8 jaar geleden

Galaten 6 vers 7

“Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten”.

 

“Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, … niet ophouden” (Gen. 8:22).

Deze wet door God gegeven is in figuurlijke zin ook van toepassing op het leven van ieder mens; het is geldig voor onze tijd op aarde. In ons leven na dit leven zullen we niet zaaien.

De oogst staat in nauw verband met de zaaitijd. Zo zie toe wat je zaait! Er is een bepaalde periode van tijd tussen het zaaien en de oogst, de tijd van ontkieming, groei, bloei, en rijping. Mensen maken niet altijd de oogst mee, maar het zal niettemin komen, mogelijk in een volgende generatie.

Wat zaai je? Zaaien voor het vlees zal resulteren in onheil, verderf; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten (verg. Gal. 6:8).

Misschien vraag je je af wat dit eigenlijk betekent. Wel, de vrucht van de Geest is: “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal. 5:22-23). Is nu niet deze veelvoudige vrucht van de Geest het best mogelijke om te zaaien? Laten we nu meteen beginnen met het zaaien van zulk ‘zaad’, als wij dit tot nu toe hebben nagelaten te doen. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de oogst; God zal er voor zorgen dat het niet zal mislukken. Ons werk is te zaaien.

Mocht de meditatie van vandaag ons eraan herinneren dat we alleen slecht zaad tijdens ons leven hebben gebruikt, dan is het hoog tijd om God aan te roepen om vergeving en genade. Hij alleen kan voorkomen dat dergelijk zaad zal opkomen.

In de eeuwigheid zal alles wat we hebben kunnen doen tijdens ons leven, geleid door de Heilige Geest tot eer van onze Heer en tot welzijn van anderen, zal worden gezien als vrucht. Niets zal worden vergeten, of niet beloond. Maar laten wij “niet moedeloos worden in goeddoen; want te gelegener tijd zullen wij oogsten, als wij niet verslappen” (Gal. 6:9).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW