Verhalen

63 artikelen in deze categorie gevonden
2 weken geleden

Anneke Jansz — Historische verhaal (31)

HOOFDSTUK XIX Het testament van Anneke   Toen Lambert Anneke verlaten had, bleef zij langen tijd in diepe gedachten verzonken. Haar ogen staarde omhoog, naar het kleine versterken, dat doorgang verleende tot het vale daglicht van de januari-morgen. Duimdikke ijzeren staven waren in de lengte en in de breedte voor dit venster stevig in de muren bevestigd, opdat de daar binnen opgeslotenen bij mogelijke pogingen tot ontvluchting weerhouden zouden worden. Maar die staven konden toch de ziel niet belemmeren, om zich tot...

Lees verder
4 weken geleden

Anneke Jansz — historische verhaal (30)

HOOFDSTUK XVIII Nu komt hi selve! …   Sinds hij bij het afscheid van de monnik was tegenwoordig geweest en diens over Anneke uitgesproken vervloeking had gehoord, was Lambert, de cipier, van de stilzwijgende bewaker, die met weerzin jegens zijn gevangenen vervuld scheen, veranderd in een deelnemende vriend. En eerst aan Anneke en daarna op haar verzoek ook aan de oude Christine vertelde hij, wat hij in en buiten de gevangenis vernam. Er waren burgers, zo zei hij, die verbolgen...

Lees verder
1 maand geleden

Te laat voor redding

De wateren van het Kanaal golfden breed en diep. Geen menselijke arm had tot op die tijd hun hele breedte doorkliefd. Aangevuurd door eerzucht om te bereiken wat nog geen mens bereikt had, en vertrouwende op de kracht van zijn stalen spieren, zwom Webb de vijfentwintig mijlen van Engeland naar Frankrijk, en bereikte al zwemmende de Franse kust. Vertrouwd met het water, steunende op zijn kracht en goed gesternte dat hem tot nog toe voor alle onheilen bewaard had, meende...

Lees verder
1 maand geleden

Anneke Jansz — historische verhaal (29)

HOOFDSTUK XVII Folteringen van de verrader   Het huis, dat koopman Hans in de Wijn Straet bewoonde, was door dezen, gelijk het van hem als welgesteld man verwacht kon worden, voorzien van alle weelde en gemakken, die aanvang van de zestiende eeuw bood. Twee grote hangende kandelaars met ieder vier armen, ten dele zwart geverfd en ten dele verzilverd, hingen af van de door zware balken gedragen zoldering van het vertrek, waar Hans zich bij voorkeur ophield. Onder de grote...

Lees verder
1 maand geleden

ANNEKE JANSZ — HISTORISCH VERHAAL (28)

HOOFDSTUK XVI Het vonnis van de dood   Baljuw en schepenen van de stad Rotterdam waren wederom in het huis van Laurens Jacobsz Minnebeek bijeen. Zo juist had schepen Arentsz het woord gevoerd. Met een stem, die trilde van verontwaardiging, had hij de ervaring van de monnik verteld. En in toorn had hij de magistraat gevraagd, of deze de beledigingen, die gewijde man aangedaan, ongestraft kon laten. “Neen!” — zo was zijn laatste uitroep. — “Dat mag u niet. De...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz — Historisch verhaal (27)

HOOFDSTUK XV   “Zij rukken aan met opengesperde mond …”   Juan Perez de Savedra, de man, die wist te huichelen en voor geen veinzerij terugdeinsde, zo hij slechts tot zijn doel kon komen, had tegenover Anneke Jansz in zoverre waarheid gesproken, dat hij een dienaar en afgezant van de Inquisitie was. Voor hem ook gold de stelregel, dat jegens een ketter alles geoorloofd was: men mocht hem misleiden en verraden, men kon hem kerkeren en op de pijnbank uitstrekken...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (26)

HOOFDSTUK XIV (vervolg – slot) In de Blauen Thoorne   Savedra zag met de uiterste verwondering naar deze vrouw. Hij had verwacht, dat ze in tranen zou uitgebarsten zijn, en, als een smekelinge voor hem neergeknield, om verschoning van haar jeugdig leven zou hebben gepleit. Had hij er ook daartoe niet op gezinspeeld, dat de kerk, en daarom hij, als een van haar dienaren, macht had over de Overheid? Maar wat hier gebeurde, wierp al zijn verwachtingen omver. De schone...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (25)

HOOFDSTUK XIV In de Blauen Thoorne   “Mijn kind! Mijn Esaias! Waarom heeft men mij mijn kind ontnomen? Het is mij, of ik hem telkens hoor wenen. En in mijn borst steekt het, omdat men mij niet toelaat, mijn kind te voeden. O, als ik hem maar éénmaal per dag mocht zien en hem in mijn armen houden. Maar wreed zegt men van neen, telkens, als ik dit vraag … O, leg mij op de pijnbank, scheur mijn lichaam vaneen,...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (24)

HOOFDSTUK XIII (vervolg – slot) O, u vergadering, gezeten om recht te doen, spreekt u het recht?   Laurens Jacobsz wierp een doordringende blik op die oude vrouw voor hem. Hij wist, dat de ketters hardnekkig waren en dat ze, tot op de martelpaal, volhardden in hun dwalingen. Maar hij begreep het niet. Hij kon ook niet vatten, welke kracht deze toch zwakke vrouw bezielde, om hem, die als rechter tegenover haar zat, tegen te staan. Ja zelfs voor zijn strenge...

Lees verder
3 maanden geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (23)

HOOFDSTUK XIII O, u vergadering, gezeten om recht te doen, spreekt u het recht?   Enkele uren na de gevangenneming van Anneke en Christina wachtte baljuw Laurens Jacobsz Minnebeek in zijn werkkamer op de komst van heren schepenen van de stad, die door een stadsdienaar waren verwittigd, dat hun aanwezigheid voor een belangrijke zaak zeer gewenst was. Laurens Jacobsz, die zijn ambt ernstig opvatte, was een welwillend man. De inwoners van de stad prezen daarbij zowel zijn ijver als zijn kennis...

Lees verder