k

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
9 jaar geleden

Kinderloosheid

Aangezien dit thema heel uitgebreid is, zeer delicaat en uiteindelijk een deel van de intimiteit van een echtpaar is, spreekt men er nauwelijks over. Het is belangrijk dat men aanneemt dat er geen echtpaar is, dat geen kinderen wil. Een dergelijke bewering overschrijdt zeker grenzen. We weten dat er ook in “bijbelse” tijden kinderloosheid was. Heel bekende voorbeelden zijn Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka alsook Jacob en Rachel. Deze voorbeelden kunnen we gedeeltelijk voor navolging, maar gedeeltelijk ook als...

Lees verder
10 jaar geleden

Kinderopvoeding in het gezin van gelovige ouders

Geliefde broeders en zusters, Ik heb hier uw brief, waarin u op zoek bent naar hulp bij een zeer interessant en belangrijk onderwerp van kinderopvoeding, namelijk de kinderen van degenen die behoren tot Christus. Ik bedoel hen, die ware kinderen van God zijn. Ik voel me zwak, over een dergelijk onderwerp te spreken, maar ik ben bemoedigd door de genade, waarvan ik elke dag zo veel leer. U vraagt: Hoe moeten we hen zien: Als “op de kinderen van de...

Lees verder
5 jaar geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen leed zoals het leed van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem haar leed uitdrukken, of liever gezegd, Jeremia uit Jeruzalem’s leed om alles wat haar overkomen is vanwege haar zonden: “want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen” (Klaagl. 1:5). Jeremia had...

Lees verder
5 jaar geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen smart gelijk de smart van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem’s droefheid om alles wat haar is overkomen vanwege haar zonden. “… waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Jeremia had de niet benijdenswaardige taak om haar zonden...

Lees verder
13 jaar geleden

Klaagliederen 3:55-57

Het gebed van iemand die diep bedroefd is en die zijn toevlucht tot Christus neemt, bereikt altijd zijn doel. De grootste zwakheid is de sterkste aanspraak op de oneindige liefde van God. Het is onmogelijk dat zo’n gebed onbeantwoord blijft. Job vroeg eens: “Zal God zijn geroep horen, als benauwdheid over hem komt?” (Job 27: 9). En die God Die de stem van de jonge Ismaël hoorde, toen zijn moeder hem al had opgegeven, geeft het antwoord: “God heeft naar...

Lees verder
18 jaar geleden

Klasse I, II en III

Een reiziger in de trein kan naar gelang van het geld dat hij besteden wil, met meer of minder gemak reizen in daarvoor bestemde klassen. Hij kan ook langzamer of sneller reizen, naarmate hij buurtverkeer of sneltreinen kiest. Zelfs heeft hij vaak de keus tussen verschillende routes waarlangs hij zijn bestemming bereiken kan. Op de grote Levensreis is dit echter niet zo. Daar is, om een goed einde te bereiken, geen klasse- of routekeus. Er is slechts één weg, één...

Lees verder
18 jaar geleden

Kleine Christenen (1)

Er is een lied met de titel “Kleine leute” (“Kleine Mensen”). Het is een tamelijk satirische kritiek op mensen, die lichamelijk klein zijn. Sommige kleine mensen lachen met de overige toehoorders mee en horen het lied zelfs graag, maar er zijn er ook die door het lied compleet buiten zinnen raken, omdat zij zich daardoor gedegradeerd en minderwaardig voelen. Sommige Christenen hebben een “Kleine Mensen-complex” – niet vanwege hun lichaamsgrootte maar vanwege hun geestelijke bekwaamheden. Deze Christenen voelen zich minder...

Lees verder
18 jaar geleden

Kleine Christenen (2)

Filippi 2:25-30: “Maar ik vond het nodig Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar in mijn behoefte, naar u toe te zenden, daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was omdat u had gehoord dat hij ziek was. Want hij is ook ziek geweest, [de] dood nabij, maar God heeft Zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Daarom heb ik...

Lees verder
18 jaar geleden

Kleine Christenen (3)

Strijd jij voor of tegen je geloofsgenoten? Door naam te willen maken in Christelijke wereld wordt er wel gestreden, maar helaas niet in gebed. De strijd wordt beslecht in polemieken en in discussies; wie maar het beste met zijn woorden overweg kan, overwint. Epafras is voor ons een inspirend voorbeeld. Kijk maar eens naar hem. Hij is dan misschien … Frisse Wateren Door naam te willen maken in Christelijke wordt er wel gestreden, maar helaas niet in gebed. De strijd...

Lees verder
18 jaar geleden

Kleine oogjes, pas toch op wat je ziet!

Hoe vaak vermaant God ons in de Bijbel erop te letten wat we zien. Nu zal misschien iemand denken: “Hoe moet ik erop letten wat ik zie, moet ik dan met gesloten ogen door de omgeving lopen?” Ja – wanneer je met dat wat je ziet, niet klaar komt en het je tot zonde verleiden kan, loop dan liever blind door de omgeving, op gevaar af eens op je neus te vallen. “Als nu uw rechteroog u een aanleiding tot...

Lees verder