j

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

Jakobus 1:12

Het geloof dat God bewerkt, wordt zichtbaar in de daad en in de beproeving. Een geloof dat de proef niet kan doorstaan, is niet puur, niet door de Geest van God bewerkt. Daarom is het noodzakelijk dat God het ‘toelaat’ dat de Zijnen door verzoekingen, beproevingen, moeiten en lijden gaan. Een ongelovige zal op zulke ogenblikken geen houvast meer hebben en vertwijfeld in een bodemloze afgrond zien. Maar de gelovige die op God vertrouwt, mag over een vaste brug over...

Lees verder
4 jaar geleden

Jakobus 2 vers 13

“Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft; barmhartigheid roemt tegen het oordeel”. Dat is, om zo te zeggen, een uittreksel uit het “grondbeginsel van  God”. God is zowel barmhartig als ook rechtvaardig, zoals vele schriftplaatsen getuigen (verg. Ex. 34:6,7). Bij God is alles volkomen in evenwicht. En dat moet ook ons gedrag kenmerken. Barmhartig ten opzichte van benadeelden, zwakken of ouderen? Ja, dat gebeurt nog en we moeten God er dankbaar voor zijn. Er...

Lees verder
12 jaar geleden

Jakobus 2:13

Dat is, om zo te zeggen, een uittreksel uit het “grondbeginsel van  God”. God is zowel barmhartig alsook rechtvaardig, zoals vele Schriftplaatsen getuigen (vergelijk Exodus 34:6,7). Bij God is alles volkomen in evenwicht. En dat moet ook ons gedrag kenmerken. Erbarmen ten opzichte van benadeelden, zwakken of ouderen? Ja, dat gebeurt nog en we moeten God er dankbaar voor zijn. Er zijn nog mensen die vanuit een natuurlijk medelijden handelen. Onze tekst zegt ook wat over hun oordeel. God is...

Lees verder
12 jaar geleden

Jakobus 2:4

Kan dit duidelijke woord ook op Christenen worden toegepast? Wij moeten zeggen: ja, zeer zeker! Ook wij, als kinderen van God, lopen gevaar onderscheid te maken tussen medegelovigen. Niet alleen tussen arm en rijk (zoals hier in Jakobus), maar ook tussen personen met een voorkomend of bescheiden uiterlijk, tussen ontwikkelden en minder ontwikkelden. Er zijn immers veel manieren waarop wij de mensen onze welwillendheid kunnen bewijzen of onthouden. God heeft in onze tijd de sociale verschillen niet opgeheven. “Rijken en...

Lees verder
13 jaar geleden

Jakobus 4:17

  Hoe meer we ons bezighouden met het Woord van God, des te meer wordt ons duidelijk wat allemaal zonde kan zijn. Immers niet de maatstaf die wij graag willen aanleggen, geldt, maar wat Gods gedachten zijn. Wanneer we daarnaar vragen, zal ons gedrag op bepaalde levensterreinen, waarover we tot dusver misschien weinig nadachten, veranderen. Laten we eens denken aan het bidden. De profeet Samuël zegt: “Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen de Heere zou...

Lees verder
7 maanden geleden

Jakobus 5 vers 17 en 18

Het gebed van Elia “Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een een gebed1 dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde”. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort”. God geeft ons hier het bewijs, dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Elia had een innige relatie met God en een hart voor het volk van God. Dit...

Lees verder
16 jaar geleden

Jakobus 5:14-15

“Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden”. Het staat toch in de Bijbel? Jazeker! In de Christenheid, met name onder gelovigen die zich vaak als Pinksteren presenteren, worden...

Lees verder
13 jaar geleden

Januari 2008. Gebed van een politieman

Gebed van een politieman   Heer, ik vraag moed; Moed om mijn eigen angsten het hoofd te bieden om te overwinnen. Moed om te gaan waar anderen niet willen gaan. Ik vraag om sterkte; Sterkte van mijn lichaam om anderen te beschermen Sterkte van geest om anderen te leiden. Ik vraag om toewijding; Toewijding om mijn werk goed te doen Toewijding voor mijn gemeenschap om deze veilig te houden. Geef me Heer betrokkenheid; Voor allen die in mij geloven En...

Lees verder
2 jaar geleden

Je ogen sluiten …

Een liedjeszanger spreekt van iets dat veel anders klinkt, als je je ogen sluit … Interessant! “Wenn man die Augen zu macht, klingt der Regen wie Applaus” “Als je je ogen sluit, klinkt de regen als een applaus”, zingt de jonge Duitse zanger en songwriter Enno Bunger. Toen ik deze zin “las”, moest ik aan de mensen denken, die hun ogen sluiten en doen alsof alles na de dood voorbij  is. Dat klinkt als applaus. Maar de realiteit is, dat dan...

Lees verder
16 jaar geleden

Jehovah Getuigen (1)

Een verderfelijke dwaalleer? De “Jehovah-Getuigen” (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij niet mag worden aangebeden. Hun geloof kan daarom niet als Christelijk worden gekenmerkt (1 Joh. 2:22-23). Hun “Nieuwe-Wereld-Vertaling” (NWV) van de Bijbel wijkt voor een deel aanzienlijk van de grondtekst af.De volgende weerlegging van enige punten van hun dwaalleer aan de hand van de Schrift is misschien niet voor alle “internetters” interessant. Wanneer je echter op een...

Lees verder