Overdenking bijbeltekst

578 artikelen in deze categorie gevonden
1 week geleden

Jakobus 5 vers 16

“Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”   Hoe belangrijk is het om elkaar onze overtredingen te belijden en voor elkaar te bidden. Het is interessant om op te merken, dat het vers waarin staat dat het vurig gebed van een rechtvaardig mens veel nut heeft, in de context staat van het belijden van elkaar. Om rechtvaardig te zijn moet ik een zuiver geweten hebben voor...

Lees verder
3 weken geleden

2 Korinthe 5 vers 17

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie het is <alles> nieuw geworden.” Een frisse start   Niets beter dan een frisse start! Dit is wat Christus een ieder aanbiedt die tot Hem komt voor verlossing: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie het is <alles> nieuw geworden” (2 Kor. 5:17). Dit is waarom Hij kwam en stierf aan het kruis van Golgotha,...

Lees verder
1 maand geleden

Ruth 1 vers 8-11

“… zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen … Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden … Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? …”   Slecht advies van een gelovige   “Ga...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 14 vers 1 en 53 vers 1

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.” Dit vers uit de Psalm, dat tweemaal in de Bijbel voorkomt, betekent niet dat atheïsten geen intelligente mensen zijn. Integendeel, Paulus zegt in zijn brief aan de gemeente in Korinthe, dat de “wijzen” onder de christenen in de minderheid zijn (1 Kor. 1:26). Om Gods aanbod van verlossing aan te nemen heeft men geen hoog intelligentiequotiënt nodig, maar in de eerste plaats eenvoudig geloof in God. God heeft ons van...

Lees verder
2 maanden geleden

Job 42 vers 5 en 6

“Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as.” Heb je het boek van Job gelezen?   Dit boek is een van de zesenzestig boeken in de Bijbel. Het maakt deel uit van de groep die de poëtische boeken worden genoemd. Deze bevatten de gedachten en gevoelens die iemand heeft; wij kunnen ons er dus in herkennen en er...

Lees verder
2 maanden geleden

Johannes 5 vers 24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gevonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”   In het uitgestrekte wandelgebied rond het vakantieoord waar we verbleven, ontmoetten we een lokale dame. Zij wilde enkele meditatieve uren doorbrengen in de stilte van de natuur. Ons gesprek ging al gauw over Jezus Christus, de Zoon van God. Met vreugde vertelde zij ons...

Lees verder
2 maanden geleden

2 Petrus 3 vers 18

“… maar groei op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.” Effectieve geestelijke groei   Als Petrus zijn brief besluit door ons te herinneren aan de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus en het naderende einde van deze wereld, geeft hij ons twee zeer belangrijke instructies. Als wij deze dingen weten en verwachten, groeien wij zowel in de genade als in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dit is de manier waarop...

Lees verder
2 maanden geleden

Handelingen 1 vers 15-16 en 21-22

“En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak: Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen; … Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 116 vers 15

“Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen” (Ps. 116:15).   Over: Psalm 116 vers 15; 1 Korinthe 15 vers 54   Tot op de dag van vandaag, zijn mensen bang voor de dood. Ook voor de gelovigen heeft de dood iets bedreigends. Maar in tegenstelling tot de ongelovigen weet de gelovige wat hem na de dood te wachten staat: hij zal voor eeuwig zijn, waar zijn Heer en Verlosser nu al is – in...

Lees verder
3 maanden geleden

Spreuken 16 vers 32

“Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.” Een gelovige boer werd eens uit de slaap gewekt. Een buurman vertelde hem, dat op zijn aardappelakker enkele personen bezig waren, zijn aardappelen te rooien. De boer antwoordde: “Zij stelen ze niet van mij, ze zijn van mijn hemelse Vader.” De buurman ging hoofdschuddend weg, maar de boer ging in zijn kamer en knielde neer, om voor de dieven...

Lees verder