2 jaar geleden

Maleachi 3 vers 16-17

16. Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.
17. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient.

Maleachi, boodschapper van de Heer, was de laatste van de profeten van het Oude Testament. Ongeveer 400 stille jaren gingen voorbij totdat Johannes de Doper op het toneel kwam als de voorloper van Christus. Dit waren donkere dagen in Israël. Het overblijfsel, dat na 70 jaar Babylonische gevangenschap was teruggekeerd, was snel van de Heer afgeweken en had zijn karakter als overblijfsel verloren. Er was geen vrees voor God in Israël, en een toestand van onverschilligheid bleef bestaan ondanks de gegeven waarschuwingen.

De Heer richtte zich toen tot individuen, op zoek naar een antwoord op Zijn toenaderingen van liefde. De Heer luisterde en het was niet tevergeefs; Hij hoorde hen. Er waren er die de Heer vreesden en Zijn naam overpeinsden. Hij hoorde hen tot elkaar spreken in het vrezen van de Heer. Zij spraken niet over de omstandigheden die rondom hen heersten, hoewel zij daar bedroefd over waren, maar zij spraken over Zijn Naam – de Boodschapper van het verbond. Zij wachtten op de dag dat Hij zou komen als de “Zon der gerechtigheid en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.” Zij wisten dat Hij hen liefhad. Voor Hem was een gedenkboek geschreven voor hen die de Heer vreesden. Hij kent hen die van Hem zijn en noemt hen “persoonlijk eigendom.” Wanneer het oordeel valt over de goddelozen, zal dit gelovig overblijfsel gespaard worden omdat zij de Zijnen zijn.

Dit vindt zijn tegenhanger vandaag. Ook wij wachten – niet op het nee van de Rechtvaardige, maar op de heldere Morgenster. Wij wachten op de Zoon uit de hemel, onze Redder van de komende toorn. Terwijl wij wachten, hoe gezegend zijn wij om de voorwerpen van Zijn liefde en erbarming te zijn. 

 

Jacob Redekop; © The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW