7 jaar geleden

Lukas 23 vers 34

“Jezus nu zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.

Hoewel veel mensen moeite hebben om een vriend te redden, onze stervende Redder gebruikt Zijn eindigende adem om te pleiten voor vijanden. Op het hoogtepunt van Zijn lijden in de handen van ondankbare mensen, maakt Hij van dit middel gebruik. Aan iemand die zou vragen: “Hoe vaak zal ik vergeven?” antwoordt Hij: “Ik zeg je, niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven” (Matth. 18:21-22).

Sommige mensen zijn superieur in het beledigen als resultaat van een koud en onverschillig temperament – ze hebben een stoïcijnse ongevoeligheid voor zowel vriendelijkheid als voor onvriendelijkheid. Zo was het niet met Jezus. Zijn heilige natuur maakte Hem heel gevoelig voor ondankbaarheid en belediging hetzij als gevolg van vijandschap of van verraad. Velen zijn meer bereid om een open en ontmaskerde tegenstander te vergeven dan harteloze trouweloosheid of onbeantwoorde liefde te vergeven en te vergeten. Zo was het niet bij de Heer!

Merk op hoe Hij handelde met Zijn discipelen die Hem verlaten hadden toen Hij hun sympathie het meest nodig had. Nauwelijks  was Hij uit de dood opgestaan of Hij haastte Zich om hun angsten te ontwapenen en om hen van een onveranderlijke genegenheid te verzekeren. Hij ontmoette hen met een zegen (Joh. 20:20-21) en Hij verliet hen bij Zijn hemelvaart ook met een zegen (Luk. 24:50). Net als de Heer, moeten wij geen vijand hebben, noch een haatdragende gedachte herbergen, noch optreden met bittere verwijten.

Zoek de beste uitleg op de tekortkomingen van anderen en maak geen schadelijke insinuerende opmerkingen. Zie op uzelf opdat ook u niet in verzoeking komt (Gal. 6: 1). Als er de neiging is om een genadeloze geest te koesteren, overweeg dan, waar u zou zijn als de Heer op deze wijze Zich zo ten opzichte van u zou gedragen. Vergeet niet, ons is gezegd: “Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u” (Kol. 3:13).

J.R. MacDuff

Who is a pardoning God like Thee?
Or who has grace so rich, so free?

Wie is er een vergevend God, als U?
Of wie heeft genade zo rijk, zo vrij?

© The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW