2 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6).
“Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18).

Krachteloos & krachtig

De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een andere, diepere verklaring aan verbonden: De mens voor God is verlamd en daarom absoluut niet in staat om uit zichzelf tot Hem te komen. Het vers van de dag spreekt over de Heer Jezus die stierf toen wij nog krachteloos waren. Zelfs als men religieuze regels probeert te volgen, is het nog steeds onmogelijk om op eigen kracht tot God te komen. Hoe hard een verlamde ook probeerde zijn been te bewegen, het zou hem niet lukken. In dezelfde mate kunnen ongelovigen hun best doen om God te behagen door hun werken, maar zij kunnen nooit hun neiging om te zondigen opgeven. Zij hebben een kracht van buiten nodig – het evangelie.

Dit evangelie, Gods “goede nieuws” aan ons mensen, wordt in de Bijbel de kracht van God genoemd. Wat voor de mens onmogelijk is vanwege zijn zondige verdorvenheid, heeft God gedaan. Hij zond Zijn Zoon Jezus Christus, die aan het kruis stierf voor de zonden van hen die in Hem wilden geloven. Als iemand zich bekeert, ervaart hij deze grote kracht van God. Zijn “verlamming”, de zonde, is weggenomen en hij is genezen. Hij kan nu tot God komen in deze kracht en sterkte en zich daar ophouden.

Misschien probeer je al jaren om op eigen kracht tot God te komen. Je moet aanvaarden, dat al deze pogingen vruchteloos zijn en dat je hulp van buitenaf nodig hebt. En je kunt dat alleen bij Jezus Christus vinden!

 

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 02.05.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW