g

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
18 jaar geleden

Galaten 1:10

In de christenheid heeft men het probleem van het gezag willen opheffen, door bepaalde personen aan wie de overigen zich moesten onderwerpen, voor "onfeilbaar" te verklaren. Dat dit in volkomen tegenspraak is met het Woord van God, is duidelijk. Ook de meest trouwe gelovige is in zichzelf niet volmaakt. Evenwel is iedere ware christen voor God "aangenaam gemaakt in de Geliefde" (Efeze 1:6), maar juist niet in zichzelf, maar alleen in Christus. Maar dat is ook helemaal niet de reden...

Lees verder
16 jaar geleden

Galaten 3:10

Zeker ken jij de “Tien Geboden”; misschien heb je ze zelfs nog op school, op catechisatie of op een bijbelles geleerd. Heb je ze gehouden? Ach, zeg je, die kan toch geen mens houden! Maar het gaat nu over jou alleen. Heb jij ze gehouden? Je zal zeker niet zo vermetel zijn zoals die man uit het evangelie, die de Heer Jezus op Diens vraag daaromtrent antwoordde: ”Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af” (Markus 10:20). Laten...

Lees verder
1 jaar geleden

Galaten 6 vers 1

Galaten 6 vers 1: “Broeders, zelfs als iemand door een overtreding  overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht1 in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf [2], opdat ook u2 niet in verzoeking komt.” Een hart dat zorgt voor de schapen van Christus   De apostel zegt tegen de broeders die het werk op zich hebben genomen om de gevallenen terecht te brengen, dat dit moet gebeuren in een geest van zachtmoedigheid. We moeten zachtmoedig zijn, anders kunnen we...

Lees verder
2 jaar geleden

Galaten 6 vers 14

“Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld.” In het begin van Galaten stelde de apostel Paulus vast, dat het evangelie dat hij verkondigde niet naar de mens was, maar door de openbaring van Jezus Christus, die Zichzelf voor onze zonden heeft overgegeven, opdat Hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld zou verlossen. Het is door dit evangelie, dat...

Lees verder
7 jaar geleden

Galaten 6 vers 2

Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet van Christus vervullen. Op het kerkhof staan veel statige sparrenbomen. Hoewel zo mooi en sterk ze er ook uitzien, haar hout is toch niet geschikt voor bouwdoeleinden. Bij het onderzoek van gevelde bomen die aan houtzagerijen verkocht moeten worden, is het oordeel meestal: ‘geen draagvermogen’. En wat is de oorzaak dat zij het niet zijn? De grond van de bomen is voor de spar te weelderig. Helaas lijken verscheidene christenen op...

Lees verder
9 jaar geleden

Galaten 6 vers 7

“Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten”.   “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, … niet ophouden” (Gen. 8:22). Deze wet door God gegeven is in figuurlijke zin ook van toepassing op het leven van ieder mens; het is geldig voor onze tijd op aarde. In ons leven na dit leven zullen we niet zaaien. De oogst staat in nauw verband met de zaaitijd. Zo zie toe wat je zaait! Er is...

Lees verder
17 jaar geleden

Galaten 6:1

Hoeveel schade is er al niet aangericht door ons gebrek aan geduld en zachtmoedigheid? Wat wij nodig hebben, is genade om onze geest nooit verbitterd te laten worden, ons niet te ergeren. Een dienstknecht van de Heer kwam eens bij een zuster die erg verbitterd was over haar man. Zij vroeg deze broeder om voor haar man te bidden, want er werd niet meer in de Bijbel gelezen en samen gebeden. Kortom, alles ging verkeerd.De broeder zei haar dat het...

Lees verder
14 jaar geleden

GAP-theorie

De vraag of er tussen Genesis 1 vers 1 en 2 een tijds-tussenruimte is geweest, wordt onder Christenen sinds lange tijd als twistpunt gediscussieerd. We geven op deze plaats de (ingekorte) brief van een broeder door, die deze tussenruimte afwijst. Ook het antwoord voegen wij toe. Beste Manuel, Lang heb ik over de opvatting nagedacht of Genesis 1 vers 2 de gedachte mogelijk maakt, dat een bepaalde tijdsduur tussen de verzen 1 en 2 ligt. Broeder Kelly laat zelfs ruimte...

Lees verder
2 jaar geleden

Gastvrijheid (1)

“Wat de broederliefde betreft, weest hartelijk voor elkaar; gaat elkaar voor in eerbetoon; weest niet traag in de ijver; weest vurig van geest; dient de Heer1. Verblijd u in de hoop; weest geduldig in de verdrukking; volhardt in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid” (Rom. 12:10-13) De gewoonte van gastvrijheid (deel 1) In deze verzen somt Paulus een reeks verantwoordelijkheden op die elke gelovige tegenover de andere zou moeten tonen....

Lees verder
2 jaar geleden

Gastvrijheid (10)

  “De vreemdeling overnachtte niet op de straat; ik opende mijn deuren voor de reiziger” (Job 31:32). De gewoonte van gastvrijheid (10) In het vorige artikel spraken we over Gajus en Stéfanas die hun huis openstellen als een daad van gastvrijheid. Ook van Job is bekend, dat hij zijn huis openstelde om in de behoeften van anderen te voorzien. Van Job werd gezegd: “Wie werd er níet verzadigd van zijn vlees” (Job 31:31)? Job vergat niet gastvrijheid te tonen (Hebr....

Lees verder