2

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
13 jaar geleden

2 Timotheüs 1:5

De bijbel geeft ons weinig informatie over de familieverhoudingen van Timotheüs. In Handelingen 16:1 kunnen we lezen dat zijn moeder een Jodin en zijn vader van Griekse afkomst was. Waarschijnlijk was de dienst van de apostel Paulus die zijn geboortestad herhaaldelijk bezocht heeft, de aanleiding tot zijn bekering. Het bovenstaande bijbelvers deelt ons echter nog een andere veelbetekenende bijzonderheid over het ouderlijk huis van Timotheüs mee. Paulus schrijft over het opmerkelijke geloof van zijn grootmoeder Loïs en zijn moeder Eunice....

Lees verder
7 jaar geleden

2 Timotheüs 3 vers 7

“… die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.” (2 Tim. 3:7) Contact met God Sommige mensen vragen: “Waarom maakt God het zo moeilijk om Hem te leren kennen? Jullie christenen vertellen ons dat God gekend wil worden, maar als mensen Hem zoeken falen zij om Hem te vinden”. Er zijn velen die graag een ontmoeting willen hebben met hun staatshoofd, maar zij zijn niet voorbereid het nodige protocol in acht te nemen. Zij willen alleen maar zijn hand...

Lees verder
6 jaar geleden

2 Timotheüs 3 vers 8 en 9

“Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. Maar zij zullen niet verder voortgaan; want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die [beiden] het geval was”. In deze passage in de Bijbel beschrijft de apostel Paulus in een profetische voorzegging de laatste dagen, waarin we nu leven. In deze tijd verzetten veel mensen zich heftig tegen...

Lees verder
16 jaar geleden

2 Timotheus 3:16

De Bijbel Dit Boek bevat de bedoelingen van God, de toestand van de mens, de weg tot verlossing, de straf van de onboetvaardige zondaar en de zaligheid van de gelovigen. Zijn leringen zijn heilig, zijn voorschriften bindend, zijn geschiedenissen waar en zijn bestemmingen absoluut zeker. Lees het om wijs te zijn en leef er naar om heilig te zijn. Het geeft licht om je te leiden, voedsel om je in stand te houden, en troost om je te verkwikken. Het...

Lees verder
7 jaar geleden

2. De Bijbel: Hoe ontstaan? (II)

Dat veertig mensen in een periode van 1500 jaar zesenzestig boeken schrijven die een eenheid vormen, is al wonder op zich. Maar dat is nog niet alles. Deze veertig schrijvers waren geen veertig mensen met dezelfde opleiding en dezelfde deskundigheid. Ook waren hun karakters en levensgewoonten anders. Ondanks deze verschillen, stellen zij een meesterlijke compositie van 66 boeken samen. We gaan in deze les er iets dieper op in. 1. Waar heeft Mozes als jonge man zijn opleiding genoten? (Ex....

Lees verder
13 jaar geleden

2000 jaar Paulus

Van 28-06-08 tot 29-06-09 gedenkt de Rooms Katholieke Kerk de apostel Paulus. “Hun” apostel Paulus. In een publicatie van de “Heilige Stoel”, die op een toespraak van de in dienst zijnde paus teruggaat, heet het: Zoals de geboorte van Rome op het mythische paar van de broers Romulus en Remus teruggevoerd wordt, zo worden Petrus en Paulus als de grondleggers van de kerk van Rome gehouden. Hebt u behoefte aan religie, aan spiritualiteit, aan innerlijke ervaringen, aan emotionele verrassingen? Hebt...

Lees verder