r

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 jaar geleden

Race naar de Zuidpool

Mattheüs 25 vers 10-12: “Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de overige maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij echter antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” 2 Korinthe 6 vers 2: “… zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis”...

Lees verder
7 jaar geleden

Rechtvaardiging en aanvaarding bij God (1)

Bijbelplaatsen: Hebreeën 12:22-24; 10:19-22; Efeze 2:18; 3:12; Openbaring 7:9-14; 5; Hebreeën 9:11-14. Het eerste resultaat van het werk van Christus, dat ons de waarde van dit werk laat zien, is de manier waarop het ons in de nabijheid van God brengt. Dit werk is niet alleen het middel, dat ons nu al verzekert van onze eeuwige aanname voor God, maar het geeft ons ook hetzelfde recht en genot (in overeenstemming met de maat van ons geloof) als het gaat om  de...

Lees verder
6 jaar geleden

Rechtvaardiging en aanvaarding bij God (2)

Het volgende gedeelte, dat aangehaald zou kunnen worden om dit feit te bevestigen, brengt ons bij het visioen van de apostel Johannes over de plaats, waar verloste heiligen in de hemel voor de troon van God te zien zijn. “Daarna zag ik, en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en [alle] geslachten en volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam” (Openb. 7:9). Dit is de positie van de heerlijkheid en de...

Lees verder
5 maanden geleden

Redemption Point – Verlossingspunt

De volgende trieste gebeurtenis vond meer dan 100 jaar geleden plaats bij de indrukwekkende Niagara Watervallen in Noord-Amerika. Een eindje onder de watervallen aan de oever van die machtige rivier wordt de reiziger vaak gewezen op een rots, die “Redemption Point” wordt genoemd. Het is slechts een kleine kaap die in het water uitsteekt en die men gemakkelijk onopgemerkt kan passeren. Niemand die langs deze rots zwom, heeft het overleefd. Het was in deze kokende stroom dat een zoeker naar...

Lees verder
3 jaar geleden

Rekenen op verhoring!

Bijbelgedeelten: Lukas 1 vers 8-20; Handelingen 12 vers 6-17   Hoe vaak bidden we intensief voor een zaak en geloven we er in ons hart echter niet in, dat God ons gebed zal verhoren? Dit geldt zowel voor onze persoonlijke gebeden als voor onze gemeenschappelijke gebeden. Zacharia bad voor nakomelingen. Jarenlang. Vanuit menselijk oogpunt was er geen hoop meer. Maar het bejaarde echtpaar bleef bidden, ze smeekten tot God. Eindelijk kwam het antwoord en God zond speciaal een engel om...

Lees verder
19 jaar geleden

Remonstranten (1)

Lessen om nooit te vergeten (1) Door de gebeurtenissen rond de begrafenis van prinses Juliana kwamen de Remonstranten ook een beetje in de picture. De uitvaartdienst van de voormalige vorstin werd geleid door een Remonstrantse emeritus-predikante, namelijk dominee Welmet Hudig (zie ook het artikel “Bidt voor Oranje”, Frisse Wateren, nummer 16).Dit artikel is een poging iets van de geschiedenis weer te geven waarin de Remonstranten een grote rol speelden. Op deze wijze krijgt u een beeld wat er rond 1600...

Lees verder
19 jaar geleden

Remonstranten (2)

Lessen om nooit te vergeten (2)  Door de gebeurtenissen rond de begrafenis van prinses Juliana kwamen de Remonstranten ook een beetje in de picture. De uitvaartdienst van de voormalige vorstin werd geleid door een Remonstrantse emeritus-predikante, namelijk dominee Welmet Hudig (zie ook het artikel “Bidt voor Oranje”). Dit artikel is een poging iets van de geschiedenis weer te geven waarin de Remonstranten een grote rol speelden. Op deze wijze krijgt u een beeld wat er rond 1600 zich in ons land...

Lees verder
10 jaar geleden

Rentmeesterschap

Lukas 16   In het begin van dit hoofdstuk is sprake van een rentmeester. De mens in ’t algemeen is Gods rentmeester. In een bijzondere zin, en op een andere wijze, was Israel tot Gods rentmeester aangesteld in Zijn wijngaard, en waren aan dat volk de wet en de belofte, de verbonden en de erediensten toevertrouwd. Maar Israel had Gods goederen doorgebracht. De joden hadden zich gedragen als ontrouwe rentmeesters Wat moest nu worden gedaan? God verschijnt, en in Zijn...

Lees verder
5 jaar geleden

Richteren 1 vers 21

“Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem wonen, niet verdreven …”. Het in bezit nemen van onze bezittingen Het eerste hoofdstuk van Richteren geeft een treurige beschrijving van hoe de stammen van Israël hun erfenis niet volledig hebben kunnen bezitten. Dit refrein komt herhaaldelijk voor: “Ze hebben ze niet verdreven”. De Heer heeft Israël een uitgestrekt land gegeven vanuit de wildernis in het zuiden naar de berg Libanon in het noorden; van de Eufraat in het oosten tot...

Lees verder
1 jaar geleden

Richteren 2 vers 10

Richteren 2 vers 10: “… en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.” De boeken Jozua en Richteren beginnen op dezelfde manier. Jozua begint met de woorden: “Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE.” Richteren begint: “Het gebeurde na de dood van Jozua.” De tijd verstrijkt. De ene generatie volgt...

Lees verder