l

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
6 jaar geleden

Lukas 23 vers 39-41 (I)

“Eén van de gehangen boosdoeners nu lasterde Hem: Bent U niet de Christus? Verlos Uzelf en ons” (Luk. 23:39). Tussen twee criminelen (1) Drie keer getuigde de Romeinse gouverneur Pilatus van de onschuld van de Zoon van God. Maar het volk wilde liever de moordenaar Barabbas in vrijheid stellen dan de Redder Jezus Christus. Dus werd Hij, die hen niets anders getoond had dan liefde, gekruisigd tussen twee criminelen. De twee misdadigers hadden gehoord van Jezus. In de tekenen en...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 23 vers 39-41 (II)

“De andere echter antwoordde en bestrafte hem en zei: Vrees jij ook God niet, daar jij in hetzelfde oordeel bent? En wij toch terecht, want wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Deze echter heeft niets onbehoorlijks gedaan” (Luk. 23:40-41). Tussen twee criminelen (2) De woorden van de andere crimineel verwondert ons. Toen hij zijn misdrijf pleegde, was er geen vrees voor God in hem. Maar nu was er verandering, en zag hij het grote contrast tussen hen en de...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 23 vers 8

“En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden”. Als we lezen dat de viervorst Herodes nogal verblijd was om Jezus te zien, lijkt dat aanvankelijk een goed signaal. Hij had al enige tijd gewenst Hem te zien. Omdat Jezus nu gevangen genomen was, kwam zijn kans. Het...

Lees verder
5 jaar geleden

Lukas 24 vers 27

“En te beginnen met Mozes en  al de profeten en legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond”. Onze Heer Jezus is het grote thema van de Bijbel van kaft tot kaft. Hijzelf zei het zo ook na Zijn opstanding. Sprekende met twee van Zijn discipelen op de weg naar Damascus, ging Hij terug naar het begin van de Bijbel en “legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond”. Hoe reageerden Zijn...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 24 vers 39

“Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb” (Luk. 24:39). Vraag: Ik heb gehoord dat sommigen een verschil maken tussen het opstandingslichaam en het heerlijkheidslichaam van de Heer? Kun u iets hierover zeggen? Eerlijk gezegd: ik deel deze opvatting niet. Want: Wanneer zou het lichaam van de Heer zich veranderd hebben? Tijdens de Hemelvaart? Dat is niet gemakkelijk voor...

Lees verder
4 jaar geleden

Lukas 24 vers 5 en 6

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Hier hebben we, God zij dank, iets wat geheel nieuw is, een geheel nieuwe en gezegende werkelijkheid: Hij is opgestaan. Dit is inderdaad een nieuw begin. Zoals terecht gezegd is: “Dit is het tweede deel in onze geschiedenis”. God geve dat ieder van ons dit begrijpen zal! De dood van Christus sloot het eerste deel van onze geschiedenis af, alles wat we waren. Het...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 5 vers 20

“Mens, uw zonden zijn u vergeven” (Luk. 5:20). Ziekten en kwalen behoren tot de ergste bedreigingen van de mensheid. Iemand die lichamelijk lijdt, heeft over het algemeen slechts één wens: genezen te worden. Dat is begrijpelijk, ongeacht of iemand zichzelf kan redden of niet. Ons vers uit de Bijbel hierboven is uit een levendig verslag genomen. Vier mensen hebben medelijden met hun verlamde vriend, een bedlegerige invalide die zichzelf niet redden kon. Zijn enige hoop was Jezus van Nazareth, de...

Lees verder
11 maanden geleden

Lukas 8 vers 7

“En ander [zaad] viel midden in de dorens, en de dorens groeiden mee op en verstikten het”. Het verstand kan door de waarheid overtuigd zijn en het aannemen, maar het Woord kan, zoals de Heer uitlegt in de gelijkenis van de zaaier, door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en daardoor geen rijpe vrucht dragen. Vooral “zorgen” zijn zeer verraderlijk omdat zij ons schijnen als noodzakelijke plichten. En het is toch geen zonde om mijn...

Lees verder
13 jaar geleden

Lukas 8:39

We hebben de Goddelijke macht gezien waarvan de Heer Jezus ons een voorbeeld gaf toen Hij de storm stilde. Hier staat die macht tegenover een nog veel verschrikkelijker fenomeen: de macht van satan. Een leger van demonen had deze ongelukkige man uit de streek van de Gadarenen volkomen in bezit genomen. Tevergeefs hadden de mensen al vaak geprobeerd hem door kettingen en voetboeien te bedwingen, net zoals de mensen al zo vaak hebben geprobeerd hun zondige begeerten in bedwang te...

Lees verder
7 maanden geleden

Lydia, de purperverkoopster

Open oren, open mond, open hart en open huis   Toen Paulus en zijn metgezellen voor het eerst voet op Europese bodem zetten, ontmoetten ze Lydia, een purperverkoopster in Filippi. Ze bevond zich buiten de stad bij de rivier met andere vrouwen op een plaats, waar het gebruikelijk was om te bidden. We lezen dan in Handelingen 16 vers 14-15: “En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van [de] stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende...

Lees verder