Overdenking bijbeltekst

686 artikelen in deze categorie gevonden
1 maand geleden

Openbaring 6 vers 15-17

“En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Val op ons en verbergt ons voor [het] aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen, en...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 25 vers 1-2; Jakobus 5 vers 8

Psalm 25 vers 1-2: “Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik.” Jakobus 5 vers 8: “Hebt ook u geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.” Twee noodzakelijke dingen voor de christen Er zijn twee dingen die de vreugde van een christen vormen en die zijn kracht op de weg zullen zijn en het voorwerp dat voortdurend voor zijn hart staat: Ten eerste, de tegenwoordige gemeenschap met God de...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Petrus 5 vers 7 (b)

“… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u.” Wat een troostende bemoediging zijn deze woorden! Elke zorg kan worden weggenomen, zelfs de vaak zo angstige vraag van menig gelovige hoe zijn omstandigheden in deze wereld nog kunnen uitpakken. Het enige wat hij hoeft te doen is trouw blijven aan Hem die hem liefheeft en zijn omstandigheden te laten regelen door Zijn Goddelijke wijsheid. Dat is geloof, dat is vertrouwen. Maar hoeveel gelovigen kwellen zichzelf...

Lees verder
2 maanden geleden

Hebreeën 9 vers 24

“Christus is niet ingegaan in [het] met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht  van God voor ons.” De grote Verzoendag in Exodus 16 laat ons zien dat er een vijfvoudige verzoening moest plaatsvinden: voor de hogepriester en zijn huis, voor het heiligdom, voor de tent van samenkomst, voor het altaar in het heiligdom en voor het volk. Voor een heel jaar was de kwestie van de...

Lees verder
2 maanden geleden

Jozua 7 vers 20

“Achan antwoordde Jozua: Het is waar, ík heb tegen de HEERE, de God van Israël, gezondigd, en ik heb zo en zo gedaan.” Jericho, de stad van de palmbomen, was de eerste stad in het beloofde land voorbij de Jordaan die het volk van God ontmoette. Alle poorten van de stad waren gesloten. Maar God had de sleutels van de poorten niet nodig om Zijn belofte te vervullen. Aan de ene kant vertegenwoordigt Jericho de wereld onder de vloek, maar...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 33 vers 21

“Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.” Het zou niet goed voor ons zijn als we de hele weg voor ons zouden kunnen zien. Maar omdat we geleid worden door de hand van onze goede Heer en Gids, kunnen we op Hem vertrouwen voor elke stap in het heden en in de toekomst. Hem stap voor stap volgen en dag na dag op Hem vertrouwen – dit houdt ons in nauw contact met...

Lees verder
3 maanden geleden

Jesaja 64 vers 6

“Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed … .” Stelt u zich de volgende situatie voor: een huisvrouw komt op zaterdag naar een chirurgische kliniek met een stapel brandschoon textiel, allemaal fris gewassen en gestreken en volgens haar geschikt voor gebruik in de operatiekamer. Toch werd het allemaal geweigerd. Voor het doel, dat zij voor ogen had, was het gewoon niet schoon genoeg en dus onbruikbaar, ook al kon het oog...

Lees verder
3 maanden geleden

1 Kronieken 12 vers 18

“Toen kwam de Geest over Amasai, het hoofd van de dertig, en hij zei: Wij zijn de uwe, David, ja, met u zijn wij, zoon van Isaï.” David had nog niet in het openbaar het koningschap bereikt waarvoor Samuël hem gezalfd had, noch werd hij gehaat en vervolgd door Saul, de door God verworpen koning. En toch waren er mannen in Israël, zelfs in de stam Benjamin waartoe Saul behoorde, die in David de toekomstige koning herkenden. Ze waren bereid...

Lees verder
3 maanden geleden

Kolosse 3 vers 15-17

21 november 2023 “En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen; en weest dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen [en] in <de> genade1 zingt in uw harten voor God. En al wat u doet, in woord of werk, [doet] alles in [de] naam van [de] Heer Jezus, terwijl u God [de] Vader...

Lees verder
3 maanden geleden

Kolosse 2 vers 6 en 7

17 november 2023 “Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, <daarin> overvloeiend met dankzegging.” In het vers van vandaag herinnert Paulus ons eraan, dat dankzegging het resultaat is van een leven dat Christus Jezus heeft aangenomen en Hem erkent als de Heer van hun leven. Het is het bewijs, dat we geworteld zijn, opgebouwd in Hem en...

Lees verder