Evangelie

220 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Niets kon Hem verhinderen …

Heiland niets kon U verhinderen om die weg van smart te gaan. En de losprijs voor Gods kind’ren hebt U aan het kruis voldaan.   Het is onvoorstelbaar hoe Jezus Christus geleden heeft van de kant van mensen. Notabene juist van de kant van hen voor wie Hij kwam om hen voor eeuwig te redden van het eeuwige oordeel, van de poel van vuur (Openb. 20:14-15; verg. Matth. 25:46). En … dat wist Hij van tevoren … tòch kwam Hij...

Lees verder
3 maanden geleden

Sneeuwkristallen

Dinsdag 6 februari 2024 De winter en de sneeuw zijn weliswaar zo goed als voorbij, maar in dit artikel nog eens een herinnering daaraan en het wonderbaarlijke wat we daarin kunnen ontdekken. {FW}   Elk sneeuwkristal is anders dan alle andere. God, de Schepper, heeft het zo gemaakt. Of is dit gewoon een gevolg van de natuurwetten? Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd afschrift van het audiobestand. Spraakherkenning kan in sommige gevallen foutief zijn. Sneeuwkristallen zijn...

Lees verder
4 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (13)

Psalm 119 vers 20–22 Vers 20: “Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde.” De ziel drukt een diep verlangen uit naar het Woord van God en Zijn wil. Maria, die aan de voeten van de Heer Jezus zat om naar Zijn woord te luisteren, had het goede deel gekozen dat haar niet zal worden afgenomen (Luk. 10:39 tot 42). Als we ons inzetten voor de belangen van God, wekt dit het brandende verlangen om aan...

Lees verder
5 maanden geleden

Vijf dorpen (3)

Mattheüs 4 vers 13; Mattheüs 11 vers 23 Kapernaüm (1) “Zie, Mijn Knecht!” (Matth. 12:18) “Toen Hij nu had gehoord dat Johannes was overgeleverd, vertrok Hij naar Galiléa; en Hij verliet Nazareth en kwam in Kapernaüm wonen dat aan de zee1 ligt, in het gebied van Zebulon en Naftali …” (Matth. 4:12-13). Zo beschrijft Mattheüs de intrede van de Heer Jezus in het openbare leven. Hij verliet het afgelegen dorp, waar Hij zoveel jaren had doorgebracht om naar deze drukke...

Lees verder
5 maanden geleden

Predik het Woord (4)

Bijbelgedeelten: Prediker 9 vers 17; 2 Timotheüs 2 vers 24-25   Predik verstandig. Omdat “Prediker was een wijze, … zocht aangename woorden te vinden” (Pred. 12:9-10). Maak geen grof, los en rauw voedsel, anders zal de slordigheid van de kok de magen van de gasten doen omkeren. Predik met zachtmoedigheid. “… een slaaf van [de] Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend; …” (2 Tim. 2:24-25). Hoe...

Lees verder
5 maanden geleden

Wanneer men zich te veilig voelt door eigen (militaire) prestaties:

Wat we voor onszelf kunnen leren van 7 oktober!   Op 7 oktober 2023 viel Hamas Israël op terroristische wijze aan – en was verbazingwekkend succesvol. Voelden de Israëli’s zich te veilig door hun militaire innovaties van de afgelopen decennia? Zelfs een christen kan zich heel veilig voelen. Te veilig. Dan slaat het terug. 7 oktober zou een waarschuwing voor ons moeten zijn. Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd transcript van het audiobestand. Soms is de...

Lees verder
5 maanden geleden

De Bijbel redt – soms letterlijk!

Leestijd: 2 minuten Vrijdag 24 november 2023 De Heer Jezus is onze Redder. Door Zijn dood aan het kruis van Golgotha heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Maar soms is Zijn verlossing ook van een fysieke, letterlijke aard! Er zijn zulke wonderen – ook vandaag nog! De Heer Jezus zei eens tegen een vrouw: “Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede” (Luk. 7:50). Het is geloof van onze kant, dat Gods redding door de Heer Jezus...

Lees verder
5 maanden geleden

Predik het Woord (3)

Predik met een goed geweten. Houd een rein geweten. Wie niet gewetensvol leeft, kan geen vrijmoedig berisper zijn. Zo iemand moet voorzichtig spreken uit angst om zijn eigen schuldige geweten wakker te schudden. Onreinheid in het leven van de prediker zal ofwel zijn mond verstoppen zodat hij niet zal berispen, ofwel de oren van de mensen verstoppen zodat ze niet zullen horen. Wat een schel geluid zal zo’n gebarsten klok hebben in de oren van de luisteraar. Predik duidelijk. Hij...

Lees verder
5 maanden geleden

Vijf dorpen (2)

Mattheüs 3 vers 13-17; Lukas 2 vers 39-52; Lukas 3 vers 21-22 Nazareth De Verachte – “Kan uit Nazareth iets goeds zijn?” (Joh. 1:46) De jaren van stilte (Luk. 2:39-52) Mattheüs 2 vers 23 en 4 vers 13 geven een beeld van het verblijf van Jezus in Nazareth. Hij bracht het grootste deel van Zijn leven op aarde door in dit dorp, weg van de grote verkeersaders, midden in de heuvels ten westen van de zee van Galilea. Daar werd...

Lees verder
5 maanden geleden

Predik het Woord (2)

Bijbelgedeelte: Maleachi 2 vers 9 “Daarom heb Ik ook u verachtelijk gemaakt en onbeduidend voor heel het volk, want u neemt Mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan.’ Predik zonder angst voor de mens. Niets is onwaardiger dan een volk, dat onbeschaamd zondigt en een prediker die bang is om hen te berispen. Van Tacitus [1] wordt gezegd, dat hij dezelfde vrijheid nam in het schrijven over het leven van keizers als zij namen...

Lees verder