1

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
9 jaar geleden

12. De Bijbel: Wat Petrus en Paulus over de Schrift zeggen

In de vorige les bestudeerden we hoe de Heer Jezus over de Schriften sprak en hoe Hij daarmee omging. Hoe was dat met de apostelen? 1. Al vaker werd in de lessen op het getuigenis van de apostel Petrus gewezen, (2 Petr. 1:21), dat de profetie niet door de …………………………………………………………………… werd voortgebracht, maar heilige mensen  van Godswege hebben, door de ………………………………………….. gesproken! (zie 1 Petr. 2:21). Ook in zijn eerste brief sprak Petrus over het werk van Gods Geest in...

Lees verder
6 jaar geleden

12. Uit het leven van Abraham

Een vrouw voor Izak Genesis 24 Abraham neemt het initiatief om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izak. Tegenwoordig lijkt deze benadering volkomen vreemd. We willen uit deze verzen enkele goddelijke principes in herinnering brengen, die voor alle tijden geldig zijn. Het zijn: Vragen naar Gods wil; in gebed om duidelijkheid vragen; afwachten om zeker te zijn. Deze principes zijn vooral van toepassing op de belangrijke vraag van het huwelijk. Een jong persoon wordt geconfronteerd met belangrijke beslissingen, die...

Lees verder
9 jaar geleden

13. De Bijbel – De canon van het Nieuwe Testament

De uitspraken van het Nieuwe Testament laten er geen twijfel over bestaan, dat het Oude Testament, de Schrift of de Schriften genoemd, voor Jezus Christus en de apostelen het absolute woord van God was. Maar hoe is dat met het Nieuwe Testament? Maar daarvoor geldt precies hetzelfde. In deze les zullen we onderzoeken, welk getuigen het Nieuwe Testament over zichzelf geeft. 1. In 1 Timotheüs 5:18 citeert Paul twee teksten; namelijk: ……………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………….………………. En: ……………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………….………………. De eerste tekst is een citaat uit Deuteronomium 25 vers...

Lees verder
6 jaar geleden

13. Uit het leven van Abraham

Die laatste jaren van Abraham Genesis 25 vers 1-10 De gebeurtenissen die hier worden verteld, volgen niet chronologisch op hoofdstuk 24. Hier wordt ons eenvoudig gezegd, dat Abraham nog een bijvrouw had. De volgende overwegingen leiden tot deze uitleg: Ketura wordt als bijvrouw genoemd in vers 1 en in 1 Kronieken 1 vers 32. Als Abraham met haar was getrouwd nadat Sara stierf, zou ze zijn vrouw zijn geweest. Abraham was bij het huwelijk van Izak met Rebekah 140 jaar...

Lees verder
9 jaar geleden

14. De Bijbel – Andere Schriften

In deze les zullen we ons bezighouden met een paar speciale kenmerken van de Bijbel, die belangrijk zijn om te weten. 1. In de vorige les hebben we over de apocriefe boeken gesproken. Er zijn een aantal bekende apocriefe boeken genoemd, die tot het …………………………. Testament “behoren”. Er bestaan echter ook apocriefe van het Nieuwe Testament, zoals de Openbaring van Petrus, het Evangelie van Thomas en anderen. 2. Deze laatst genoemde boeken zult u nooit in een Bijbel vinden. Bij...

Lees verder
6 jaar geleden

14. Uit het leven van Abraham

Aanhangsel: Profetische beelden Genesis 11 – 25 In de geschiedenis van Abraham krijgen we veel profetische aanwijzingen over de wegen die God met de mensen wil gaan. Om ze beter te onthouden, zullen we ze in deze bijlage kort bespreken, ook al zijn we al enkele punten in de lessen tegengekomen. Het leven van Abraham kan in drie delen worden verdeeld: 1e deel: Genesis 11 – 14; 2e deel: Genesis 15 – 21; 3e deel: Genesis 22 – 25. Het...

Lees verder
9 jaar geleden

15. De Bijbel – Moeten we alles wat in de Bijbel staat, letterlijk nemen?

Houdt het getuigenis dat de Bijbel het onfeilbare, volledig betrouwbare Woord van God is, automatisch in dat alles wat in de Bijbel staat waar is, en elke verklaring in de Bijbel letterlijk genomen moet worden? In sommige oren klinkt het misschien vreemd dat we ‘nee’ antwoorden op beide vragen. Deze les zal je laten zien wat we daarmee bedoelen. 1. Schrikt u niet! In de Bijbel staan duidelijk leugens. In Genesis 3 vers 5 staat namelijk de leugen, als de...

Lees verder
13 jaar geleden

150 jaar evolutietheorie

Op 1 juli 1858, zo’n 151 jaar geleden, werd de evolutietheorie van Charles Darwin in een vergadering van de Linnean Society in Londen voorgesteld. In 1859, dus intussen 150 jaar geleden, verscheen toen zijn opzienbarend werk “over het ontstaan van de soorten”. Intussen heeft deze theorie een triomftocht over de hele wereld beleefd en is zelfs voor velen een wereldbeschouwing geworden. Reden genoeg om ons eens met dit thema bezig te houden. De evolutietheorie is de standaard-verklaringspoging voor het ontstaan...

Lees verder