m

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
15 jaar geleden

Mannen en vrouwen die bidden (I)

Dat het nodig is om aangespoord te worden om te bidden voor alle mensen, bewijst het woord uit 1 Timotheüs 2:1 wel: “Ik vermaan u dan …”. Er staat zelfs als eerste ‘smeken’. Maar voorbede en dankzegging zijn evenzeer van het grootste belang. Blijkbaar zijn dit dingen die we zo snel kunnen vergeten of nalaten. Het is overigens ook leerzaam om te zien dat niet alleen voor bepaalde mensen gebeden moet worden, maar voor ‘alle’ mensen. Dus ook diegenen die...

Lees verder
15 jaar geleden

Mannen en vrouwen die bidden (II)

De vorige keer hebben we beperkt stil gestaan bij de vraag ‘hoe’ en ‘waar’ mannen bidden. Nu gaan we dan verder met de ‘vrouwen’, zoals in het vorige artikel al hebben aangegeven (ook dit mede nog als aanvulling op noot 2 van het artikel: “Wij willen dansen en vrolijk zijn” uit Frisse Wateren). “Ik wil dan, dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist” (vers 8) was het vers waar we de...

Lees verder
11 jaar geleden

Maria – een jonge vrouw staat ter beschikking van God

Een vroom joods meisje droomt van geluk en een toekomst met haar verloofde, de timmerman Jozef. Waarin steekt Maria af onder andere vrouwen? Afkomst? Rijkdom? Maatschappelijk aanzien? Nee, zij is een eenvoudig jong meisje in Israël. Maar in de ogen van God heeft Maria iets, wat haar van anderen onderscheidt. En dan komt alles anders, dan verwacht. Plotseling wordt Maria uit haar gedachten opgeschrikt. Ze heeft een ontmoeting met een engel, en de boodschap van God dringt zich op aan...

Lees verder
16 jaar geleden

Maria Magdalena

Mijn Heer ging heen in donkere nacht zo helemaal alleen geen mens had dit toch ooit verwacht de Zoon van God ging heen …   Volkomen leeg is nu mijn hart vervuld met smart en leed zo denkt Maria als zij ’t zwart van “t graf ziet en zij weet …   Nu is ’t voorbij, Hij is niet daar Mijn Heer, Hij is nu weg nu is het voor mij veel te zwaar zonder Hem, zonder Hem, o zeg...

Lees verder
1 jaar geleden

Maria: maagd of jonge vrouw?

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel1 geven” (Jes. 7:14). “… En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven … Maria echter zei tot de engel: Hoe zal dit zijn, daar ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tot haar: [De] Heilige Geest zal over u komen...

Lees verder
4 jaar geleden

Markus 10 vers 49

“En Jezus bleef staan en zei: Roept hem”. In deze geschiedenis loopt de Heer Jezus Jericho uit. En langs de weg staat een blinde man: Bartimeus heet hij. En die roept Jezus. Sommigen van de mensen om hem heen zeiden dat hij moest stoppen met roepen, maar hij ging door. En het werd beloond, want Jezus stopt en roept hem bij Zich. En dan zien we dat Jezus aan hem vraagt: Wat wilt u dat Ik doen zal? (Mark. 10:51)....

Lees verder
14 jaar geleden

Markus 10:33

Vele weken duurde de gewaagde onderneming van een beroemde Zuid-Tiroolse bergbeklimmer en een Duitse pool-expert die zich hadden voorgenomen te voet het Zuidpoolgebied te doorkruisen. Daarvoor moesten ze 2.430 kilometer afleggen bij temperaturen van 20 tot 40 graden onder nul. Een prestatie van uithoudingsvermogen die geen van hen beiden ooit tevoren volbracht had. Zo gaat menigeen een unieke weg; niet alleen om wetenschappelijke ontdekkingen te doen, maar ook in het persoonlijke leven. Er zijn wegen met ernstige gevolgen van onbekende...

Lees verder
14 jaar geleden

Markus 10:47

Voor mensen die de Heer Jezus niet als Heer en Redder kennen, is Hij meestal alleen maar Jezus de Nazaréner. Dat was bij de volksmenigte in Jericho zo en dat is pas helemaal van toepassing op de mensen in onze tijd. De blinde Bartimeüs had hierover een heel ander inzicht, dat hij alleen maar op grond van persoonlijk geloof kon hebben. Ook de mening van de meerderheid van zijn omgeving bracht hem hier niet van af. Alle Israëlieten hadden hetzelfde...

Lees verder
4 jaar geleden

Markus 11 vers 7 en 9

“En zij brachten het veulen naar Jezus en wierpen hun kleren daarop, en Hij ging erop zitten … En zij die vooruitgingen en zij die volgden, riepen: Hosanna!  Gezegend Hij die komt in [de] naam van de Heer!”. De geschiedenis van het ‘losgemaakte’ veulen die de persoonlijke drager werd van de Heer, wekt ons vandaag op om Christus toe te staan om ons geheel op te vorderen gedurende de tijd van Zijn verwerping. Zoals Hij op de ezel ging zitten...

Lees verder
12 jaar geleden

Markus 11:25

Steeds weer komt het voor dat de omgang van de kinderen van God met elkaar door onverzoenlijkheid wordt belast en verstoord. Er vertonen zich wortels van bitterheid bij de gelovigen die op een dag uitgroeien tot “bomen” die niet te overzien zijn. Dat brengt grote nood. En toch weten wij dat ontbrekende vergevingsgezindheid niets anders is dan ongehoorzaamheid aan Gods Woord. Wij moeten vergeven, omdat God ons ook vergeven heeft. Hij heeft al onze zonden in de diepten van de...

Lees verder