s

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

Sabbat …

De Heer Jezus is mijn “rustpunt” “Zes dagen zal men het werk doen; doch op de zevende dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN!” (Exodus 31:15). Waarom heeft de Heer Jezus tijdens Zijn leven hier op aarde vaak op sabbat zieken genezen en vele mensen hulp gegeven, klaarblijkelijk zonder zich aan dit gebod van de sabbatheiliging te houden? De evangelieën berichten ons op vele plaatsen daarover, en ook dat de farizeeers en schriftgeleerden Hem daarover hard bekritiseerden,...

Lees verder
11 jaar geleden

Sam – een waarschuwing voor jonge christenen

Ik kom van een begrafenis. Het ging om Sam. Hij is 26 jaar oud geworden. Een prediker zei: “Hij is veel te vroeg van ons heengegaan”. Hij was Christen – en is gestorven. Hij werd met een spuit in het toilet van het ziekenhuis gevonden. En de volgende dag was de bruiloft van zijn broer. Sam is net 26 jaar oud. Hij groeide op als een gelukkige jongen in een gelovige familie. Hij was de oudste van drie kinderen en...

Lees verder
5 jaar geleden

Samenkomen als gemeente: wangedrag …

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 11 vers 17-19: “Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade1 samenkomt. Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het. Want er moeten ook sekten 2 onder u zijn, opdat <ook> de beproefden onder u openbaar worden”. Van hoofdstuk 3 tot 9 vers 24 krijgen we de opdracht die past bij het huis van God. De overheersende gedachte...

Lees verder
13 jaar geleden

Samuël en Daniël (12)

MENÉ, MENÉ, TEKÉL, UPHARSÍN Als wij hoofdstuk 5 doorlezen, krijgen wij de indruk dat Nebukadnezar en Belsazar vader en zoon zijn (zie vers 11, 18 en 22). In het Oosterse taalgebruik betekent “zoon” vaak eenvoudig nakomeling, en “vader” vaak eenvoudig voorvader (zie ook Mattheüs 1 vers 1, en Hebreeën 7:9-10). Zo weten we dat Nebukadnezar de grootvader Belsazar was. Zijn vader heette Nabunaid, waarvan men in de historische boeken kan lezen. Belsazar was de laatste koning van het nieuw-Babylonische rijk....

Lees verder
13 jaar geleden

Samuël en Daniël (1)

Hanna, de moeder van Samuël We zullen in deze cursus eerst iets over Samuël horen. Eerst is het zeer belangrijk om eens te onderzoeken, wie zijn moeder was. Misschien vindt u dit enigszins vreemd, maar heel vaak, als de Bijbel ons iets over bepaalde personen vertellen wil, wordt eerst meegedeeld wie de ouders zijn. Daarbij wordt vaak de moeder in het bijzonder vermeld. 1. Een kind heeft, wat een karakter en gewoonten betreft, veel van zijn vader en zijn moeder....

Lees verder
13 jaar geleden

Samuël en Daniël (10)

Herhalingsles a) Lees eerst de lessen 6 tot 9 nog eens rustig door. b) Leg ze dan aan de kant en neem de Bijbel; die moet u altijd gebruiken. c) Maak nu de herhalingsles. U kunt de vragen waarop u geen antwoord weet, eerst weglaten. d) Probeer tot slot opnieuw de moeilijke vragen te beantwoorden. Indien nodig, ziet u nogmaals de vorige lessen na. 1. Waarom verdienen Daniël en zijn vrienden de naam “geloofshelden”? …………………………………………………………………………….…………………………………………. …………………………………………………………………………….…………………………………………. …………………………………………………………………………….…………………………………………. 2. Wat zijn...

Lees verder
13 jaar geleden

Samuël en Daniël (11)

De hoogmoedige wordt vernederd Het gedeelte, dat wij nu lezen, is merkwaardig in zijn betekenis. Het is een rondschrijven van Nebukadnezar aan alle volkeren, naties en talen. De hier beschreven geschiedenis wordt door Nebukadnezar wereldkundig gemaakt. Het is tezelfdertijd de zwartste bladzijde uit het het levensboek van deze grote koning. Terwijl wij mensen toch geneigd zijn om onze fouten te bedekken en te verbergen, vinden wij hier een koning, die alle inwoners van zijn rijk, en ook ons, door zijn...

Lees verder
13 jaar geleden

Samuël en Daniël (13)

Daniël loopt in de val Wij keren in gedachten kort terug naar het beeld, dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Weet u het nog? Het was een beeld met een gouden hoofd. De borst en de armen van zilver, enz. (zie les 8). Het gouden hoofd stelde het Babylonische wereldrijk voor. Dit rijk had met de gebeurtenissen, die in Daniël 5 worden beschreven, zijn einde gevonden; het werd door de Meden en Perzen veroverd. Met Daniël 6 kwamen wij daarom...

Lees verder
13 jaar geleden

Samuël en Daniël (14)

Daniël in de leeuwkuil De geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil spreekt ons altijd bijzonder aan. Lees Daniël 6 vers 11-29. Wat een moed! En wat een geloof! Daniël weet van geen opgeven! Hij blijft in alle omstandigheden zijn God trouw. 1. Vers 11. Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij in zijn huis. Als wij in Daniëls plaats geweest waren, zouden wij ons zeker tien keer bedenken, of wij neergeknield zouden hebben, om tot God...

Lees verder
13 jaar geleden

Samuël en Daniël (15)

Herhalingsles Lees eerst de lessen 11 tot 14 rustig door. Leg het dan aan de kant en neem de Bijbel ter hand; die mag u altijd gebruiken. Maak nu de herhalingsles. De vragen waarop u geen antwoord weet, kunt u eerst weglaten. probeer tenslotte nog eens de moeilijke vragen te beantwoorden. Indien nodig, kijkt u nogmaals de vorige lessen na. 1. God is de Allerhoogste. Nebukadnezar moest dat uiteindelijk erkennen. Maar het is pas door schade ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nebukadnezar heeft opnieuw...

Lees verder