2

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
12 jaar geleden

2 Korinthe 4 vers 16

Op leeftijd De ouderdom brengt verschillende moeiten met zich mee en kan voor een christen even gevaarlijk zijn als zijn jeugd. Hoevelen gaan er niet mopperen, als ze merken dat hun krachten minder worden! Daaronder lijdt dan ook het geestelijke leven. Men zoekt niet meer ernstig het aangezicht van de Heer. Men laat het persoonlijke onderzoek van Gods Woord na, omdat men moe is, en denkt het niet meer nodig te hebben, want het is immers alles zo bekend. Zo...

Lees verder
6 jaar geleden

2 Korinthe 5 vers 20

“Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is [gedaan], naar dat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad” (2 Kor. 5:20). Dat zal een ernstig moment zijn voor elk van ons! Wat wij waren en gedaan hebben, elk ding zal gezien worden in het licht van God. Dan zullen we ons in al zijn volheid realiseren wat ons gehinderd heeft van het voortbrengen van de vruchten die God van...

Lees verder
5 jaar geleden

2 Korinthe 5 vers 20b en 21

“Laat u met God verzoenen. Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”. Door het oordeel Is het niet merkwaardig dat dezelfde vloed waardoor de ‘oude wereld’ tezamen met haar bewoners ten onder ging, de ark droeg en Noach en de Zijnen aan de door God bestemde plaats bracht? Noach werd niet alleen van het oordeel verschoond maar door het oordeel gered. Wat een wonderbaar beeld...

Lees verder
14 jaar geleden

2 Korinthe 5:17

Naast de schuldvraag waaraan we al meer dan eens hebben gedacht en waarop we in de Bijbel een wonderbaar antwoord vonden – het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden – zijn er nog andere problemen, die door de zondeval zijn ontstaan. Hoe staat het bijvoorbeeld met onze positie als zondaar, waarin we door de zondeval al gekomen zijn vóór we zelf zondigden? Is het mogelijk van de macht van de zonde in ons bevrijd te worden? Gelukkig...

Lees verder
4 jaar geleden

2 Korinthe 6 vers 12

“U hebt geen enge plaats in ons, maar u bent zelf enghartig”. De apostel Paulus had, alhoewel hij afgezonderd van deze wereld was, een ruim hart, maar dan wel voor de belangen van de Heer Jezus en voor die van de Zijnen. Zo hadden ook de Korinthiërs geen enge plaats in hem. Als hij erop gezien had, dat veel van de Korinthiërs hem en zijn dienst vaak verkeerd inschatten, dan hadden ze misschien niet zoveel plaats in zijn hart gehad....

Lees verder
7 jaar geleden

2 Korinthe 6 vers 2

“Zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis”.   Veel mensen weten dat zij in hun huidige toestand niet voor God kunnen staan. Maar ze vinden het lastig voortdurend te worden herinnerd aan dit feit. Zij houden er niet van onder druk te staan en denken dat zij genoeg tijd hebben om deze zaak op te lossen. Dit was ook de mening van een jonge boer die gewoon was om dingen te...

Lees verder
2 jaar geleden

2 Korinthe 7 vers 6

“Maar God, die de nederigen troost” Bemoediging “Maar God, die de nederigen troost”. Ja, voor zo’n troost als deze is het de moeite waard om vernederd te zijn! En bedenk wat het betekent, dat God Zich met onze zorgen en problemen zal bezighouden, als we ons herinneren, wie Hij is! Als Christus tussen ons hart en het lijden is, in plaats van dat lijden tussen ons hart en Christus glijdt, zullen we ontdekken dat de plaats van lijden de beste...

Lees verder
4 maanden geleden

2 Kronieken 20 vers 12

“In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.”   Zo sprak Josafat, de koning van Juda, toen men hem berichtte: “Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië”. Wat een nood! Wat moest er gedaan worden? “Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken” (2...

Lees verder
1 jaar geleden

2 Kronieken 26 vers 16

“Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar.” Het gaat hier om Uzzia, een koning van Juda, van wie we in vers 8 lezen: “… want hij werd buitengewoon sterk”. Hij wist toen echter wel, dat hij deze sterkte niet aan zichzelf kon toeschrijven. En zo leren...

Lees verder
5 jaar geleden

2 Kronieken 32 vers 7-8

7. Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië, en ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is, want met ons is er meer dan met hem. 8. Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. En het volk steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda. In 2 Kronieken 32 lezen we over...

Lees verder