4 jaar geleden

1 Johannes 5 vers 20

“En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons [het] verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus”.

Ben jij een christen? Oh, zeg je, dat is een heel eenvoudige vraag. Laat er dan nu een eerlijk antwoord komen. Maar wat bedoel je met een christen?, vraag je. Ik bedoel dat een christen iemand is, die Christus echt kent – niet iemand die iets over Hem weet, maar iemand die echt Christus kent als zijn persoonlijke Redder.

Een christen is iemand die de Verworpene kent die eens in de dood ging, maar nu verheven en verheerlijkt is aan Gods rechterhand, en verbonden met en verenigd is met de opgestane Heiland waar Hij nu is. Een christen is iemand die wedergeboren is uit God, wiens zonden alle vergeven zijn, alle uitgewist zijn – en die de Heilige Geest heeft ontvangen. Dit zijn allemaal dingen die je kunt weten. Als je alleen maar kunt zeggen: ‘Ik hoop dat dit allemaal mijn deel is’, dan ben je geen echte christen in de juiste zin van het woord; en eerlijk gezegd, je hebt nog geen greep op de echte essentie van het christendom. Een christen is iemand die onlosmakelijk verbonden is met de Overwinnaar, de opgestane Heiland. Hij is verbonden met Hem die als eerste in de dood is afgedaald voor hem, zijn zonden droeg en ze allemaal heeft uitgewist, en aan alle aanspraken van God in gerechtigheid met betrekking tot die zonden heeft voldaan. Die Heiland is opgestaan zonder één enkele zonde, en is in Gods tegenwoordigheid ingegaan om een plaats te bereiden en hem ernaar toe te brengen.

De zegen van de gelovige is deze – hij weet dat zijn zonden zijn vergeven, hij weet dat hij gered is en hij weet dat God zijn Vader is; hij heeft de Heilige Geest die in hem woont, en hij is iemand die aan de andere kant van de dood en het oordeel staat, wachtend op de terugkeer van de Bruidegom, om de heerlijkheid in te gaan. Ben jij een christen, heb jij die aanspraak op de heerlijkheid zonder smet? Wat geeft jou dat recht? Het kostbare bloed van Christus – niets meer, en niets minder.

W.T.P. Wolston; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW