l

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
8 jaar geleden

Lukas 23 vers 39-41 (II)

“De andere echter antwoordde en bestrafte hem en zei: Vrees jij ook God niet, daar jij in hetzelfde oordeel bent? En wij toch terecht, want wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Deze echter heeft niets onbehoorlijks gedaan” (Luk. 23:40-41). Tussen twee criminelen (2) De woorden van de andere crimineel verwondert ons. Toen hij zijn misdrijf pleegde, was er geen vrees voor God in hem. Maar nu was er verandering, en zag hij het grote contrast tussen hen en de...

Lees verder
1 week geleden

Lukas 23 vers 42 en 43

“En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt. En Hij zei tot hem: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.” In mijn beroep had ik vaak te maken met een hoge ambtenaar die een bewonderaar was van de Franse redenaar en schrijver Bossuet1. Die ambtenaar stelde de hoogste eisen aan de taalkundige stijl van zijn secretaressen. Op een dag ergerde hij zich aan een zwakke stijl in een brief en mopperde over “deze...

Lees verder
8 jaar geleden

Lukas 23 vers 8

“En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden”. Als we lezen dat de viervorst Herodes nogal verblijd was om Jezus te zien, lijkt dat aanvankelijk een goed signaal. Hij had al enige tijd gewenst Hem te zien. Omdat Jezus nu gevangen genomen was, kwam zijn kans. Het...

Lees verder
7 jaar geleden

Lukas 24 vers 27

“En te beginnen met Mozes en  al de profeten en legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond”. Onze Heer Jezus is het grote thema van de Bijbel van kaft tot kaft. Hijzelf zei het zo ook na Zijn opstanding. Sprekende met twee van Zijn discipelen op de weg naar Damascus, ging Hij terug naar het begin van de Bijbel en “legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond”. Hoe reageerden Zijn...

Lees verder
8 jaar geleden

Lukas 24 vers 39

“Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb” (Luk. 24:39). Vraag: Ik heb gehoord dat sommigen een verschil maken tussen het opstandingslichaam en het heerlijkheidslichaam van de Heer? Kun u iets hierover zeggen? Eerlijk gezegd: ik deel deze opvatting niet. Want: Wanneer zou het lichaam van de Heer zich veranderd hebben? Tijdens de Hemelvaart? Dat is niet gemakkelijk voor...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 24 vers 5 en 6

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Hier hebben we, God zij dank, iets wat geheel nieuw is, een geheel nieuwe en gezegende werkelijkheid: Hij is opgestaan. Dit is inderdaad een nieuw begin. Zoals terecht gezegd is: “Dit is het tweede deel in onze geschiedenis”. God geve dat ieder van ons dit begrijpen zal! De dood van Christus sloot het eerste deel van onze geschiedenis af, alles wat we waren. Het...

Lees verder
8 jaar geleden

Lukas 5 vers 20

“Mens, uw zonden zijn u vergeven” (Luk. 5:20). Ziekten en kwalen behoren tot de ergste bedreigingen van de mensheid. Iemand die lichamelijk lijdt, heeft over het algemeen slechts één wens: genezen te worden. Dat is begrijpelijk, ongeacht of iemand zichzelf kan redden of niet. Ons vers uit de Bijbel hierboven is uit een levendig verslag genomen. Vier mensen hebben medelijden met hun verlamde vriend, een bedlegerige invalide die zichzelf niet redden kon. Zijn enige hoop was Jezus van Nazareth, de...

Lees verder
1 jaar geleden

Lukas 6 vers 46; Johannes 20 vers 28

“En waarom noemt u Mij Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg?” “Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en Mijn God!” De meeste landen in de wereld zijn tegenwoordig republieken, maar er zijn nog enkele landen met een koning of koningin als staatshoofd. Deze landen zijn echter meestal parlementaire monarchieën. Dat betekent, dat de koning de titel van een vorst draagt, maar hij is niet langer de echte heerser. Hij heeft slechts een geringe invloed op de...

Lees verder
1 jaar geleden

Lukas 8 vers 22-24

“… Laten wij oversteken naar de overkant van het meer. En zij staken van wal. Terwijl zij nu voeren, viel Hij (d.w.z. Jezus) in slaap. En er sloeg een windstorm neer op het meer, en zij liepen vol en verkeerden in nood. Zij nu gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan!”   Jezus heeft degenen die op Hem vertrouwen geen kalme reis door het leven beloofd, maar Hij verzekert hun een veilige aankomst in hun...

Lees verder
1 jaar geleden

Lukas 8 vers 24-25

“… Hij echter stond op en bestrafte de wind en de golfslag van het water, en zij hielden op en er ontstond een stilte. Hij nu zei tot hen: Waar is uw geloof? Zij echter vreesden en verwonderden zich en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat Hij zelfs de winden en het water gebiedt en zij Hem gehoorzamen.” De discipelen hadden de Heer wakker geschud met hun angstige uitroep: “Meester, Meester, wij vergaan!” Zouden zij werkelijk vergaan, terwijl...

Lees verder