Overdenking bijbeltekst

620 artikelen in deze categorie gevonden
1 maand geleden

Galaten 6 vers 14

“Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld.” In het begin van Galaten stelde de apostel Paulus vast, dat het evangelie dat hij verkondigde niet naar de mens was, maar door de openbaring van Jezus Christus, die Zichzelf voor onze zonden heeft overgegeven, opdat Hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld zou verlossen. Het is door dit evangelie, dat...

Lees verder
1 maand geleden

Openbaring 19 vers 9

“En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Een bruiloftsmaaltijd kan niet beperkt blijven tot de bruidegom en de bruid; vanzelfsprekend horen daar ook de gasten bij. Niet alleen zal de gemeente de bijzondere plaats van zegening binnengaan waarvoor zij is uitverkoren, maar er zullen ook degenen zijn die gezegend en geroepen zijn tot deze bruiloftsmaaltijd. Op deze bruiloftsmaaltijd vertegenwoordigen de...

Lees verder
2 maanden geleden

Numeri 23 vers 20-21

“… als Hij zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem …” (Num. 23:20-21). Het is zeer interessant om getuige te zijn van het tafereel, dat zich afspeelt op de hoge plaatsen van Baäl, om te zien om welke grote kwestie het gaat, om te luisteren naar de sprekers, om achter de schermen te worden toegelaten bij zo’n gedenkwaardige gelegenheid. Hoe...

Lees verder
2 maanden geleden

Handelingen 1 vers 10-11

“En toen zij [de apostelen] naar de hemel staarden, terwijl Hij heenging, zie, twee twee mannen stonden bij hen in witte kleren, die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zó komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Hand. 1:10) Een engelachtige aankondiging Ongemerkt door de apostelen, die hun Heer hemelwaarts aanschouwden, hadden twee engelen hun plaats naast...

Lees verder
2 maanden geleden

2 Samuel 6 vers 3

“Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen.” God vraagt gehoorzaamheid en toewijding, geen “nieuwe wagens” Dit was hun vergissing. De Goddelijke aanwijzingen waren uitdrukkelijk dat de ark van de levende God op de schouders van levende mensen moest worden gedragen. Er zou geen struikelen van ossen zijn geweest, geen slingeren van de ark...

Lees verder
4 maanden geleden

Psalm 84 vers 6

Wie wenst dat niet? Een gebaande weg. Een weg die gemakkelijk te volgen is, waar moeilijkheden en ontberingen zijn opgeruimd. Een weg waar niets ons tegenhoudt om vastberaden vooruit te gaan. Gebaande wegen … De zonen van Korach, de schrijvers van Psalm 84 schrijven: “Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.” ‘Welzalig zijn’ is rusten in het genot van de liefde van God. Om te weten en innerlijk vast...

Lees verder
4 maanden geleden

Hooglied 7 vers 7

“De lengte van u is te vergelijken met een palmboom, uw borsten met druiventrossen.” De palmboom en de druiventrossen kunnen worden beschouwd als de symbolen van overwinning en rijpheid, van rechtschapenheid en vruchtbaarheid. De stam van de palm is van nature slank maar sierlijk, rechtopstaand en verheven, een passend symbool van rechtschapenheid. In een ander verband: de palm, ook al wordt hij een tijdlang ingedrukt of naar beneden gebonden, weigert krom te groeien, en krijgt spoedig zijn loodrechte vorm terug....

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 141 vers 2

“Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn.” Over het algemeen beschouwen wij het gebed als een waardevol middel tot zegen voor de mensheid, maar zelden denken wij eraan, dat het iets is dat Gods hart verblijdt. Er zijn boeken geschreven over “altijd bidden en de moed niet verliezen” (verg. Luk. 18:1), maar daarin wordt zelden vermeld dat bidden een handeling is die de Vader welgevallig is. Het is heel duidelijk...

Lees verder
6 maanden geleden

Lukas 8 vers 24-25

“… Hij echter stond op en bestrafte de wind en de golfslag van het water, en zij hielden op en er ontstond een stilte. Hij nu zei tot hen: Waar is uw geloof? Zij echter vreesden en verwonderden zich en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat Hij zelfs de winden en het water gebiedt en zij Hem gehoorzamen.” De discipelen hadden de Heer wakker geschud met hun angstige uitroep: “Meester, Meester, wij vergaan!” Zouden zij werkelijk vergaan, terwijl...

Lees verder
6 maanden geleden

Lukas 8 vers 22-24

“… Laten wij oversteken naar de overkant van het meer. En zij staken van wal. Terwijl zij nu voeren, viel Hij (d.w.z. Jezus) in slaap. En er sloeg een windstorm neer op het meer, en zij liepen vol en verkeerden in nood. Zij nu gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan!”   Jezus heeft degenen die op Hem vertrouwen geen kalme reis door het leven beloofd, maar Hij verzekert hun een veilige aankomst in hun...

Lees verder