g

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
16 jaar geleden

Galaten 1:10

In de christenheid heeft men het probleem van het gezag willen opheffen, door bepaalde personen aan wie de overigen zich moesten onderwerpen, voor "onfeilbaar" te verklaren. Dat dit in volkomen tegenspraak is met het Woord van God, is duidelijk. Ook de meest trouwe gelovige is in zichzelf niet volmaakt. Evenwel is iedere ware christen voor God "aangenaam gemaakt in de Geliefde" (Efeze 1:6), maar juist niet in zichzelf, maar alleen in Christus. Maar dat is ook helemaal niet de reden...

Lees verder
15 jaar geleden

Galaten 3:10

Zeker ken jij de “Tien Geboden”; misschien heb je ze zelfs nog op school, op catechisatie of op een bijbelles geleerd. Heb je ze gehouden? Ach, zeg je, die kan toch geen mens houden! Maar het gaat nu over jou alleen. Heb jij ze gehouden? Je zal zeker niet zo vermetel zijn zoals die man uit het evangelie, die de Heer Jezus op Diens vraag daaromtrent antwoordde: ”Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af” (Markus 10:20). Laten...

Lees verder
5 jaar geleden

Galaten 6 vers 2

Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet van Christus vervullen. Op het kerkhof staan veel statige sparrenbomen. Hoewel zo mooi en sterk ze er ook uitzien, haar hout is toch niet geschikt voor bouwdoeleinden. Bij het onderzoek van gevelde bomen die aan houtzagerijen verkocht moeten worden, is het oordeel meestal: ‘geen draagvermogen’. En wat is de oorzaak dat zij het niet zijn? De grond van de bomen is voor de spar te weelderig. Helaas lijken verscheidene christenen op...

Lees verder
7 jaar geleden

Galaten 6 vers 7

“Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten”.   “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, … niet ophouden” (Gen. 8:22). Deze wet door God gegeven is in figuurlijke zin ook van toepassing op het leven van ieder mens; het is geldig voor onze tijd op aarde. In ons leven na dit leven zullen we niet zaaien. De oogst staat in nauw verband met de zaaitijd. Zo zie toe wat je zaait! Er is...

Lees verder
15 jaar geleden

Galaten 6:1

Hoeveel schade is er al niet aangericht door ons gebrek aan geduld en zachtmoedigheid? Wat wij nodig hebben, is genade om onze geest nooit verbitterd te laten worden, ons niet te ergeren. Een dienstknecht van de Heer kwam eens bij een zuster die erg verbitterd was over haar man. Zij vroeg deze broeder om voor haar man te bidden, want er werd niet meer in de Bijbel gelezen en samen gebeden. Kortom, alles ging verkeerd.De broeder zei haar dat het...

Lees verder
12 jaar geleden

GAP-theorie

De vraag of er tussen Genesis 1 vers 1 en 2 een tijds-tussenruimte is geweest, wordt onder Christenen sinds lange tijd als twistpunt gediscussieerd. We geven op deze plaats de (ingekorte) brief van een broeder door, die deze tussenruimte afwijst. Ook het antwoord voegen wij toe. Beste Manuel, Lang heb ik over de opvatting nagedacht of Genesis 1 vers 2 de gedachte mogelijk maakt, dat een bepaalde tijdsduur tussen de verzen 1 en 2 ligt. Broeder Kelly laat zelfs ruimte...

Lees verder
2 jaar geleden

Gastvrijheid – gemeenschap

“Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid” (Rom. 12:13). “Weest gastvrij voor elkaar, zonder mopperen” (1 Petr. 4:9). De bijbel – het Woord van God – roept ons op om jegens elkaar gastvrij te zijn. Dit is een van de regels voor het leven van een christen. We worden zelfs aangespoord om ons er op toe te leggen. Wat een zegen is het wanneer we ervaren mogen, dat broeders en zusters zich de...

Lees verder
17 jaar geleden

Gaven van de Geest of dweperij? (1-2)

1. Wat betekent “charismatische beweging”? De oorsprong van de charismatische beweging gaat terug tot de zogenoemde “Pinkstergemeente”. Die ontstond rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw in Amerika tijdens een opwekkingsbeweging in een Babtisten-negergemeente, waarbij de gemeenteleden in extase raakten en in “tongen” spraken. Alle verschillende Pinkstergemeenten gezamenlijk waren de uitdrukking van de werkzaamheid van de Heilige Geest, dat zich in de zogenoemde “doop met de Heilige Geest”, het “spreken in tongen” en vaak in “gebedsgenezing” openbaarde. De bekering en...

Lees verder
17 jaar geleden

Gaven van de Geest of dweperij? (3)

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde “spreken in tongen” het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde “Geestesdoop” dat we in het voorgaande hoofdstuk hebben behandeld. Ook hier moeten we jammer genoeg meteen aan het begin al vaststellen, dat dit “spreken in tongen” van de charismaten niet wordt geleerd in de Heilige Schrift. Een taalkundige verklaring Onder de gaven die de verhoogde Christus Zijn gemeente heeft gegeven, worden ook “velerlei talen” of “spreken in talen” genoemd (1...

Lees verder
17 jaar geleden

Gaven van de Geest of dweperij? (4)

4. De zogenoemde “voorspellingen” en “openbaringen” “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is”, zegt God tegen de profeet Hoséa (Hos. 4:6). Helaas is er ook tegenwoordig een beklagenswaardig gebrek aan kennis van de gedachten van God bij veel Christenen vast te stellen. Hoevele gelovigen zijn in staat uit te leggen, wat de Heilige Schrift, in bijzonder het Nieuwe Testament, met “voorspellingen” bedoelt? Dat is immers de belangrijkste voorwaarde, om de vele valse voorstellingen en uitingen op de juiste...

Lees verder