1

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
7 jaar geleden

10. Uit het leven van Abraham

Het geloof van Abraham wordt geproefd Genesis 22 Sinds de verhaalde gebeurtenissen in Genesis 21, is er een tijd waarover ons niets bericht wordt. In deze tijd is het geloof van Abraham gegroeid. Hij is zo sterk geworden dat God hem beproeven kan. Jakobus schrijft erover: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt” (Jak. 1:2-3). En Petrus zegt: “… nu een korte tijd bedroefd...

Lees verder
10 jaar geleden

100 jaar na de eerste wereldoorlog …

“Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen”. (2 Kor. 4:3-4). Laat op de avond aan het begin van augustus 1914, toen Europa in beroering was, werkte Lord Grey, de Britse minister van...

Lees verder
10 jaar geleden

11. De Bijbel: Jezus Christus en de Schriften

De Heer Jezus heeft in zijn ontmoetingen met de joden het gezag van de Schrift nooit ter discussie gesteld, integendeel. Hij beschuldigde hen van hun onvolledige kennis van de Schrift en wees hen erop dat zij zich niet aan haar autoriteit onderwierpen. De wijze waarop Christus spreekt over de Schrift laat duidelijk zien, dat Hij het hele Oude Testament van A tot Z als volkomen zekerheid voorstelt. Nu willen we dat nagaan, door ons oog te richten op hoe Jezus...

Lees verder
7 jaar geleden

11. Uit het leven van Abraham

11. Sara’s dood Genesis 23 Weer gaan er verscheidene jaren voorbij, waarvan Gods Woord ons niets over Abraham vertelt. Sara is nu 127 jaar oud. Meer dan 60 jaar geleden begon zij de weg van het geloof met Abraham, dat haar van Ur van de Chaldeeën naar het land Kanaän leidde. Op hoeveel gedeelde ervaringen van trouw en goedheid van God kunnen deze twee terugkijken! Hun geloof in de onzichtbare God had zichtbaar vruchten voortgebracht. Er waren veel ups en...

Lees verder
10 jaar geleden

12. De Bijbel: Wat Petrus en Paulus over de Schrift zeggen

In de vorige les bestudeerden we hoe de Heer Jezus over de Schriften sprak en hoe Hij daarmee omging. Hoe was dat met de apostelen? 1. Al vaker werd in de lessen op het getuigenis van de apostel Petrus gewezen, (2 Petr. 1:21), dat de profetie niet door de …………………………………………………………………… werd voortgebracht, maar heilige mensen  van Godswege hebben, door de ………………………………………….. gesproken! (zie 1 Petr. 2:21). Ook in zijn eerste brief sprak Petrus over het werk van Gods Geest in...

Lees verder
7 jaar geleden

12. Uit het leven van Abraham

Een vrouw voor Izak Genesis 24 Abraham neemt het initiatief om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izak. Tegenwoordig lijkt deze benadering volkomen vreemd. We willen uit deze verzen enkele goddelijke principes in herinnering brengen, die voor alle tijden geldig zijn. Het zijn: Vragen naar Gods wil; in gebed om duidelijkheid vragen; afwachten om zeker te zijn. Deze principes zijn vooral van toepassing op de belangrijke vraag van het huwelijk. Een jong persoon wordt geconfronteerd met belangrijke beslissingen, die...

Lees verder
10 jaar geleden

13. De Bijbel – De canon van het Nieuwe Testament

De uitspraken van het Nieuwe Testament laten er geen twijfel over bestaan, dat het Oude Testament, de Schrift of de Schriften genoemd, voor Jezus Christus en de apostelen het absolute woord van God was. Maar hoe is dat met het Nieuwe Testament? Maar daarvoor geldt precies hetzelfde. In deze les zullen we onderzoeken, welk getuigen het Nieuwe Testament over zichzelf geeft. 1. In 1 Timotheüs 5:18 citeert Paul twee teksten; namelijk: ……………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………….………………. En: ……………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………….………………. De eerste tekst is een citaat uit Deuteronomium 25 vers...

Lees verder
7 jaar geleden

13. Uit het leven van Abraham

Die laatste jaren van Abraham Genesis 25 vers 1-10 De gebeurtenissen die hier worden verteld, volgen niet chronologisch op hoofdstuk 24. Hier wordt ons eenvoudig gezegd, dat Abraham nog een bijvrouw had. De volgende overwegingen leiden tot deze uitleg: Ketura wordt als bijvrouw genoemd in vers 1 en in 1 Kronieken 1 vers 32. Als Abraham met haar was getrouwd nadat Sara stierf, zou ze zijn vrouw zijn geweest. Abraham was bij het huwelijk van Izak met Rebekah 140 jaar...

Lees verder
10 jaar geleden

14. De Bijbel – Andere Schriften

In deze les zullen we ons bezighouden met een paar speciale kenmerken van de Bijbel, die belangrijk zijn om te weten. 1. In de vorige les hebben we over de apocriefe boeken gesproken. Er zijn een aantal bekende apocriefe boeken genoemd, die tot het …………………………. Testament “behoren”. Er bestaan echter ook apocriefe van het Nieuwe Testament, zoals de Openbaring van Petrus, het Evangelie van Thomas en anderen. 2. Deze laatst genoemde boeken zult u nooit in een Bijbel vinden. Bij...

Lees verder
7 jaar geleden

14. Uit het leven van Abraham

Aanhangsel: Profetische beelden Genesis 11 – 25 In de geschiedenis van Abraham krijgen we veel profetische aanwijzingen over de wegen die God met de mensen wil gaan. Om ze beter te onthouden, zullen we ze in deze bijlage kort bespreken, ook al zijn we al enkele punten in de lessen tegengekomen. Het leven van Abraham kan in drie delen worden verdeeld: 1e deel: Genesis 11 – 14; 2e deel: Genesis 15 – 21; 3e deel: Genesis 22 – 25. Het...

Lees verder