Overdenking bijbeltekst

443 artikelen in deze categorie gevonden
4 dagen geleden

Nehemia 2 vers 3-4

“Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel”. Geloof kan overwinning op ontmoediging geven   Ontmoediging kan vrede, vreugde en tevredenheid beroven. Maar ik heb goed nieuws als je je ontmoedigd voelt: je zit niet klem! Ik ken mensen die in een onmogelijke...

Lees verder
6 dagen geleden

Spreuken 14 vers 10

“Het hart kent zijn eigen bitterheid, en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen”. De smart van Christus en de vreugde van Christus “Het hart kent zijn eigen bitterheid”. Er is één hart dat in die zin past; het is het hart dat verbroken werd door smaad; die was gesmolten in de hete oven van de diepste smart, en die de onuitsprekelijke bitterheid van Golgotha’s weeën ervoer. De Vader weet en begrijpt wat het betekende voor Zijn Zoon om het...

Lees verder
3 weken geleden

1 Petrus 5 vers 5-6

“En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord; want ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God …”. Weest bekleed met nederigheid Ons vers benadrukt de gedachte aan nederigheid – “omgord te zijn met nederigheid”. Deze woorden vormen een grote uitdaging in onze relatie met geloofsgenoten. Zich omgorden met het onderscheidingsteken van nederigheid is een blijk van ware onderwerping, zorg en respect voor elkaar. Het volmaakte voorbeeld wordt, zoals...

Lees verder
3 weken geleden

1 Petrus 5:7

“Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u”. Omdat er vroeger nog geen bouwliften waren, zag men vaak op een bouwterrein dat de bakstenen met de hand naar boven moesten worden getransporteerd. De metselaars stonden op de steiger en wierpen elkaar de stenen toe. De man in het midden ving de stenen, die van beneden naar boven gegooid werden,...

Lees verder
1 maand geleden

Johannes 8 vers 12

“Jezus dan sprak … en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”. Een getuigenis uit Oost-Azië <<Op mijn middelbare school heb ik veel nagedacht over de belangrijke vraag van het leven. Mijn ouders hadden veel van me gehouden, maar ik leed omdat ik geen zin en geen doel in mijn leven zag. Daarnaast had ik vaak gezien hoe jongeren in een verdorven...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Thessalonika 1 vers 2-3

Het gebed van Paulus voor de Thessalonicensen “Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader”. Kennen we zulke dankzegging aan God? Maken we dergelijke persoonlijke vermelding bij soortgelijke gelegenheden? Herinneren we ons onophoudelijk de vrucht van de zegen van de Geest in de heiligen?...

Lees verder
2 maanden geleden

1 Korinthe 12 vers 18-22

“Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. Het oog nu kan niet zeggen tot de hand: Ik heb je niet nodig; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!” David begint deze psalm met de majestueuze pracht van de geschapen hemelen die de glorie van God verklaren. Hij schreef over de zon als een bruidegom die uit zijn slaapkamer tevoorschijn komt – een lieflijk beeld van Christus in Zijn koninklijke luister, met het oog op de zegen voor de hele mensheid dat de hele wereld omvat....

Lees verder
3 maanden geleden

Romeinen 8 vers 36

“Om U worden wij de de hele dag gedood; wij zijn geacht als slachtschapen”. Wie kan er tegen ons zijn? De schoonheid van Christus zal ons al getoond worden, voordat Hij verschijnt en Zijn grote kracht ter hand neemt om de dingen van de wereld te oordelen. Hij zit nu in de hemel met alle macht over Hem en in Hem, maar Hij oefent het nu nog niet uit. Hij heeft ons gesteld in de positie waarin Hij ooit op...

Lees verder
3 maanden geleden

Jesaja 32 vers 17

Wie zal vrede brengen? “De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid”. Hoe vergeefs is het streven naar vrede door alle eeuwen heen geweest! Dit lijkt echter geen verandering teweeg te brengen in de houding van mensen en regeringen, want zij blijven zeggen: “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (Jer. 6:14). Na lange eeuwen van totale mislukking, zouden we denken dat ze zich zouden realiseren dat er...

Lees verder