Evangelie

173 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Noach bouwt de ark

“Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed” (Gen. 7:7). Noach bouwde de ark. Hij kende de ingenieuze constructie en bewonderde de enorme omvang ervan. Maar dat redde hem niet van de watervloed die over de aarde kwam. Daarvoor moest hij in het schip klimmen. – Het heeft geen zin voor een zieke om alle adressen van ziekenhuizen uit het telefoonboek over te...

Lees verder
3 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (36)

Hoofdstuk 17 Vers 1-4 Paulus reisde verder door Amfipolis en Apollónia, maar liet zich daar niet tegenhouden en kwam aan in Thessalonika, waar een synagoge van de Joden was. In overeenstemming met de gedachten van de Heer richtte hij zich eerst tot de Joden en daarna tot de Grieken. “En volgens zijn gewoonte,” staat er, “ging Paulus bij hen binnen en drie sabbatten lang onderhield hij zich met1 hen uit de Schriften, terwijl hij uitlegde en aantoonde dat de Christus moest...

Lees verder
3 maanden geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder
3 maanden geleden

The Jesus People – een verhaal van twee foto’s (II)

Dit is deel twee van het levensverhaal van Brian Reynolds. In het vorige deel las u hoe Brian’s leven bergafwaarts ging, zijn verslaving toenam en hij zich wendde tot occulte religies. Hij en zijn metgezel vertrokken naar Kelowna en daar, in Kelowna, gebeurde een wonder …     Ze woonden in een arbeidershuisje, plukten overdag kersen om “smoke dope” te kopen, en “snoven MDA” in de bars ’s nachts. Op een dag was de jongeman aan het liften van Kelowna...

Lees verder
3 maanden geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder
3 maanden geleden

De opdracht van God aan Jona (1)

Jona 1 vers 1-2 “Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” Zo begint deze kleine maar zeer bekende profeet Jona. Er wordt nergens uitdrukkelijk vermeld, dat Jona de auteur van dit boek is, maar we kunnen het waarschijnlijk wel aannemen. Een aanwijzing is dat alle beschreven personen er goed vanaf komen, behalve hijzelf. Hij noemt...

Lees verder
3 maanden geleden

Tegenstellingen – eens en nu (16)

“… in wie de god van deze eeuw (de duivel) de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, [hen] niet zou bestralen” (2 Kor. 4:4). Jezus zei: “[De] Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen” (Luk. 4:18). Verblind en zien Veel mensen zien de duivel als iemand die al hun diepste verlangens...

Lees verder
3 maanden geleden

Tegenstellingen – eens en nu (15)

“Wij weten dat God geen zondaars hoort” (Joh. 9:31). “De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen” (Ps. 6:10). Niet gehoord & gehoord Op vele plaatsen beschrijft de Bijbel mensen die geloven, dat zij een relatie met God hebben, maar zich vergissen. Zij denken, dat zij God tevreden kunnen stellen door goede werken en zo dichter bij Hem kunnen komen. De waarheid is echter, dat een mens zonder God absoluut geen kans heeft op gemeenschap met...

Lees verder
4 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (14)

“… dat u in die tijd zonder Christus was, […] terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld” (Ef. 2:12). “Moge nu de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig ben in de hoop, door [de] kracht van [de] Heilige Geest” (Rom. 15:13). Zonder hoop & overvloedig in de hoop De Efeziërs, dat wil zeggen de ontvangers van de brief met bovenstaand Bijbelvers, waren voorheen afgodendienaren...

Lees verder
4 maanden geleden

Slechts twee fouten!

Toen Gonzalo de Córdova (in de geschiedenis beroemd als de Grote Kapitein) het einde van zijn opmerkelijk actieve leven naderde, zei hij herhaaldelijk dat hij slechts twee fouten, of gebreken, te betreuren had bij het terugblikken op het verleden: één daarvan was zijn breuk in het vertrouwen met de Koning van Napels en Caesar Borgia – en daarbij volgde hij slechts de bevelen van zijn meester (Ferdinand van Spanje) op; de andere zou hij nooit noemen; en wat het was,...

Lees verder