9 jaar geleden

2 Korinthe 5 vers 20

“Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is [gedaan], naar dat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad” (2 Kor. 5:20).

Dat zal een ernstig moment zijn voor elk van ons! Wat wij waren en gedaan hebben, elk ding zal gezien worden in het licht van God. Dan zullen we ons in al zijn volheid realiseren wat ons gehinderd heeft van het voortbrengen van de vruchten die God van ons verwachtte. We zullen oordelen alles wat goed en kwaad was in ons leven in overeenstemming met de norm van God. Dit alles met grote eerbied voor de heiligheid van God. Terzelfder tijd zullen we in bewondering aanbidden wanneer we in terugblik zien het geduld en de genade, de heiligheid en trouw die God ten opzichte van ons toonde gedurende ons leven op aarde.

Voor de gelovige betekent zo’n geopenbaard worden voor de rechterstoel in geen geval dat we oordeel kunnen verwachten. Een ieder die de Heer Jezus aangenomen heeft “heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel” (Joh. 5:24). Het doel van dit geopenbaard worden is dat ons eigen oordeel over ons leven in overeenstemming is met dat van de Heer.

Dan zullen we achting hebben voor het volmaakte licht van God en Zijn leiding in al zijn volkomenheid herkennen. We zullen verstaan hoe Zijn eeuwige liefde ten opzichte van ons tezamen met Zijn onpeilbare genade werkzaam was.

Maakt de overweging van deze dingen niet ons hart warm voor Hem en vult het ons niet met een gevoel van ernst voor Zijn heiligheid? Hebben wij niet de wens onze tijd op aarde te geven aan de eer van onze Heer in heiligheid en gehoorzaamheid? De apostel Paulus in ieder geval vond de gedachte aan de rechterstoel een krachtige aansporing voor een trouwe dienst voor Hem (verg. vs. 9 en 11).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW