5 jaar geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”.

Geen leed zoals het leed van de Heer

In dit vers zien we Jeruzalem haar leed uitdrukken, of liever gezegd, Jeremia uit Jeruzalem’s leed om alles wat haar overkomen is vanwege haar zonden: “want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen” (Klaagl. 1:5).

Jeremia had de niet benijdenswaardige taak om haar zonden aan te wijzen en haar te smeken zich van haar boze wegen af te keren, maar ze weigerde terug te keren. Ze ging achter haar minnaars aan, gedurende welke tijd haar priesters en profeten haar bedrogen met het idee dat ze nooit in gevangenschap zou gaan. Jeremia en zijn woorden werden met minachting behandeld en hij weende over haar koppige en verstokte hart. Maar “Is er geen balsem in Gilead? Of is daar geen geneesheer?” (Jer. 8:22). Ja, de grote Heelmeester was daar, de balsem van Zijn Woord was daar; maar het volk weigerde beide, de balsem en de Heelmeester.

Versluierd in het bovenstaande vers in letters donker en verlaten, was de bewoording van het leed van onze Heer. Als de ware Jeremia weende Hij over Jeruzalem, en oprecht en liefdevol smeekte Hij haar, ging Hij als zondebok naar het kruis voor haar zonden. Zoals de vijanden van Israël zich over haar rampspoed verheugden, zo waren de vijanden van de Heer Jezus bij het kruis opgetogen over Zijn lijden. De voorbijgangers schudden onverschillig hun hoofden (Mark. 15:29), terwijl velen die Hem verachtten, neerzaten en Hem bespotten in Zijn lijden.

Heb je vandaag verdriet? Ik zou je verdriet nooit kleineren, maar er is geen leed zoals het leed van de Heer, toen God Hem kwelde voor onze zonden. Het is juist omdat Hij heeft geleden dat Hij in staat is om u te troosten in de uwe, en om genezing en herstel in uw hart en leven te brengen.

Brian Reynolds, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW