t

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
1 maand geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (10)

“God … heeft ons … toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus” (Ef. 2:5). Dood en levend Toen God Adam en Eva het verbod gaf om van die ene boom te eten, verbond Hij dit met een dreiging van de gevolgen: “… want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Gen. 2:17). Ten eerste kwam de dood in deze wereld door de zondeval – vanaf dat moment waren Adam en Eva...

Lees verder
1 maand geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (11)

“Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in [de] Heer” (Ef. 5:8). Duisternis & licht God is licht (1 Joh. 1:5). Dit betekent dat God absoluut volmaakt, heilig en rein is – niets slechts, geen zonde past Hem op enigerlei wijze. Wij mensen verbinden duisternis met iets huiveringwekkends. Misdaden gebeuren meestal ’s nachts, kinderen zijn bang in het donker en mensen worden depressief als er te weinig licht is. Dit alles past niet bij God. Ongelovigen zijn...

Lees verder
1 maand geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (12)

“En toen Hij {dat is Jezus} in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij [kijken] of Hij daar misschien iets aan zou vinden; en daarbij gekomen vond Hij niets dan bladeren” (Mark. 11:12,13). “Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt” (Joh. 15:8). Onvruchtbaar en veel vrucht Het feit dat de Heer Jezus honger had en niets te eten vond aan een vijgenboom is niet louter een nuchter verslag van Zijn eetgewoonten. In plaats daarvan...

Lees verder
1 maand geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (13)

“Aan armen word het evangelie verkondigd” (Matth. 11:5). “Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Arm & rijk Mensen zonder God zijn wanhopig arm. Natuurlijk wordt hiermee niet bedoeld dat er rode cijfers op de bankrekening staan – het betekent veeleer dat zij in een absoluut ellendige en nietswaardige toestand voor God staan....

Lees verder
4 weken geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (14)

“… dat u in die tijd zonder Christus was, […] terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld” (Ef. 2:12). “Moge nu de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig ben in de hoop, door [de] kracht van [de] Heilige Geest” (Rom. 15:13). Zonder hoop & overvloedig in de hoop De Efeziërs, dat wil zeggen de ontvangers van de brief met bovenstaand Bijbelvers, waren voorheen afgodendienaren...

Lees verder
3 weken geleden

Tegenstellingen – eens en nu (15)

“Wij weten dat God geen zondaars hoort” (Joh. 9:31). “De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen” (Ps. 6:10). Niet gehoord & gehoord Op vele plaatsen beschrijft de Bijbel mensen die geloven, dat zij een relatie met God hebben, maar zich vergissen. Zij denken, dat zij God tevreden kunnen stellen door goede werken en zo dichter bij Hem kunnen komen. De waarheid is echter, dat een mens zonder God absoluut geen kans heeft op gemeenschap met...

Lees verder
3 weken geleden

Tegenstellingen – eens en nu (16)

“… in wie de god van deze eeuw (de duivel) de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, [hen] niet zou bestralen” (2 Kor. 4:4). Jezus zei: “[De] Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen” (Luk. 4:18). Verblind en zien Veel mensen zien de duivel als iemand die al hun diepste verlangens...

Lees verder
1 week geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder
2 dagen geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder
2 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (2)

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij” (Gen. 3:9-10). “… wees niet bang.” (Matth. 14:27). Bang en niet bang Het is verbazingwekkend om de allereerste uitspraak te lezen die een mens tot God richtte. Toen Adam zondigde, verborg hij zich voor God – en rechtvaardigde dat met zijn angst (Gen. 3:10). In onze...

Lees verder