10 jaar geleden

Lukas 19:10

Het hele leven van de Heere Jezus werd gekenmerkt door dit zoeken. Waarom trok Hij zo onvermoeid door het land, van plaats tot plaats? Hij was op zoek naar verlorenen.

Waarom koos Hij de weg door Samaria die men anders graag vermeed? Daar was een arme, aan lager wal geraakte vrouw die Hij wilde zoeken. – Waarom ging Hij naar Jericho? Daar was een verachte man, de oppertollenaar Zacheüs; in diens hart was een verlangen gekomen om de Heere Jezus te zien. En Hij ging heen om deze Zacheüs te zoeken. – Hij zocht en vond ook het hart van de arme rover die naast Hem hing aan het kruis. Welk een vreugde voor de stervende Heiland deze ziel te vinden! Hij kon deze man zeggen:“Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lukas 23:43).

En zoals Hij tijdens Zijn verblijf op aarde op zoek was, zo zoekt Hij nog steeds, tot op deze dag. Door de eeuwen heen is Hij op zoek geweest naar verloren mensenharten.

Hij heeft ook u al gezocht. Zijn er ook in uw leven niet al tijden geweest dat u dit merkte? Ongetwijfeld, wanneer u terugblikt op uw voorbijgegane leven, herinnert u zich aan tijden waarin de Heere Jezus aan uw hart klopte, waarin Hij u zocht.

Misschien was het een woord van God dat u trof, of een ziekte waarin ernstige gedachten door uw ziel gingen, of het was bij de doodskist, aan het graf, waar u treurend stond. Zeer zeker is Hij u op de een of andere wijze nabij gekomen, heeft Gods Zoon Zich om u bekommert. Hij heeft u gezocht. Hebt u zich al door Hem laten vinden en redden?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW