Over ons

‘Frisse Wateren’ is een persoonlijk initiatief, zodat de titel ‘Over ons’ misschien wat vreemd over komt. Welnu, ik ben niet de enige die aan dit magazine werkt en erin schrijft, maar er zijn meerderen die (in)direct meewerken door o.a. het schrijven van artikelen, het corrigeren van de artikelen, het helpen met het beantwoorden van de vragen of door gebed. Ook worden er artikelen van anderen gepubliceerd die vertaald (Engelse of Duitse publicaties) of overgenomen zijn uit andere publicaties, zodat de titel ‘Over ons’ m.i. niet alleen gerechtvaardigd maar ook noodzakelijk en juist is. Hoewel het een persoonlijk initiatief is, maak ik dankbaar gebruik van de hulp van verschillende andere Christenen.

Doel

Graag wil ik benadrukken dat elke bijdrage die beantwoordt aan het doel van dit magazine – en als een positieve bijdrage kan worden beoordeeld voor dit doel – van harte welkom is. Dit doel is kort samengevat:

a) het brengen van het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd (1 Korinthe 2:2) aan ongelovigen en
b) de opbouw, vertroosting, bemoediging en vermaning van Christenen (verg. 1 Thessalonika 5:14).

De doelgroep is zeer uitgebreid. Het is de bedoeling om zoveel als mogelijk is alle leeftijden te bereiken omdat de gemeente van God bestaat uit alle leeftijden. Al enkele jaren was dit in mijn hart om dit te doen, alsmede ook andere plannen in deze richting. De Heer heeft vrijmoedigheid en de mogelijkheid gegeven om nu dit ‘digitale’ werk aan te vatten en ik hoop met de hulp van de Heer en in afhankelijkheid van Hem dit ook voort te mogen zetten tot eer en glorie van Zijn grote, heerlijke en onnaspeurlijke Naam.

Kansen

‘Grijp toch de kansen door God u gegeven, kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen’. “Kijkt dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos” (Efeze 5:16). We leven in een tijd waarin de vijand steeds meer terrein wint, ook op digitaal gebied. De kansen die God nu nog geeft om Zijn Woord bekend te maken via internet wil ik daarom ook benutten. Zodat het niet alleen ‘World Wide Web’ is maar ook ‘Heaven Wide Web’. Ook het internet is een geschikte gelegenheid in deze boze tijd om de volle boodschap van God uit te dragen.

De hele raad van God

Hoewel ik er van overtuigd ben dat ook in deze tijd de Heer wil dat wij samenkomen als gemeente van de Heer Jezus Christus alleen in Zijn Naam (Mattheüs 18) en het de wil van God is dat de Christen de onderlinge bijeenkomst niet verzuimt (Hebreeën 10:25), wil ik er op wijzen dat dit magazine geen leden werft voor een bepaalde club, kerk of denominatie. Dat is niet het doel. Het toevoegen tot de gemeente en tot welke gemeente wil ik graag overlaten aan de Heer zelf. Dat kan en wil Hij ook graag doen door de leiding en werking van Zijn Geest. Daar maak ik mij geen zorgen over. Dat betekent echter niet dat er geen artikelen zullen komen die de gemeente van God tot onderwerp hebben. De Heer Jezus Christus, het hoofd van de gemeente, heeft Zichzelf voor haar – de gemeente – overgegeven in de dood. Zo lief had Hij haar. Moeten wij dan over Zijn gedachten zwijgen m.b.t. Zijn gemeente en alles – ook als het gaat over het samenkomen – wat Hij door Zijn dienstknechten, de apostelen, heeft laten opschrijven in de Bijbel? Ik ben overtuigd van niet. De gemeente van God neemt een zeer grote plaats in in het hart van God. Dat zal dan ook zo moeten zijn in het hart van elke Christen. We zijn als Christenen niet alleen in een eeuwige persoonlijke relatie gekomen met God de Vader en met de Heer Jezus Christus, Zijn Zoon, maar ook juist door die relatie ook met elkaar als kinderen van God verbonden. De mate van gemeenschap met God bepaalt ook de mate van gemeenschap met elkaar. Daarom wil ‘Frisse Wateren’ een bevordering zijn van die gemeenschap. De apostel Johannes schrijft ook: “opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus” (1 Johannes 1:3). Hij heeft het over ‘onze’ en niet over mijn, hoewel dat natuurlijk ook waar is. Evenals de apostel Paulus niet nagelaten heeft “de hele raad van God” te betuigen (Handelingen 20:27), zo ook wil ‘Frisse Wateren’ dat ook niet. Daarom zal er D.V. over persoonlijke en gemeenschappelijke aspecten geschreven worden.

Geen sekte

Dit is geen magazine van een sekte (zoals bijv. de Jehovagetuigen of de Mormonen) of van een lid van een of andere sekte, maar een initiatief van een kind van God. Iemand die ‘gewoon’ Christen is geworden – dus ‘gewoon’ een kind van God – door Christus aan te nemen en die door het geloof in de eeuwige Zoon van God voor eeuwig het eigendom is geworden van Hem én die eeuwig leven heeft ontvangen (zie Johannes 1:12; 3:16). Iemand die, evenals ieder ander ware Christen, de Heilige Geest heeft ontvangen toen hij tot geloof kwam (Efeze 1:13) en die zich ook graag wil laten leiden door die Geest (Romeinen 8:14-16). Iemand ook die weet, en helaas ervaart, dat het vlees nog in hem is maar door de genade van God bevrijd is door Christus van de wet van de zonde (Romeinen 8:2) en weet en ervaart dat het nieuwe leven in hem verlangt naar Christus die in hem woont. Dit geeft hem de geestelijke energie om zich te richten op Hem, dat is “de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Iemand die weet dat ook ná zijn bekering nog geldt: “en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:6). En gelukkig ook weet en ervaart: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). Iemand die weet en ervaart dat al deze dingen hem louter en alleen door de pure genade van God zijn geschonken.

Vragen

Wanneer u iets wilt vragen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.
Uw vragen worden discreet beantwoord.

Steun

U kunt dit werk het beste steunen door gebed. Dit vraag ik u dan ook: wilt u bidden voor dit werk? Wilt u dit werk ook financieel steunen. Dat kan ook.
Bankrekeningnummer: 30.81.24.146 m.v.v. Frisse Wateren.
Voor buitenland: NL43 RABO 0308 1241 46 m.v.v. Frisse Wateren.

Vernieuwd

Frisse Wateren is 06-11-2014 compleet vernieuwd. De artikelen van de oude site zijn nog wel terug te vinden, maar onder een andere URL.

Wat is er veranderd?

 • Actueel
  De homepage toont altijd de meest actuele artikelen, gesorteerd op tijd. Zo ziet u snel welke artikelen er nieuw bij zijn gekomen.
 • Vindbaarheid
  Alle artikelen zijn ingedeeld in categoriën en daarnaast zijn er verschillende onderwerpen aan artikelen gekoppeld. Hierdoor wordt u vanuit een artikel eenvoudig doorverwezen naar gerelateerde artikelen. Tevens zijn de artikelen op alfabetische volgorde te vinden.
 • Bijbelhulp
  Alle bijbelteksten die in een artikel worden genoemd staan nu netjes overzichtelijk naast het artikel opgesomd. De bijbelteksten linken door naar een website waar u de betreffende tekst kan lezen.
 • Toegankelijkheid
  Er is hard gewerkt aan een nieuwe site waarin alle artikelen goed te lezen zijn, of u gebruik maakt van een pc, tablet of mobiele telefoon.
R. Mol – hoofdredacteur Frisse Wateren