4 jaar geleden

Jakobus 5 vers 17 en 18

Het gebed van Elia

“Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een een gebed1 dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde”. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort”.

God geeft ons hier het bewijs, dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Elia had een innige relatie met God en een hart voor het volk van God. Dit volk was afgeweken, leefde in afgoderij en daarom moest God over hen oordelen, zoals Hij het aangekondigd had (bijv. Deut. 11:16,17).

Over Elia’s eerste gebed, dat het niet zou regenen, lezen we in het Oude Testament vooraf niets. Elia verschijnt uit het niets en kondigt het oordeel aan Achab aan. Daar wordt ons echter verteld, dat hij voor het aangezicht van de Heer stond. Hij leefde in gemeenschap met Hem, had een vertrouwelijke omgang met zijn God en had tot Hem gebeden. Het was een indringend gebed. Hij bad om tucht met als doel het herstel van het volk. Gebed ging vooraf aan zijn actieve bediening en werd gevormd door gemeenschap met zijn God.

Na het verstrijken van de door God gestelde tijd, gaf Hij Elia de belofte, dat Hij opnieuw regen zou geven (1 Kon. 18:1, zie ook het gebed van Salomo in 2 Kron. 6:26-27). En Elia bidt weer! Ook al had hij een uitdrukkelijke belofte van God. Hij verzaakt het gebed niet, maar toont ook hier zijn absoluut vertrouwen op zijn God. En hij doet dat in een houding van nederigheid, die ook uiterlijk tot uitdrukking komt (1 Kon. 18:42).

We leven niet in een tijd die wordt gekenmerkt door grote uiterlijke krachten van God. Maar we hebben vandaag nog steeds de kracht van het gebed. Er is vaak gezegd, dat het gebed van het geloof de arm van God in beweging zet (zie ook Kol. 4:2–4; Fm. vs. 22). Let wel, het gebed van geloof, niet het gebed voor onze eigen belangen.

Staan wij voor het aangezicht van de Heer, om Zijn wil te kennen en te doen, en wordt ons leven gekenmerkt door aanhoudend en ernstig gebed?

NOOT:
1. Of ‘bad indringend’.

 

Dirk Mütze; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 21.04.2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW