15 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (6)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over de antichrist – de wetteloze – en over de velerlei “wonderen” (genezingen, spreken in talen) op charismatisch gebied. Zijn dit niet voorlopers van deze ontwikkeling? Het is schrikbarend hoe het occultisme in “het christelijk West-Europa” toeneemt. Occulte praktijken zijn zelfs in scholen algemeen gebruikelijk … Het bedrog van de ongerechtigheid is het kenmerk van alle valse religies …

Hoofdstuk 2:8-11

Vers 8: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer zal verteren door de adem van Zijn mond en te niet doen door de verschijning van Zijn komst”.

Dan pas, na de opname van de gemeente van God, wordt de wetteloze geopenbaard1. Hier wordt de antichrist de wetteloze genoemd. Hij wijst elke bovenmenselijke autoriteit af. Hij geeft zichzelf als de maatstaf van alle dingen uit. In hem stijgt de eeuwenlange bemoeienissen van satan ten top door de mensen van God te vervreemden.

Die de Heer zal verteren door de adem van Zijn mond: Dat zal het einde van deze mens zijn. Zijn oordeel wordt in Openbaring 19:20 beschreven: hij zal levend in de poel van vuur geworpen worden. Dat zal op de DAG VAN DE HEER zijn (vergelijk 2 Samuël 22:16; Job 4:9; Psalm 18:16; 33:6; Jesaja 11:4; 30:33).

En te niet doen door de verschijning van Zijn komst: Dit oordeel zal niet vanuit de verte gebeuren, maar door de persoonlijke tegenwoordigheid van de Heer. Het zal niet lang op zich laten wachten. Gelijktijdig met de antichrist wordt het hoofd van het weer herstelde Romeinse Rijk vernietigd (vergelijk Openbaring 13:1-10; 19:19-20). Deze beide personen worden – zonder tevoren geoordeeld te worden – direct aan de eeuwige vuurzee overgegeven. Zij zullen daar al duizend jaar zijn, wanneer satan zelf daar zal aankomen (Openbaring 20:10).

Wij vatten op deze plaats nog eens de wezenlijke gebeurtenissen in hun volgorde samen:

  1. De opname
  2. De opkomst van de afval
  3. Het openbaar worden van de antichrist
  4. De komst van de Heer Jezus ten oordeel op de dag van de Heer

Vers 9: “Hem, wiens komst naar [de] werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van [de] leugen”.

De eigenlijke kracht die in de antichrist werkt, is de macht van satan. In deze mens zal satan ongehinderd kunnen werken. Dat zal gebeuren door alle mogelijke tekenenen en wonderen. De antichrist zal daardoor een magische ban op de mensen uitoefenen, want niet bij toeval zullen zij hem als God in Jeruzalem vereren. Dat alles dient om de mensen te verleiden, opdat zij de leugen geloven. “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn” (Openbaring 13:13-14).

Zijn de velerlei “wonderen” (genezingen, spreken in talen) op charismatisch gebied niet voorlopers van deze ontwikkeling? Het is schrikbarend hoe het occultisme in “het christelijk West-Europa” toeneemt. Occulte praktijken zijn zelfs in scholen algemeen gebruikelijk2.

Al deze wonderen zijn tekenen en wonderen van [de] leugen. De Heer Jezus heeft tekenen en wonderen in genade en waarheid gedaan. Ze waren tekenen van de gunst van God en bewijzen daarvoor, dat Hij de van God gezonden Messias was. En deze wonderen vormen een vaste eenheid met de leer die Hij verkondigd heeft. De evangelist Mattheüs vat het onvermoeide werken van de Heer Jezus van het begin van Zijn dienst in hoofdstuk 4:23 zo samen: “En Hij trok in heel Galiléa rond, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk”.

Vers 10: “… en met allerlei bedrog van [de] ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden”.

De mensen zullen tot aan dit tijdpunt de liefde tot de waarheid afgewezen hebben. Het aannemen en vasthouden van de waarheid van God is een zaak van het hart en de liefdevolle toegenegenheid tot God. Wie zich daarvoor toesluit, wordt een slachtoffer van het bedrog van de ongerechtigheid. De ene weg zou tot redding hebben geleid, deze weg tot het eeuwig verderf. Het bedrog van de ongerechtigheid is het kenmerk van alle valse religies; zij alle verleiden de mensen en leiden hen van de ene ware God af, tot Wie de Thessalonikers zich van harte bekeerd hadden.

Vers 11: “En daarom zendt God hun een werking van [de] dwaling om de leugen te geloven”.

Nu kunnen deze mensen zich niet meer bekeren. Een mens kan zich niet bekeren wanneer hij wil. Er is een tijd van genade. En er is een tijd van het oordeel. Wanneer God mensen verhardt, dan gebeurt dat alleen daarom, omdat deze mensen het aanbod van de genade over lange tijd afgeslagen hebben3.

In Romeinen 1 lezen we driemaal dat God mensen overgegeven heeft (1:24,26,28). het is eveneens het oordeel van de verharding. Zo zal God spoedig bewerken, dat de mensen de leugen geloven. Zij kunnen zelfs niet meer anders.

Wordt D.V. vervolgd.

NOTEN:
1. Alle inspanningen het getal van deze mens (666) te verklaren (zie Openbaring 13:18), moeten eenvoudigweg daarom mislukken, omdat de antichrist pas na de opname geopenbaard wordt. Hoevele pogingen om het te verklaren zijn er al geweest. De symbolische betekenis van dit getal ligt niettemin duidelijk voor de hand: Het getal 6 is in de bijbel vaak het getal van de zonde; hier is de 666 de ‘drie-eenheid’ van het boze, de volledige openbaring van de zonde in de mens.
2. Dit is van toepassing voor Duitsland. Of dit in Nederland ook zo is, weet ik niet. Wel dat het voorkomt [vertaler].
3. Een indrukwekkend voorbeeld daarvoor is de geschiedenis van de farao. Hoe lang heeft God met farao geduld gehad! Pas nadat hij zich zesmaal verhardt respectievelijk verstokt had (Genesis 7:13,22; 8:15,19,32; 9:7), verhardde God hem eenmaal (9:12), toen verhardde de farao zich nog eens (9:35), en daarna verhardde God hem tenslotte driemaal (10:20,27; 11:10).

Werner Mücher – © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW