7 jaar geleden

2 Kronieken 33 vers 12 en 13

Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, en bad tot Hem. En Hij liet Zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is.

Hoewel Manasse een zoon was van de godvrezende Hizkia, werd hij de meest goddeloze en slechte koning van Juda. Er wordt ons meegedeeld: “Manasse liet Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, zodat zij erger deden dan de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten weggevaagd had” (vs. 9). Dit ging een lange tijd door, want Manasse regeerde 55 jaar. Na schaamteloos negeren van vele waarschuwingen van God, werd hij uiteindelijk gevangen door de koning van Assyrië en opgesloten met twee bronzen ketenen.

God gebruikte deze bezoeking om het hart van Manasse te breken en hem zijn ware toestand te tonen in de ogen van God. Het gevolg was dat de koppigheid van zijn rebellie doorbroken werd. Een trots mens, die voor een lange tijd in arrogant kwaad volhard heeft, vindt het erg moeilijk om zich te vernederen, maar de goedheid van God is in staat om zelfs zulke mensen tot bekering te leiden.

Onze God kan niet anders dan een dergelijk gebed beantwoorden, ongeacht hoe groot de slechtheid geweest is. Dit is een heel bijzonder getuigenis uit het Oude Testament, dat God een God van weergaloze genade is. Het hart van Manasse was veranderd. God stond hem toe om zijn koninkrijk te herstellen en gaf hem de gelegenheid om in het openbaar een deel van het kwaad, waarvoor hij schuldig was, ongedaan te maken – dit alles getuigt van de genade van God.

Er waren lange afstands-effecten van het slechte bewind van Manasse, die echter niet konden worden teruggedraaid, en zijn volk leed daar lang onder. Gods genade, hoewel inderdaad wonderbaar in het volledig vergeven van de zondaar die in Jezus gelooft, stelt Zijn rechtvaardige regering niet terzijde. Ook dit moeten Christenen leren.

L.M. Grant, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW