l

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
2 jaar geleden

Lukas 21 vers 2

“Hij zag ook een arme weduwe twee koperstukken daarin werpen. En Hij zei: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer dan allen heeft ingeworpen.”   Jezus zag Hoe ernstig is het toch dat de Heer Jezus alles ziet. Wat wij doen, waar wij ons bevinden, Zijn ogen zien alles en Hem ontgaat niets. Hij kent ook alle motieven van onze harten. In Markus 12 vers 41 lezen we, dat de Heer tegenover de schatkist ging zitten. Waarom?...

Lees verder
5 jaar geleden

Lukas 22 vers 41-44

Lukas 22: 41. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver; en Hij knielde neer en bad de woorden: 42. Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; moge evenwel niet Mijn wil maar de Uwe gebeuren. 43. Hem nu verscheen een engel uit [de] hemel, die Hem sterkte. 44. En terwijl Hij in zware strijd raakte, bad Hij des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote bloeddruppels, die op de aarde vielen. Laat...

Lees verder
4 jaar geleden

Lukas 22 vers 62

“En hij (Petrus) ging naar buiten en weende bitter”. Als wij door een misstap de Heer oneer hebben aangedaan en daarover werkelijk bedroefd zijn, zullen wij met niets anders dan met onze eigen schuld bezig zijn. Maar we zijn toch nog al te gemakkelijk geneigd om daarbij ook op anderen te zien. Misschien iemand die er ook bij betrokken was, zodat onze schuld niet zo zwaar meer lijkt te zijn. Maar wanneer de Geest van God mijn ogen werkelijk opent...

Lees verder
14 jaar geleden

Lukas 22:15

Hoe indrukwekkend is de schildering van het Evangelie van Lukas die, geïnspireerd door de Heilige Geest, ons toont hoe het grote ogenblik steeds dichterbij kwam dat de Heer Jezus niet alleen voor de laatste keer het pascha met Zijn discipelen zou eten, maar Zelf als het ware “Paaslam geslacht” zou worden. “En het feest … pascha geheten, was nabij”, “En de dag van de ongezuurde broden kwam, waarop het pascha moest geslacht worden”, “En toen het uur gekomen was, lag...

Lees verder
18 jaar geleden

Lukas 22:31 en 32

Het gebed van de Heer Jezus voor Simon Petrus is iets zeer kostbaars. De Heer kende Zijn discipel, Hij kende zijn zelfvertrouwen, dit zwakke punt in zijn karakter, en Hij zag van te voren het gevaar waarin Simon Petrus komen zou. Na het heengaan van de Heer Jezus zou satan die discipelen "ziften", zoals men koren zift, dat wil zeggen ze tot het uiterste beproeven. Petrus stond een verschrikkelijke teleurstelling over zichzelf te wachten, en het gevaar bestond, dat zijn...

Lees verder
14 jaar geleden

Lukas 22:33,34

Arme Petrus, roepen we direct, wat zeg je daar! Je kent jezelf helemaal niet! Maar we moeten niet zo snel het oordeel over een man als Petrus uitspreken. Het zou ons heel gemakkelijk zelf kunnen overkomen. Natuurlijk twijfelt niemand eraan dat Petrus meende wat hij zei. Men ziet dat goede wil alleen niet bewaart voor een verkeerde inschatting van onszelf. Ook de voorspelling van de Heere dat hijHem zelfs zou verloochenen, maakte totaal geen indruk op Petrus. Ook wij hebben...

Lees verder
8 jaar geleden

Lukas 23 vers 13-15

“Pilatus zei … tot hen … en heb in deze mens geen schuld gevonden aan datgene waarvan u Hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet; … en zie, er is niets door Hem gedaan dat [de] dood waard is” (Luk. 23:15). Een vrijspraak na 35 jaar Op 18 december 2009 verscheen in veel dagelijks verschijnende kranten een grote foto van een zwarte man met een baard. Hij omarmde een voorname uitziende, grijsharige heer, zijn advocaat. James Bain had 35 jaar onschuldig...

Lees verder
7 jaar geleden

Lukas 23 vers 33

“En toen zij kwamen bij de plaats, Schedel[plaats] geheten, kruisigden zij Hem daar, en de boosdoeners, de één aan [de] rechter- en de ander aan [de] linkerzijde”. Dit is de geschiedenis van twee boosdoeners. Eén werd op een wonderbare wijze gered, zoals beschreven in Lukas 23, zodat niemand hoeft te wanhopen – maar slechts één van hen, zodat niemand hoeft te vermoeden. Christus verwierf verlossing door Zijn eigen dood, en de ogen van de boosdoener [1] werd geopend door geloof...

Lees verder
7 jaar geleden

Lukas 23 vers 34

“Jezus nu zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Hoewel veel mensen moeite hebben om een vriend te redden, onze stervende Redder gebruikt Zijn eindigende adem om te pleiten voor vijanden. Op het hoogtepunt van Zijn lijden in de handen van ondankbare mensen, maakt Hij van dit middel gebruik. Aan iemand die zou vragen: “Hoe vaak zal ik vergeven?” antwoordt Hij: “Ik zeg je, niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven” (Matth. 18:21-22). Sommige...

Lees verder
8 jaar geleden

Lukas 23 vers 39-41 (I)

“Eén van de gehangen boosdoeners nu lasterde Hem: Bent U niet de Christus? Verlos Uzelf en ons” (Luk. 23:39). Tussen twee criminelen (1) Drie keer getuigde de Romeinse gouverneur Pilatus van de onschuld van de Zoon van God. Maar het volk wilde liever de moordenaar Barabbas in vrijheid stellen dan de Redder Jezus Christus. Dus werd Hij, die hen niets anders getoond had dan liefde, gekruisigd tussen twee criminelen. De twee misdadigers hadden gehoord van Jezus. In de tekenen en...

Lees verder