l

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
13 jaar geleden

Lukas 12:19

De rijkdom van een mens uit de wereld is slechts voor een nauw afgebakende tijdsduur, in het beste geval voor "vele jaren". Naar zijn eigen gedachten kan hij niet alleen boven deze grenzen uitstijgen, maar tot zelfs in de eeuwigheid reiken. Het is slechts voor een korte tijdsduur, en toch biedt hij deze schat zijn onsterfelijke ziel aan, opdat zij daarmee "uitruste en vrolijk zou zijn". Wat een dwaze onderneming! Is dat ook de taal van uw ziel? Hoe zelfverzekerd...

Lees verder
9 jaar geleden

Lukas 12:7

 Bij God zijn wij goed bewaard  Niets is meer veilig! De aandelen vallen, de euro ligt op de knieën, de ene ramp volgt op de andere. Vliegtuigen die als zeer veilig werden geclassificeerd, storten op onverklaarbare wijze neer, waardoor veel slachtoffers vallen. Ook schepen, die apparaten bezitten die de aan hoogste veiligheidseisen voldoen, veroorzaken erge rampen. Een olietanker komt in aanvaring met een rots en duizenden liters olie vloeien in de zee. Vissen en andere zeedieren sterven door deze vervuiling....

Lees verder
2 jaar geleden

Lukas 13 vers 16

“Moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?”. Genade kan niet wachten In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom zien we dat God terughoudend is om het oordeel uit te voeren. Er staat in de gelijkenis: “En hij antwoordde en zei tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar [staan], totdat ik er omheen gegraven en mest gelegd heb; brengt hij dan...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 15 vers 11-13

“Hij nu zei: Iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van het bezit dat [mij] toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na niet vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven”. Weg van God Misschien zegt u: “Toch niet weer die gelijkenis van de verloren zoon!” Het is...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 15 vers 13-15

“En na niet vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven. Toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die zond hem op zijn velden om varkens te weiden. “En hij begeerde zich te...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 15 vers 17-21

“Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog ver af was, zag zijn vader hem...

Lees verder
14 jaar geleden

Lukas 18:13

De laatste brief van een jonge moordenaar Lang geleden werd een brief van een ter dood veroordeelde opgenomen in een Canadees dagblad. De 22-jarige Joseph R. Oulette had aan de krant toestemming gegeven om zijn brief, die hij kort voordat z’n doodstraf werd voltrokken had geschreven, te publiceren. Hier volgt die brief: “Het begon bij mij al als kind: mijn eerste diefstal was een paar schaatsen. Daarna werd het steeds erger. Nu heb ik nog slechts een paar dagen te...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 19 vers 2, 3 en 5

“Zacheüs … trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was” (Luk. 19:2-3). Zacheüs de zoeker Jezus Christus kwam naar Jericho. Daar woonde de rijke belastinginner Zacheüs, wiens rijkdom echter hem geen aanzien bracht. Belastinginners dienden de Romeinse bezettingsmacht en waren er bekend om dat zij vaak hun medeburgers bedrogen. Ze werden dan ook gerekend tot de meest verachte mensen. Dus Zacheüs kon niet werkelijk gelukkig zijn geweest ondanks zijn rijkdom. Maar wat hem het meest drukte was niet de minachting...

Lees verder
8 jaar geleden

Lukas 19:10

Het hele leven van de Heere Jezus werd gekenmerkt door dit zoeken. Waarom trok Hij zo onvermoeid door het land, van plaats tot plaats? Hij was op zoek naar verlorenen. Waarom koos Hij de weg door Samaria die men anders graag vermeed? Daar was een arme, aan lager wal geraakte vrouw die Hij wilde zoeken. – Waarom ging Hij naar Jericho? Daar was een verachte man, de oppertollenaar Zacheüs; in diens hart was een verlangen gekomen om de Heere Jezus...

Lees verder
6 jaar geleden

Lukas 2 vers 7

“… en zij (Maria) baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg” (Luk. 2:7). “Geen plaats” Enkele jaren geleden maakten we een lange treinreis door diverse landen in Europa. Binnen meer dan zeven weken bezochten we steden die ons voorheen totaal onbekend waren. Elke keer als we in een stad aankwamen, begon de zoektocht naar een kamer. Uitgeput na de reis en beladen...

Lees verder