16 jaar geleden

Lukas 12:19

De rijkdom van een mens uit de wereld is slechts voor een nauw afgebakende tijdsduur, in het beste geval voor "vele jaren". Naar zijn eigen gedachten kan hij niet alleen boven deze grenzen uitstijgen, maar tot zelfs in de eeuwigheid reiken. Het is slechts voor een korte tijdsduur, en toch biedt hij deze schat zijn onsterfelijke ziel aan, opdat zij daarmee "uitruste en vrolijk zou zijn". Wat een dwaze onderneming!

Is dat ook de taal van uw ziel? Hoe zelfverzekerd maar tegelijk onzeker is zo’n overweging! Alles kan snel uit uw handen glijden, want in deze wereld is niets zeker, en vandaag kan uw leven al ten einde zijn, want daarover hebt u niets te zeggen. "Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen,, en wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn?, zo sprak God tot de rijke akkerbouwer. Bedenk het wel! – Hoe anders als deze taal is dat, wat de gelovige tot zijn ziel zeggen kan! Hij mag haar uitnodigen uit te rusten, te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Hij mag tegen haar zeggen: Eet uit de volle voorraadkamers van God, drink uit de "stromen van Zijn bronnen" en verblijdt u in het volbrachte werk van Zijn verlossing. Rust in Zijn liefde en verwacht met volharding de kostbare rust, die voor Zijn volk klaar ligt. U bezit vele goederen, ja, onuitputtelijke rijkdommen en onuitsprekelijke heerlijke schatten en zij zijn niet alleen voor "vele jaren", maar worden voor de eeuwigheid voor u bewaard. Het volbrachte werk van Christus is de grondslag van uw vrede, en Zijn komst het zekere onderwerp van uw hoop.

Niet waar, dat is nog eens andere taal, en moge dit werkelijk de uitdrukking van onze harten zijn, wij die de Heer Jezus toebehoren en voor Zijn heerlijkheid bestemd zijn!

Zou u, die de Heer Jezus nog niet toebehoort, uw oude, zeker verloren gaande schatten, niet willen inruilen voor de ware Schat? Dat kan, belijdt God en de Heer Jezus uw zonden, geef uw hart nu aan de Heer Jezus, voor het te laat is! Dan is de Heer Jezus Christus uw Schat en u ontvangt dan bovendien alle schatten die hierboven al genoemd zijn.

Misschien wilt u hierover praten: Mail dan met: frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW