1

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

1 Johannes 2 vers 15 (1)

De keuze van Lot en zijn gevolgen Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is Lot koos voor de vlakte van de Jordaan. “Hij zag …, dat die geheel bevochtigd was”. Menselijk gesproken had hij daarmee een goede beslissing genomen. Later woonde hij in de steden van de vlakte en sloeg zijn tenten tot aan Sódom toe. Maar “de mannen van Sódom waren boos, en grote zondaars tegen de Heere” Lot wilde niet langer vreemdeling zijn. Hij...

Lees verder
8 jaar geleden

1 Johannes 2 vers 17

“En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2:17). Een zakenman had een aanbevelenswaardig succes behaald en was er trots op. Op een dag wandelde hij tussen de bloemen van zijn tuin toen een rups zijn aandacht trok. Met enige moeite was het een stok ter ondersteuning van een rozenstruik aan het beklimmen. De inspanningen van het kleine insect fascineerde de waarnemer. Zou de rups de bovenkant...

Lees verder
16 jaar geleden

1 Johannes 2:6

Koning Frederik Willem IV van Pruisen ergerde zich eens heel erg aan de nalatigheid van één van zijn dienstknechten. Toen hij bij zijn echtgenote kwam, liep hij nog steeds woedend te schelden. Na een poosje ging koningin Elisabeth rustig staan en keek zoekend de kamer rond. Dit duurde zo een tijdje waarna uiteindelijk koning Frederik vroeg: ‘Wat zoek je?’ – ‘Ik zoek de koning,’ antwoordde ze. Frederik Willem werd door dat antwoord ‘wakker geschud’ en zag in hoe onwaardig hij...

Lees verder
4 jaar geleden

1 Johannes 3 vers 3

De hoop waarvan dit bijbelvers spreekt, is die dat alle ware kinderen van God in de heerlijkheid aan de Heer Jezus gelijk zullen zijn (vs. 2). Omdat ze Zijn leven bezitten, zullen ze Hem, de verheerlijkte Zoon des mensen, gelijk zijn. Maar ook nu al vormt deze verwachting hun wezen. Een dienstknecht van de Heer die voor velen tot zegen geweest is, gebruikte graag een vergelijking om dit verband te verduidelijken. Hij zei dan ongeveer dit: “Laten we ons een...

Lees verder
6 jaar geleden

1 Johannes 4 vers 9

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”. Zorgt God? Er zijn sommigen die ons vertellen dat God niet zorgt, dat Hij een onverschillige toeschouwer is voor de zielenpijn van de mensheid en dat Hij geen interesse heeft in de zaken van deze wereld. Is dit werkelijk Gods houding? Of is het een duivels geïnspireerde laster van Zijn Heilige Persoon? Het is het...

Lees verder
4 maanden geleden

1 Johannes 4 vers 9

“Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem.” Heb je ooit stilgestaan bij de grootheid van de liefde van God? We moeten toegeven, dat we als eindige wezens de omvang van de Goddelijke liefde nooit volledig zouden kunnen bevatten. Maar God heeft deze liefde niet verborgen gehouden. Veel mensen hebben in de loop van de geschiedenis op allerlei manieren hun liefde...

Lees verder
4 jaar geleden

1 Johannes 5 vers 20

“En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons [het] verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus”. Ben jij een christen? Oh, zeg je, dat is een heel eenvoudige vraag. Laat er dan nu een eerlijk antwoord komen. Maar wat bedoel je met een christen?, vraag je. Ik bedoel dat een christen iemand is, die Christus echt kent – niet iemand die iets over Hem...

Lees verder
4 jaar geleden

1 Johannes 5 vers 4

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof”. Wat wordt bedoeld met de wereld in bovenstaand vers? Het is de menselijke samenleving zoals deze is georganiseerd zonder enige achting voor God, om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Deze wereld, die de Heer Jezus Christus heeft gekruisigd, wil niets met Hem te maken hebben. Niettemin oefent de wereld een aanzienlijke invloed uit op de verlosten....

Lees verder
4 jaar geleden

1 Koningen 17 vers 13

“Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar”. Elia: de stap van het geloof zetten Elia maakte eenvoudig goddelijke aanspraak op de middelen van de weduwe; en, zoals we weten, zal het resultaat van het juiste en bereidwillige antwoord op die aanspraak een rijke oogst van zegen voor de ziel...

Lees verder
5 jaar geleden

1 Koningen 17 vers 8-9

“Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden” (1 Kon. 17:8-9). Een heidense weduwe en de profeet van God God had getrouw voor Elia gezorgd door raven – onreine vogels – te gebruiken om voedsel bij hem te brengen. Elia dronk uit de beek Krith daar waar God hem had gezegd dat hij zich moest verbergen....

Lees verder