9 jaar geleden

1. De Bijbel: Hoe ontstaan? (I)

Onder alle boeken neemt de Bijbel een bijzondere plaats. Niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook vanwege haar herkomst. Meestal wordt een boek van een auteur in een relatief korte  tijdperiode geschreven. Soms ontstaat een boek door het samenwerken van verschillende schrijvers, die in zo’n geval bijzonder nauw samenwerken. Met de Bijbel echter is dat ​​toch wel heel anders. We zullen dat in deze les onderzoeken en ontdekken, dat de Bijbel alleen al door haar ontstaan een wonder is.

1. In feite is de bijbel niet een boek, maar het bestaat uit verschillende boeken. Hoeveel? (zie inhoudsopgave van de Bijbel).

……………………………………………………………………………………………………………………

Deze zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk in de boeken van het Oude Testament (OT). Hoeveel zijn er dat?

……………………………………………………………………………………………………………………

En in de boeken van het Nieuwe Testament (NT). Hoeveel zijn er dat?

……………………………………………………………………………………………………………………

2. De boeken van het Oude Testament zijn als volgt verdeeld:

• de historische boeken: Genesis tot …………………………………

• de poëtische boeken: Job tot …………………………………

• de profetische boeken van Jesaja tot …………………………………

3. De Joden hebben een andere indeling en spreken over:

• de Wet: Genesis tot Deuteronomium;

• de Profeten: Josua, Richteren, Samuel, Koningen, Jesaja,

Jeremia, Ezechiël en de 12 kleine profeten;

• de Schriften: Job, Spreuken, Psalmen, Hooglied, Ruth,

Klaagliederen, Prediker, Esther, Ezra, Nehemia, Kronieken en

Daniël.

Iets van deze indeling vinden we in Lukas 16:16; er sprake is van

de …………… en de ……………………………. (vgl. Hand. 28:23).

Wat wordt er in Lukas 24 vers 44 genoemd?

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Het Nieuwe Testament wordt meestal in vier delen onderscheiden:

• de Evangelien. Welke?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

• Handelingen

• de Brieven tot Judas. Welke?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

• de ……………………………………………………

5. Nu over de schrijvers en de tijd waarin zij leefden. De eerste vijf boeken van het Oude Testament zijn de oudste. Door wie werden ze geschreven?

……………………………………………………………………………………………………………………

(zie Dan. 9:11; Luk. 16:31; 24:44), die ongeveer 1400 jaar vóór Christus leefde. De Joden noemen deze vijf boeken de “Thora” (d.w.z. gids, recht). Van het Griekse woord “Pentateuchos ‘(= ‘vijfdelig boek’; ‘pente’ = vijf, ’teuche’ = rollen) werd de naam Pentateuch afgeleid.

6. Wanneer we zeggen dat …………………. de schrijver van deze eerste vijf boeken van de Bijbel is, bedoelen we daarmee niet dat er in deze boeken geen aantekeningen van latere schrijvers voorkomen. Zulk een latere toevoeging vinden we in Genesis 36 vers 31. Daar wordt gezegd van de koningen van Edom, dat zij eerder dan de

……………………………………………………………………………………………………………………

hebben geregeerd.

7. Ook Deuteronomium 34 moet van latere hand zijn. Daar wordt namelijk geschreven over

……………………………………………………………………………………………………………………

Nu is het niet aannemelijk dat Mozes er van tevoren als profetie over geschreven heeft.

8. Veel jonge mensen komen thuis van school met de bewering dat deze boeken pas veel later moeten zijn ontstaan. Het vijfde boek van Mozes moet uit de tijd van koning Josia (± 630 v. Chr.) stammen. Wat vond men toen bij de restauratie van de tempel? (2 Kron. 34:14)?

……………………………………………………………………………………………………………………

Volgens anderen moet de Pentateuch pas in de 5e eeuw vóór Christus voltooid zijn. Bij het samenstellen moet materiaal uit verschillende “bronnen” zijn samengesteld. Wat lezen we van Ezra in Ezra 7 vers 6?

……………………………………………………………………………………………………………………

9. De argumenten die men over deze of soortgelijke opvattingen aanvoert, missen echter elke mogelijkheid van bewijs; ze worden ingegeven door vooringenomenheid. De twee passages bevestigen niet wat de geleerden beweren. Integendeel, het wetboek werd in de tempel

……………………………..!

Het bestond dus al. Ezra kende de wet! Er staat niet: “Hij schreef het wetboek”, of: “Hij stelde het wetboek samen”.

10. Vroeger ontkende men dat Mozes de schrijver was, alleen maar omdat men lichtvaardig beweerde, dat in zijn tijd de kunst van het schrijven nog niet uitgevonden was. Archeologische opgravingen hebben echter aangetoond, hoe onhoudbaar deze theorie was. Er werden beschreven kleitabletten gevonden – meer dan 5000 jaar oud! Hoewel de Bijbel deze bewijsstukken niet nodig heeft, laat zo’n fonds de geldigheid van mededelingen erkennen zoals Numeri 33 vers 2, waar sprake is van:

……………………………………………………………………………………………………………………

Zelfs een jonge man, die we in de tijd van Richteren eenvoudig op het veld ontmoeten, kon schrijven. Dit blijkt uit Richteren 8 vers …….!

11. We komen nu bij het tweede deel van de heilige Schrift. De jongste boeken van de Bijbel moeten we natuurlijk in het Nieuwe Testament zoeken; het zijn de brieven van de apostel Johannes. Ze werden ongeveer 100 na Christus geschreven. Zo is de hele Bijbel ontstaan in een periode van ongeveer …….. jaar.

12. We hebben nu twee schrijvers genoemd: Mozes en Johannes. In totaal, echter waren ongeveer veertig. Hoeveel van hen schreef het Nieuwe Testament?

………….. of ………….. (We weten namelijk niet helemaal zeker wie de schrijver van de brief aan de Hebreeën is).

Het is wel iets heel bijzonders dat veertig mensen in de loop van verschillende tijdperken 66 boeken schreven die op elkaar zijn afgestemd zijn en met elkaar volkomen harmoniëren!


Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: …………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………….

Woonplaats: ……………………………………………………………………………….

Leeftijd: …………………………………………………………………………………….

Emailadres: ……………………………………………………………………………….

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW