Overdenking bijbeltekst

562 artikelen in deze categorie gevonden
16 uur geleden

Exodus 20 vers 7

“U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken1, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt” (Ex. 20:7). In Mebel woonde een oude scheepskapitein; maar hij was altijd vrolijk ondanks zijn lijdende lichamelijke conditie. Hij was een kind van God die gelukkig was in dankbaarheid en hoop. Hij vertelde aan een jonge man op welke wijze God hem tot Zich getrokken had. “Zolang ik op zee was, gaf ik niets om...

Lees verder
1 week geleden

2 Kronieken 20 vers 12

“In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.”   Zo sprak Josafat, de koning van Juda, toen men hem berichtte: “Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië”. Wat een nood! Wat moest er gedaan worden? “Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken” (2...

Lees verder
2 weken geleden

Psalm 21 vers 14

Bijbelverzen uit Psalm 21   “Verhef U, HEERE, in Uw macht; dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven” (Ps. 21:14).   Deze aarde is het toneel geweest van de opkomst en ondergang van vele koningen en heersers. Sommigen hebben een machtig rijk gevestigd, maar na verloop van tijd is telkens weer gebleken, dat hun macht niet onbeperkt standhield. De psalm van vandaag spreekt over een Koning die geniet van een macht die nooit vervaagt: de macht van...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 19 vers 2

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.” Lezen Psalm 19. Het is iets heel bijzonders dat David opmerkte – lang geleden – toen hij naar de hemel keek. Hij zag, dat door de hemel zonder woorden de heerlijkheid van God werd verkondigd. De uitgestrektheid is immers het werk van Zijn handen. Het is niet zonder reden, dat God Zichzelf in Zijn scheppingswerken geopenbaard heeft. Veel later schreef Paulus over zijn God: “…want van [de]...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 18 (3)

Bijbelgedeelte:  Psalm 18 vers 41-51 “De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil!” (Ps. 18:47)   De reeks van zegen van de Messias (want het gaat over Hem in deze Psalm) wordt voortgezet. Op deze reeks van zegen geeft hij eer aan de Heer. De Heer zorgde ervoor, dat Zijn vijanden geen kracht meer hadden en verslagen werden. Deze vijanden vonden geen gehoor bij de Heer, omdat er geen oprecht berouw was. Zij...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 18 (2)

Bijbelgedeelte: Psalm 18 vers 21-40 “… met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30).   David begint met een opsomming van zijn trouw aan God en Gods trouw aan de gelovige. Het is een lied van dankzegging, dat in alle toonaarden wordt uitgedrukt. David ervoer dat God bij hem was, toen hij erom vroeg. God bracht licht in zijn duisternis. Deze kennis maakte van David een held. Met dit bewustzijn was hij in staat om de oprukkende vijand...

Lees verder
4 weken geleden

Psalm 18 (1)

Bijbelgedeelte: Psalm 18 vers 1-20 “Hij zei: Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte” (Ps 18:2).   Deze psalm komt twee keer voor in de Bijbel. David schreef dit lied nadat de Heer hem had bevrijd uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. In het tweede boek Samuel, in de geschiedenis van David, wordt deze psalm ook genoemd. Maar de eerste woorden van de psalm – ons vers van de dag – staan...

Lees verder
4 weken geleden

Psalm 14 vers 2-3

“De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.”   Kunnen doden horen? Er zijn veel christenen die alleen de menselijke kant zien als het gaat om de bekering van de mens. Voor hen is het raadsbesluit van God meer een voorkennis van wat de mens op een dag zal doen....

Lees verder
1 maand geleden

Handelingen 13 vers 52

De vreugde van de behoudenis   Het Woord van God geeft ons zekerheid over onze behoudenis in Christus. Maar de vreugde daaraan wordt door de Heilige Geest, Die in elke gelovige woont, in ons bewerkt. Het verlossingswerk van Christus en mijn behoudenis kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Net zo eng is de vreugde van mijn behoudenis met mijn wandel verbonden. Nu, het werk van de Heer Jezus kan niet verstoord worden en daarmee mijn behoudenis ook niet. Ik kan...

Lees verder
1 maand geleden

Genesis 1 vers 1

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”   Met deze eenvoudige maar toch verheven woorden begint het Woord van God, beginnen de mededelingen van God aan de mensen. De oorsprong van de schepping was noodzakelijkerwijze het eerste wat God ons wilde meedelen. De Schrift bericht weliswaar van dingen, die zeer veel verder terug, ja in de voorbijgegane eeuwigheid gebeurd zijn; maar omdat het daar om onzichtbare dingen gaat, kan het Bijbels bericht daarmee niet beginnen. Van het...

Lees verder