1

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
12 jaar geleden

1 Kronieken 4:10

Misschien zal iemand aan het begin van een nieuw jaar, in zo’n ernstige tijd, hetzelfde bidden als Jabez. Zoals in die tijd de harten opgeheven werden tot God om Zijn hulp en bescherming af te smeken, zo mogen ook wij, Zijn geliefde kinderen, vandaag met nog meer vertrouwen tot Hem opzien. De naam Jabez betekent ‘smart’. Deze man werd door zijn naam steeds weer herinnerd aan de ernst en smarten van het leven. Dat zal hem ook met zijn vier...

Lees verder
8 jaar geleden

1 Petrus 1 vers 25

“Het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid”. Een opmerkelijk kenmerk van wetenschappelijke boeken is dat zij erg snel verouderen, zodat vervanging door meer bijdetijdse spoedig noodzakelijk is. Met een zekere mate van trots observeren mensen dat er zo snel vooruitgang gemaakt wordt op elk gebied van de kennis, zodat de huidige wetenschappelijke literatuur verouderd is voor de volgende generatie. In feite begint elk technisch werk te verouderen op het moment dat het de drukpers verlaat. De Bijbel kan...

Lees verder
5 jaar geleden

1 Petrus 1 vers 3

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door [de] opstanding van Jezus Christus uit [de] doden”. Hoop kan worden gedefinieerd als het verlangen naar iets goeds en de verwachting om het te ontvangen. Jezus Christus is de enige echte bron van hoop, omdat Hij alleen weet wat het beste is en ook de soevereiniteit en de macht heeft om de vervulling ervan...

Lees verder
3 jaar geleden

1 Petrus 1 vers 6 en 7

“Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroef door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus Christus”. Een visteler klaagde bij een vriend over de verliezen die hij bij zijn teelt ondervond. Deze vroeg hem: “Heb je ook een snoek in je vijver?” – “Een snoek? Wat denk...

Lees verder
5 jaar geleden

1 Petrus 2 vers 21-23

“… opdat u Zijn voetstappen zou navolgt; Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt …”. De vermaning om Zijn stappen te volgen is alleen gericht tot gelovigen en wordt gebruikt met een heel duidelijke betekenis. Deze betekenis leren we van de vier stappen die ons hier voor worden gesteld. Eerst worden we eraan...

Lees verder
5 jaar geleden

1 Petrus 2 vers 23

“… Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt”. God vertrouwen in moeilijkheden Met welk volkomen en volledig vertrouwen gaf Jezus Zichzelf over aan de zorg van Zijn hemelse Vader! Het stelde Hem in staat om het moeilijkste uur tegemoet te treden, de bitterste beker te drinken en de smaad tijdens Zijn kruisiging te...

Lees verder
4 jaar geleden

1 Petrus 3 vers 12

“Want [de] ogen van [de] Heer zijn op [de] rechtvaardigen en Zijn oren tot hun smeken …”. Het gebed van een zus   Een evangelist vertelde eens: ‘Ik mocht een keer tijdens de Eerste Wereldoorlog in N. de blijde boodschap van het heil voor verloren zondaars in Christus Jezus, de Heiland der wereld, brengen. Na die samenkomst kwam er een soldaat op mij af. Je kon heel duidelijk aan hem zien dat hij innerlijk heel onrustig was. Ik vroeg hem:...

Lees verder
4 jaar geleden

1 Petrus 3 vers 16-17

Volgelingen van dat wat goed is   Merk op hoe vaak “goed” voorkomt in 1 Petrus 3 vers 10-17 (zie vers 10, 11, 13, 16). Weet jij wat een christen is? Een christen is iemand die gezegend is en uitgezonden wordt om een zegen te zijn. Je bent gezegend door de Heer en je bent op dit toneel geplaatst om een zegen te zijn, zoals Petrus het hier zegt. Je zegent de persoon die je ontmoet. Je bent de weergave...

Lees verder
15 jaar geleden

1 Petrus 4:17

Eerst bij ons!   De tijd van het oordeel over deze wereld is heel dichtbij en voor het huis van God is het zelfs al begonnen. Dat is heel ernstig voor iedereen die tot het huis van God behoort! God heeft in Zijn Woord hele duidelijke aanwijzingen gegeven, opdat wij weten “hoe men zich moet gedragen in het huis van God”. “De heiligheid is Uw huis sierlijk, Heere! tot lange dagen”. Maar ach, hoe gauw is men deze heiligheid vergeten...

Lees verder
14 jaar geleden

1 Petrus 4:7

Petrus had de Heer Jezus, de Zoon des mensen, zien komen in Zijn Rijk (Mattheüs 16:28 en 17:1). Dat had een blijvende indruk op hem gemaakt zodat hij nog tientallen jaren erna (2 Petrus 1:16) zich erop beroept als bewijs dat hij van de werkelijkheid getuige was en geen verzonnen fabels was nagevolgd. Daarom verbindt hij in zijn eerste brief zijn vermaning tot een heilige wandel en tot volharden tot vier keer toe met deze voorafgaande gebeurtenis (1:7,13; 4:13; 5:1)....

Lees verder