Overdenking bijbeltekst

415 artikelen in deze categorie gevonden
1 week geleden

1 Koningen 17 vers 8-9

“Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden” (1 Kon. 17:8-9). Een heidense weduwe en de profeet van God God had getrouw voor Elia gezorgd door raven – onreine vogels – te gebruiken om voedsel bij hem te brengen. Elia dronk uit de beek Krith daar waar God hem had gezegd dat hij zich moest verbergen....

Lees verder
2 weken geleden

Job 39 vers 36-38

“Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet verdergaan” (Job 39:36-38) Job is voor God tot niets gebracht en voegt hieraan toe: vernedering met betrekking tot zichzelf en met vertrouwen op God; want alleen maar een vernedering van de mens is hopeloos, tenzij het hart zich met vertrouwen tot God...

Lees verder
3 weken geleden

Jesaja 40 vers 31

“… maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, …”. “Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt is uw kracht beperkt” (Spr. 24:10). De vijand van onze zielen is er altijd op uit om ons op het punt van ontmoediging te brengen, omdat hij weet dat we dan alle krachten verliezen. Ontmoediging komt wanneer we naar onszelf of naar anderen kijken, of naar de problemen zelf, in de hoop...

Lees verder
4 weken geleden

Handelingen 12 vers 5

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan”. Gedachten over gezamenlijk gebed (2) Er is niets in de Schrift, voor zover ik me bewust ben, dat aanduidt, dat gemeenschappelijke gebeden “krachtiger” zouden zijn dan individuele gebeden in de zin van het in beweging brengen van de hand van God. Veel te veel christenen stellen gebed gelijk met “dingen van God krijgen”, en groepsgebed wordt vooral een gelegenheid om...

Lees verder
4 weken geleden

Handelingen 2 vers 42

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”. Gedachten over gezamenlijk gebed (1) Er zijn veel voorbeelden die laten zien dat gemeenschappelijk gebed een belangrijk onderdeel is van het leven in de gemeente, samen met aanbidding, gezonde leer en gemeenschap. De vroege gemeente kwam regelmatig bijeen om de leer van de apostelen te leren, brood te breken en samen te bidden. Wanneer we samen met...

Lees verder
1 maand geleden

Exodus 7 vers 16

“Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn”. Exodus: Verlost om te dienen De mensheid die was voorbeschikt en geschapen om God te dienen, bevond zich nu in slavernij aan zonde en satan, als slaven in Egypte (Ex. 1). God zegt in Jesaja 46 vers 10: “Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen” (Jes. 46:10). God kon niet van Zijn doel afgebracht worden. Hij verkondigde daarom Zijn weg van bevrijding aan Zijn...

Lees verder
1 maand geleden

1 Petrus 2 vers 21-23

“… opdat u Zijn voetstappen zou navolgen; Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt …”. De vermaning om Zijn stappen te volgen is alleen gericht tot gelovigen en wordt gebruikt met een heel duidelijke betekenis. Deze betekenis leren we van de vier stappen die ons hier voor worden gesteld. Eerst worden we eraan...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 68 vers 5-6

“Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; …”. “Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden, en laten uw weduwen op Mij vertrouwen” (Jer. 49:11). Gods zorg voor weduwen en wezen Het is ontroerend om in de Schrift te zien hoe liefdevol God Zich uitstrekt naar weduwen en wezen. Onze Schepper-God zorgt voor Zijn schepselen....

Lees verder
2 maanden geleden

Exodus 28 vers 30

“En u moet in de borsttas van de beslissing de urim en de tummim doen …”. In de borsttas tussen de namen van de kinderen van Israël, was de Urim en de Tummim geplaatst. De woorden betekenen: “het licht en de volmaaktheden”. Wat het was kan niemand met zekerheid zeggen. Het wordt in totaal zeven keer in de Schrift genoemd. In twee van de passages wordt alleen de Urim genoemd, en in één (Deut. 33:8) is de volgorde omgekeerd en...

Lees verder
2 maanden geleden

Lukas 22 vers 41-44

Lukas 22: 41. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver; en Hij knielde neer en bad de woorden: 42. Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; moge evenwel niet Mijn wil maar de Uwe gebeuren. 43. Hem nu verscheen een engel uit [de] hemel, die Hem sterkte. 44. En terwijl Hij in zware strijd raakte, bad Hij des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote bloeddruppels, die op de aarde vielen. Laat...

Lees verder