15 jaar geleden

Jakobus 2:13

Dat is, om zo te zeggen, een uittreksel uit het “grondbeginsel van  God”. God is zowel barmhartig alsook rechtvaardig, zoals vele Schriftplaatsen getuigen (vergelijk Exodus 34:6,7). Bij God is alles volkomen in evenwicht. En dat moet ook ons gedrag kenmerken.

Erbarmen ten opzichte van benadeelden, zwakken of ouderen? Ja, dat gebeurt nog en we moeten God er dankbaar voor zijn. Er zijn nog mensen die vanuit een natuurlijk medelijden handelen. Onze tekst zegt ook wat over hun oordeel. God is zeer rechtvaardig.

Maar is dat de heersende regel in de wereld? Worden onze kinderen daardoor gevormd? De drijfveren van onze oude natuur onderscheiden zich in niets van die van  de andere mensen. Het Woord van de Heer staat ook voor ons geschreven: “Ik wil barmhartigheid en geen offerande” (Mattheüs 12:7).

Misschien moeten we deze zijde van het wezen van onze God opnieuw voor de aandacht krijgen. Misschien  moeten we zelfs nieuwe besluiten nemen, met betrekking tot ons samenleven als echtgenoten, ouders, kinderen, als broeders en zusters in een bepaalde plaats, als broeders met elkaar en als buren of collega’s. Is er ook maar iemand die we de barmhartigheid mogen ontzeggen?

“Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar, als de een tegen de ander een klacht heeft” (Kolosse 3:12,13).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW