16 jaar geleden

Galaten 3:10

Zeker ken jij de “Tien Geboden”; misschien heb je ze zelfs nog op school, op catechisatie of op een bijbelles geleerd. Heb je ze gehouden? Ach, zeg je, die kan toch geen mens houden! Maar het gaat nu over jou alleen. Heb jij ze gehouden? Je zal zeker niet zo vermetel zijn zoals die man uit het evangelie, die de Heer Jezus op Diens vraag daaromtrent antwoordde: ”Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af” (Markus 10:20).

Laten we beginnen met het eerste gebod: “Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met uw ganse hart”. Heb jij God steeds meer liefgehad dan alle dingen en dan alle mensen? Je moet toegeven dat Hij niet de eerste plaats in jouw hart en leven had. En het andere gebod: “Gij zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken”. Hoe vaak heb je de Naam van God lichtvaardig en gedachteloos uitgesproken en misbruikt! En wanneer wij je naar het gebod vragen: “Eert uw vader en uw moeder”? Hoe heb je dat gehouden? Of: “Gij zult niet echtbreken” – “gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste”?

Ach, hoeveel gebroken huwelijken zijn er en hoe vaak wordt de goede naam van de naaste belasterd en gesmaad! En zelfs wanneer je zou menen dat je alle geboden gehouden hebt, maar één niet, dan herinneren we je eraan, dat Gods Woord zegt: “Want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle” (Jakobus 2:10).

Je bent niet in alles gebleven wat geschreven is, en je gaat voor eeuwig verloren. Zie je in het licht van God in, dat je schuldig bent, dan kan je worden geholpen, want … de Heer Jezus stierf voor zondaars. Kom dan bij Hem, belijdt, erken en vertel je zonden en geloof in Zijn volbrachte werk op Golgotha …

Wil je mij dan vertellen wat er toen met jou gebeurde? Je mag het misschien ook – als je dat wilt – in deze website vertellen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW