Overdenking bijbeltekst

635 artikelen in deze categorie gevonden
2 weken geleden

Deuteronomium 4 vers 7

“Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen?” Genieten van de nabijheid van God Deze geweldige zegen ging gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Daarom werd Israël opgedragen naar de inzettingen en verordeningen te luisteren, ze te doen, opdat zij zouden leven en het land zouden binnengaan en bezitten. Zij mochten niets aan het woord toevoegen of ervan afnemen, opdat zij het in...

Lees verder
3 weken geleden

Hebreeën 11 vers 33-36

“Die door middel van [het] geloof koninkrijken onderwierpen … leeuwenmuilen toestopten … de scherpte van [het] zwaard ontvluchtten … anderen echter werden gefolterd … En anderen ondergingen [de] beproeving van bespottingen en geselingen, ja zelfs van boeien en gevangenschap.” Hebreeën 11 besluit met een beschrijving van de prestaties van mannen en vrouwen die door het geloof triomfeerden. Er waren twee groepen van hen: zij die duidelijk door het geloof overwonnen, en zij die blijkbaar ondanks het geloof werden verslagen. Het...

Lees verder
3 weken geleden

Openbaring 22 vers 16

“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen.” De engel heeft zijn boodschap overgebracht, en nu spreekt eindelijk de Heer zelf. Het plechtige decor van het oordeel, de komende heerlijkheden van de hemelse stad, de zegeningen van de duizendjarige heerschappij, de volmaakte gelukzaligheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn allemaal aan ons voorbijgegaan, maar uiteindelijk blijven we alleen over met Degene van wie alles afhangt – we zijn alleen met Jezus. Degene die...

Lees verder
4 weken geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser.” Dit vers is zeker een passend slot van deze psalm. Eerder had de psalmist stilgestaan bij de heerlijkheid van God die getoond wordt in de prachtige schepping van de hemelen en ook bij de volmaaktheid van het Woord van God dat geopenbaard is tot grote zegen van de mensheid. Zijn woorden zijn het toppunt van zuiverheid en...

Lees verder
4 weken geleden

1 Thessalonika 1 vers 6-7

“En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking, met blijdschap van [de] Heilige Geest, zodat u een voorbeeld bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.” Navolgers en voorbeelden De Thessalonikers werden navolgers van Paulus, Silvanus en Timotheüs, die onder hen werkten en zwoegden en zich voor hen godvrezend, rechtvaardig en onberispelijk gedroegen. En zij waren ook navolgers van de Heer, “die, om de vreugde die...

Lees verder
1 maand geleden

Markus 12 vers 27

“Hij is niet een God van doden maar van levenden.” De Sadduceeën kwamen naar de Heer toe, maar hun onwetendheid werd blootgelegd. De Sadduceeën waren de materialisten van die tijd, en vertegenwoordigden de ontrouw [ongeloof] van het vlees. Het is met recht gezegd: <De kracht van het ongeloof, ligt in het opwerpen van moeilijkheden, in denkbeeldige gevallen die niet van toepassing zijn, in het redeneren van de dingen van mensen naar de dingen van God> (W. Kelly). Zo trachten deze...

Lees verder
1 maand geleden

Prediker 11 vers 1-3

Prediker 11 vers 1-3: 1. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. 2. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. 3. Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Als we letterlijk...

Lees verder
2 maanden geleden

Openbaring 3 vers 21

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met Mijn Vader op Zijn troon.” Een boodschap aan Laodicéa “… raad ik u aan goud van Mij te kopen, gelouterd door vuur.” Dat is een deel van de goddelijke rijkdom (Openb. 3:18). Wie heeft Goddelijke rijkdom? Hij is mijn goud. Ik heb alles wat ik in Egypte kreeg laten vallen op de oevers van de Rode Zee, en...

Lees verder
2 maanden geleden

Handelingen 7 vers 35

Handelingen 7 vers 35: “Deze Mozes die zij hadden verloochend … deze heeft God <én> als overste én als verlosser gezonden door [de] hand van [de] engel die hem was verschenen in de braamstruik.” Types en figuren zijn effectieve hulpmiddelen voor de leraar en prediker. Denk aan de toespraak van Stéfanus in Handelingen 7. Het is de langste opgenomen boodschap in het Nieuwe Testament, en toch kan hij in ongeveer zeven minuten worden gelezen. Ondanks die relatieve kortheid is het...

Lees verder
2 maanden geleden

Richteren 2 vers 10

Richteren 2 vers 10: “… en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.” De boeken Jozua en Richteren beginnen op dezelfde manier. Jozua begint met de woorden: “Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE.” Richteren begint: “Het gebeurde na de dood van Jozua.” De tijd verstrijkt. De ene generatie volgt...

Lees verder