13 jaar geleden

2 Thessalonika 1 (2)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbel-studie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over het feit dat gelovigen dikwijls verdrukkingen en vervolgingen hebben. Maar waarom dan? Een vraag die al duizenden jaren oud is, maar nog steeds gesteld wordt, dus actueel is. Maar dit blijft niet zo … Is God rechtvaardig? JA! Is God genadig? JA! … als u, als jij dit leest, maak dan ook gebruik van de genade van God die Zijn reddende hand in de Heer Jezus naar ons, naar u en jou en mij toegestoken heeft … als u, jij dit niet doet, zult u, jij de verschrikkelijke gevolgen ervan ook aan den lijve gaan ondervinden … en dat gunnen wij, de kinderen van God, u niet. Wij gunnen u en jou óók het eeuwige leven en dat betekent onder andere Hem als de heilige, rechtvaardige en liefdevolle God te kennen en voor eeuwig Hem toe te behoren met alle heerlijke gevolgen van dien …

Hoofdstuk 1:5-8

Vers 5: “… een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt”.

Na de inleidende verzen bereidt de apostel de ontvangers van de brief in de nu volgende verzen 5-10 op de hoofdzaak voor.

Een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God: Hoezo zijn de vervolgingen en verdrukkingen een bewijs van het oordeel van God? Dat is op het eerste gezich niet overtuigend. Daartoe moeten wij weten dat het Griekse woord voor “oordeel” (krisis) vele betekenissen hebben kan. Om er enkele te noemen: “Scheiding, scheuring, beslissing, beoordeling, vonnis, gerecht, veroordeling”. De grondbetekenis is “scheiding”. God is niet onrechtvaardig wanneer Hij toelaat dat Zijn kinderen vervolgd en verdrukt worden1. In Gods hand zijn zulke noden die zij ervaren, een middel hen van de wereld te “scheiden”.

Dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt: Daardoor wordt bewezen, wie waard wordt geacht om aan het koninkrijk van God deel te hebben. Dat is geheel in overeenstemming met Handelingen 14:22, waar de apostel de gelovigen versterkte en hen vermaanden in het geloof te blijven, omdat zij “door veel tegenspoed [verdrukkingen] moeten ingaan in het koninkrijk van God”.

Het is Gods rechtvaardigheid, hen, die lijden en verdrukt worden, bij de oprichting van het koninkrijk rust te geven.

Vers 6: “daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden”.

Dat gelovigen verdrukt worden, is de ene kant, de andere kant is dat eens het lot keren zal. Dan zullen namelijk zij, die de gelovigen vervolgden en verdrukten, zelf verdrukking ondervinden. God zal zijn oordelen over Zijn vijanden uitstorten. Hij is een rechtvaardig Rechter en zal elke onrechtvaardige behandeling van Zijn kinderen straffen.

Vers 7: “en aan u die verdrukt wordt rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van zijn kracht”.

Wat een uitzicht voor de gelovigen: Nu ervoeren zij veel onaangename dingen en waren zeker vaak verontrust, maar eens zal alles veranderen, wanneer de Heer Jezus openlijk verschijnt en Zijn regering opricht. De Zijnen worden immers daarom nu vervolgd, omdat zij Hem belijden die nu nog afgewezen en bespot wordt. Wanneer Hij bij Zijn openbaring2 het roer in Zijn handen neemt, betekent dat rust voor de Zijnen. Paulus verheugt zich op dat ogenblik en sluit de ontvangers van de brief daar bij in.

Met de engelen van zijn kracht: Engelen zijn dienaars van God die Hij onder andere tot uitvoering van Zijn oordelen gebruikt. De cherubs bewaken na de verdrijving van Adam en Eva de ingang van de hof van Eden (Genesis 3:24). Engelen zullen onder luid bazuingeschal de uitverkorenen verzamelen (Mattheüs 24:31) en alle ergernissen3 uit Zijn koninkrijk verzamelen, en hen die de ongerechtigheid doen in de vuuroven werpen (Mattheüs 13:41-42).

Vers 8: “in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen”.

De apostel geeft in vers 7 en 8 eigenlijk een beschrijving van de dag van de HEER. Op deze dag zullen namelijk deze beide dingen gebeuren: De Heer Jezus zal:

a. Zijn volk rust geven en zal Zich

b. aan alle vijanden van God en het volk van God wreken.

Vlammend vuur is een beeld van het oordeel, dat dan op de vijanden zal neerstorten, zoals Sodom eenmaal letterlijk verbrandde. Wanneer Hij vergelding zal uitoefenen, wie zal dan voor Hem kunnen bestaan?

En welke mensen zijn het die dan geoordeeld worden? De apostel noemt hier twee groepen:

  1. Die God niet kennen: Dat schijnt een algemene beschrijving van de volken (= heidenen) te zijn, die we al in 1 Thessalonika 4:5 ontmoet hebben: “de volken die God niet kennen”. Zij wilden God niet kennen; En daar het hun niet goed dacht God te erkennen” (Romeinen 1:28)4.
  2. Die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen: Dat is het bijzondere kenmerk van de Joden: Zij hebben weliswaar een bepaalde kennis van God, maar toen de Heer Jezus onder hen leefde, waren zij niet bereid Hem als hun Messias te erkennen. Diezelfde vijandschap kwam de apostel tegen: de Joden wilden het evangelie niet gehoorzamen en Jezus Christus niet als hun Heer aannemen. Zij hebben Gods reddende hand afgeslagen.

Is het niet uitermate ernstig wanneer mensen het evangelie niet gehoorzamen? Aan de ene kant nodigt God zo vriendelijk alle mensen uit tot de Heer Jezus te komen, en Hem als hun Redder aan te nemen. Maar de andere kant is, dat God de mensen beveelt zich te bekeren (Handelingen 17:30). Wie het evangelie hoort, is ook verantwoordelijk Hem te gehoorzamen. Wie het niet doet, zal de gevolgen dragen.

Vragen en aansporingen om te verwerken

  • Welke plaats heeft Paulus op zijn eerste zendingsreis bezocht, welke op zijn tweede reis?
  • In welk jaar zijn de beide brieven aan de Thessalonicensen ontstaan en wat is telkens de hoofdinhoud van beide brieven?
  • Waaraan kan men herkennen of het geloof van een kind van God bijzonder groeit?
  • Bewijs uit het Nieuwe Testament dat er een eeuwig leven is en dat de leer van de al-verzoening, die beweert dat uiteindelijk alle mensen begenadigd worden, niet bijbels is.
NOTEN:
1. Dit probleem, namelijk waarom het de onrechtvaardigen goed gaat en de rechtvaardigen niet, heeft enkele duizenden jaren geleden Asaf al in Psalm 73 uiteengezet.
2. Bij de uitdrukking “oipenbaring” (Grieks apokalypsis = onthulling) denken we aan de openlijke verschijning van de Heer Jezus, omdat Hij dan in Zijn heerlijkheid verschijnen zal. Dat is gewoonlijk de betekenis van dit begrip in verbinding met de komst van de Heer (zie Lukas 17:30; 1 Korinthe 1:7; 1 Petrus 1:7,13; 4:13; 5:1).
3. “Ergernis” betekent: aanstoot; in de zin van struikelblok, aanleiding tot vallen.
4. In 1 Korinthe 10:31 geeft de apostel ons als het ware in een bijzin een driedeling van de totale mensheid: (a) Joden, (b) Grieken, (c) vergadering van God = Christenen.

Wordt zo de Heer wil vervolgd.

Werner Mücher, © Folge mir nach

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW