2 jaar geleden

Galaten 6 vers 14

“Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld.”

In het begin van Galaten stelde de apostel Paulus vast, dat het evangelie dat hij verkondigde niet naar de mens was, maar door de openbaring van Jezus Christus, die Zichzelf voor onze zonden heeft overgegeven, opdat Hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld zou verlossen. Het is door dit evangelie, dat wij geroepen zijn. Het is een evangelie, dat ons scheidt van de principes en de praktijken van deze wereld.

Dood door kruisiging is een ondraaglijk pijnlijke en wrede methode van doodstraf die door de Romeinen werd gebruikt. Het werd niet gebruikt voor een Romeins burger, maar alleen voor hen die als verschoppelingen of ongewenste misdadigers werden beschouwd. De heersers van deze wereld kruisigden de Heer der heerlijkheid. Pilatus schreef op het kruis: “Jezus de Nazoreeër, de Koning der Joden” (Joh. 19:18), terwijl Herodes en zijn krijgslieden Hem met de grootste minachting en wreedheid behandelden. Er staat geschreven: “Vervloekt is ieder die aan een hout hangt” (Gal. 3:13). Aan deze behandeling onderwierp onze Heer Jezus zich bereidwillig.

Isaac Watts (1674-1748) vatte zijn gevoelens van Golgotha als volgt samen toen hij deze woorden schreef:

Als ik kijk naar het wonderbaarlijke kruis
waaraan de Heer der heerlijkheid stierf
tel ik mijn rijkste bezit als verlies
en veracht ik al mijn trots.

Verhinder het, Heer, dat ik mij beroem,
behalve in het kruis van Christus, mijn God:
Alle ijdele dingen die mij het meest bekoren,
offer ik op aan Zijn bloed.

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

Forbid it, Lord, that I should boast,
Save in the cross of Christ my God:
All the vain things that charm me most,
I sacrifice them to His blood.

Niets kan vergeleken worden met het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het heeft de diepten van Zijn liefde onthuld, en het heeft het ware karakter van deze wereld onthuld in haar haat tegen Christus en Zijn volgelingen. Paulus identificeerde zich met Hem als gekruisigd met Christus. De wereld vond niets aantrekkelijks in Christus, noch in Paulus, en Paulus vond geen aantrekkelijks in deze wereld.

Hoe zit het met ons?

 

© The Lord is near; Jacob Redekop

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW