1 jaar geleden

Lukas 12 vers 35

“Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandend zijn.”

Voordat je een handeling kunt verrichten, moet je je eerst voorbereiden. Atleten ondergaan een strenge training om hun lichaam en geest goed uit te rusten voor de wedstrijd. Een reiziger moet zich voorbereiden voordat hij op reis gaat. Ook Christenen moeten voorbereid zijn. We kunnen verschillende lessen trekken uit zo’n eenvoudige instructie als “Laten uw lendenen omgord … zijn.”

Ten eerste moeten we begrijpen, dat het in de context van Lukas 12 gaat om de toestand van de dienaren. Zij die zich in de positie van dienaren van de meester bevinden, zouden ook in de staat van gereedheid voor de komst van de meester moeten verkeren. Claimt u de naam van de Heer Jezus? Dan is Hij precies dat – uw Meester en uw Redder. Als wij Zijn dienaren zijn, laten wij dan in een staat van gereedheid verkeren.

De vraag is dan: gereed voor wat? Het antwoord wordt gegeven in Lukas 12. De Meester komt terug! De belofte van de wederkomst van de Heer is zeker, en Zijn wederkomst is nabij. Mogen wij klaar staan als Hij komt!

In Exodus 12 kregen de kinderen van Israël te horen, dat ze zich op hun reis moesten kleden als ze het Pascha aten. Hoewel ze nog in Egypte waren, moesten hun gedachten gericht zijn op hun bevrijding. De belofte van hun bevrijding was de basis voor hun voorbereiding.

Petrus herinnert ons aan de levende hoop die wij in Christus Jezus hebben. Een hoop die ons in staat stelt beproevingen te doorstaan op deze pelgrimsweg. Een hoop die volledig verwezenlijkt zal worden op de dag, dat de Heer terugkeert en wij Hem aanschouwen. Vanwege deze hoop wordt ons in 1 Petrus 1 vers 13 opgedragen: “Omgord daarom de lendenen van uw verstand.”

Hoe bereidt een Christen zich voor op de dag dat de Heer zal terugkeren? Ons vers herinnert ons eraan bekleed te zijn. Christenen moeten Christus aantrekken (Rom. 13:14) en de nieuwe mens (Ef. 4:24; Kol. 3:10). Het karakter van Christus moet de geestelijke kleding van Zijn dienaren zijn.

Ons wordt ook opgedragen onze lampen brandend te houden. Dit herinnert ons eraan, dat wij ons getuigenis in reinheid en heiligheid moeten bewaren.

De terugkeer van de Heer is nabij. Bent u voorbereid? Mogen we trouw dienen en reikhalzend uitzien wanneer onze Meester terugkeert!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW