel van  God”. God is zowel barmhartig als ook rechtvaardig, zoals vele schriftplaatsen getuigen (verg. Ex. 34:6,7). Bij God is alles volkomen in evenwicht. En dat moet ook ons gedrag kenmerken. Barmhartig ten opzichte van benadeelden, zwakken of ouderen? Ja, dat gebeurt nog en we moeten God er dankbaar voor zijn. Er...

Lees verder
16 jaar geleden

Jakobus 2:13

Dat is, om zo te zeggen, een uittreksel uit het “grondbeginsel van  God”. God is zowel barmhartig alsook rechtvaardig, zoals vele Schriftplaatsen getuigen (vergelijk Exodus 34:6,7). Bij God is alles volkomen in evenwicht. En dat moet ook ons gedrag kenmerken. Erbarmen ten opzichte van benadeelden, zwakken of ouderen? Ja, dat gebeurt nog en we moeten God er dankbaar voor zijn. Er zijn nog mensen die vanuit een natuurlijk medelijden handelen. Onze tekst zegt ook wat over hun oordeel. God is...

Lees verder
16 jaar geleden

Jakobus 2:4

Kan dit duidelijke woord ook op Christenen worden toegepast? Wij moeten zeggen: ja, zeer zeker! Ook wij, als kinderen van God, lopen gevaar onderscheid te maken tussen medegelovigen. Niet alleen tussen arm en rijk (zoals hier in Jakobus), maar ook tussen personen met een voorkomend of bescheiden uiterlijk, tussen ontwikkelden en minder ontwikkelden. Er zijn immers veel manieren waarop wij de mensen onze welwillendheid kunnen bewijzen of onthouden. God heeft in onze tijd de sociale verschillen niet opgeheven. “Rijken en...

Lees verder
16 jaar geleden

Jakobus 4:17

  Hoe meer we ons bezighouden met het Woord van God, des te meer wordt ons duidelijk wat allemaal zonde kan zijn. Immers niet de maatstaf die wij graag willen aanleggen, geldt, maar wat Gods gedachten zijn. Wanneer we daarnaar vragen, zal ons gedrag op bepaalde levensterreinen, waarover we tot dusver misschien weinig nadachten, veranderen. Laten we eens denken aan het bidden. De profeet Samuël zegt: “Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen de Heere zou...

Lees verder
3 jaar geleden

Jakobus 5 vers 16

“Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”   Hoe belangrijk is het om elkaar onze overtredingen te belijden en voor elkaar te bidden. Het is interessant om op te merken, dat het vers waarin staat dat het vurig gebed van een rechtvaardig mens veel nut heeft, in de context staat van het belijden van elkaar. Om rechtvaardig te zijn moet ik een zuiver geweten hebben voor...

Lees verder
3 jaar geleden

Jakobus 5 vers 16b

“Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”   De vrome Spener1 had een zoon die, hoewel hij uitstekende capaciteiten had, buitengewoon brutaal was. Alle middelen van liefde en ernst waren vruchteloos gebleven, eindelijk kon de vader alleen maar bidden dat de Heer zijn zoon toch zou redden; wanneer en hoe, dat laat Hij aan Hem over. Enige tijd later werd de verloren zoon zeer ernstig ziek, en hij lag daar enkele weken, maar bijna stil en roerloos, in grote innerlijke...

Lees verder
4 jaar geleden

Jakobus 5 vers 17 en 18

Het gebed van Elia “Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een een gebed1 dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde”. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort”. God geeft ons hier het bewijs, dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Elia had een innige relatie met God en een hart voor het volk van God. Dit...

Lees verder
19 jaar geleden

Jakobus 5:14-15

“Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden”. Het staat toch in de Bijbel? Jazeker! In de Christenheid, met name onder gelovigen die zich vaak als Pinksteren presenteren, worden...

Lees verder