18 jaar geleden

Kleine Christenen (1)

Er is een lied met de titel “Kleine leute” (“Kleine Mensen”). Het is een tamelijk satirische kritiek op mensen, die lichamelijk klein zijn.

Sommige kleine mensen lachen met de overige toehoorders mee en horen het lied zelfs graag, maar er zijn er ook die door het lied compleet buiten zinnen raken, omdat zij zich daardoor gedegradeerd en minderwaardig voelen.

Sommige Christenen hebben een “Kleine Mensen-complex” – niet vanwege hun lichaamsgrootte maar vanwege hun geestelijke bekwaamheden. Deze Christenen voelen zich minder en achteruitgezet, omdat ze zich als onder het gemiddelde beschouwen wat hun natuurlijke aanleg of geestelijke gave betreft. Natuurlijk verzekert de Bijbel ons, dat er zoiets als een minderwaardig of onbetekenende Christen niet bestaat. Ieder Christen heeft een verantwoording in het rijk van God en een functie in het lichaam van Christus. Toch bestaat er voor de groeiende Christen, die geen buitengewoon natuurlijk talent of een opvallende geestelijke gave heeft, steeds de neiging zich “klein” te voelen. Voel jij je vaak minderwaardig en onbetekenend? Gaat je soms ook de vraag door het hoofd: Waar was ik toen de Heer de gaven en talenten verdeelde? Welnu, vat moed, de Bijbel laat weten dat “kleine Christenen” zeer belangrijk en zeer nodig zijn voor het goed functioneren van ieder Christelijke dienst.

Efeze 6:21-22: “Opdat ook u mijn omstandigheden weet, hoe het met mij gaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in [de] Heer, u alles bekend maken; daarom juist heb ik hem naar u toe gezonden, opdat u onze omstandigheden weet en hij uw harten vertroost”.

Filippi 2:25-30: “Maar ik vond het nodig Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, maar uw gezant en bedienaar in mijn behoefte, naar u toe te zenden, daar hij zeer naar u allen verlangde en verontrust was omdat u had gehoord dat hij ziek was. Want hij is ook ziek geweest, [de] dood nabij, maar God heeft Zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had. Daarom heb ik hem met des te meer spoed gezonden, opdat u, als u hem ziet, zich weer verblijdt en ik minder bedroefd ben. Ontvangt hem dan in [de] Heer met alle blijdschap en houdt zulke [mannen] in ere; want om het werk van Christus is hij [de] dood nabij gekomen, doordat hij zijn leven heeft gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak”.

Kolosse 4:12: “U groet Epafras, die [één] van u is, een slaaf van Christus , die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in [de] hele wil van God. Want ik getuig van hem, dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicéa en hen in Hiërápolis”.

In de boven genoemde Schriftplaatsen hebben wij drie “kleine” Christenen, die met de apostel Paulus verbonden waren: Tychicus, Epafroditus en Epafras. Paulus was een dynamisch leider en stond in het middelpunt van de belangstelling. Hij was een groot leraar, prediker en zendeling. Hij was de opvallendste gave die de opgestane en opgevaren Christus aan Zijn vergadering gaf. Maar met de grote apostel waren vele dienaars van de Heer verbonden, die in vergelijking met Paulus meer op “kleine mensen” leken. Hun namen verschijnen maar zeer kort op de bladzijden van de Schrift, maar er wordt genoeg over hen gezegd om ons te laten zien dat zij een zeer belangrijk en noodzakelijk deel van de dienst waren. Tychicus, Epafroditus en Epafras zijn juist drie van deze “kleine Christenen” die de Heer voor een bijzondere en betekenisvolle dienst gebruikte.

Tychicus

Tychicus was een “geliefde broeder” (Efeze 6:21). Hij was van dat soort Christenen die je graag om je heen hebt: een goede houding, hulpvaardig, gemakkelijk om lief te hebben. Niet alle Christenen verbreiden een atmosfeer van liefde. Wij hebben meer geliefde broeders en zusters nodig zoals Tychicus. Zij zijn de uiterst belangrijke en noodzakelijke “olie” in het raderwerk van de Christelijke dienst. Ben jij een “geliefde broeder of zuster”, of zijn andere Christenen blij, wanneer je weer weggaat?

We lezen ook dat Tychicus een “trouwe dienaar” was. Hij was betrouwbaar en ’t vertrouwen waard. Men kon zich erop verlaten dat hij zijn zaken voor elkaar zou hebben. Geen wonder dat Paulus hem koos, om zowel de Efezebrief als de Kolossebrief over te brengen (Kolosse 4:7-8). Tychicus was zich wel nauwelijks bewust welk een belangrijke rol hij in het plan van God speelde om de Schriften te voleindigen. Misschien zijn de onbetekenende dingen waartoe de Heer je geroepen heeft veel belangrijker, dan jij je had voorgesteld. In 2 Timotheüs 4:12 vernemen wij dat Tychicus tot aan het einde trouw was. De tweede Timotheüsbrief schreef Paulus vanuit de gevangenis te Rome, enkele maanden vóór hij de marteldood stierf. In die tijd hebben vele gelovigen om de een of andere reden Paulus verlaten (zie 2 Timotheüs 1:15 en 4:10), maar Tychicus bleef trouw. Betrouwbaarheid en het vertrouwen waard zijn, zijn in de Christelijke dienst vandaag nodiger dan ooit. Elders is “het gras altijd groener” of de verkondiging meer inspirerend dan in de kleine gemeenschap in de buurt of daar, waar God Zich door Zijn Woord heeft voorgesteld. Maar dit zou precies de dienst kunnen zijn waar de Heer van jou verwacht dat je trouw bent, week na week.

Wij vernemen nog iets uit Efeze 6:22 over Tychicus, namelijk dat hij in staat was om geloofsgenoten troost en bemoediging te brengen. Hij was niet alleen de overbrenger van brieven en informaties. Hij was een trooster. Broeder Tychicus had precies de juiste persoonlijkheid en het juiste gedrag en de passende woorden, om andere Christenen te troosten. Misschien ben jij wel als Tychicus. Vele Christenen, waarvan de gaven en talenten meer in het openbaar zichtbaar zijn, laten het afweten als het er om gaat andere gelovigen in tijden van leed of stress te troosten. Misschien heeft de Heer je met de eenmalige bekwaamheid toegerust om die gelovige vriend te troosten, wiens vader net gestorven is, of die gelovigen te bemoedigen die in het geloof heen en weer geslingerd worden!

De volgende keer zo de Heer wil: Epafroditus en Epafras!

David R. Reid, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW