15 jaar geleden

2 Thessalonika 2 (5)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over de antichrist en over “hij” die nog tegenhoudt. Reeds nu zien we al duidelijke contouren. Mateloze zelfverheffing en zelfoverschatting komen uit de komende “supermens” voort. Duidelijke voorlopers van deze ontwikkeling zien wij in onze tijd, waar het materialisme verafgood wordt. De “wetenschappelijke” voorwaarde daarvoor is de evolutieleer. In hun wereldbeeld heeft God geen plaats … Zie ook de artikelen over de evolutie-theorieën onder de titel: Kool, Neandertaler en haaien – overwegingen over het ontstaan van het levende wezen.

HOOFDSTUK 2:4-7

Vers 4: “die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is”.

Verdere kenmerken van de antichrist, die hier genoemd worden zijn (deze kenmerken stellen wij tegenover de karaktereigenschappen van onze Heer):

De antichrist – Christus onze Heer

  • Tegenstand – volledige onderwerping, gehoorzaam;
  • Verhoging – zichzelf vernederd;
  • zet zich in de tempel van God – werd aan het kruis verhoogd;
  • geeft zichzelf voor God uit – achtte het geen roof God gelijk te zijn.

Die zich verzet: Andere vertalingen die met het Griekse woord overeenkomen, zijn “tegenover liggen, tegenovergesteld zijn, in strijd zijn met, tegenstander zijn”.

En zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is: mateloze zelfverheffing en zelfoverschatting komen uit hem voort. Duidelijke voorlopers van deze ontwikkeling zien wij in onze tijd, waar het materialisme verafgood wordt. De “wetenschappelijke” voorwaarde daarvoor is de evolutieleer. In hun wereldbeeld heeft God geen plaats. De mens wordt verheerlijkt: Hij is de kroon van een lang “evolutie-proces”, die nog niet afgesloten is. De mens stijgt steeds hoger op de ladder van de ontwikkeling: Het absolute hoogtepunt zal deze “super”-mens zijn.

Zodat hij in de tempel van God gaat zitten: Deze aanwijzing maakt duidelijk dat er in die tijd weer een plaats van aanbidding in Jeruzalem zijn zal. Hoe kan een mens zich nu aanmatigen, de plaats in te nemen die enkel en alleen God toekomt? De beschrijving van deze mens is echter nog niet ten einde.

En zichzelf vertoont dat hij God is: Dat is de volledige onttroning van God. In zijn plaats stelt zich de mens. Een vergelijking met Daniël 11:36-39 laat geen enkele twijfel over, dat de daar beschreven koning dezelfde persoon is als de hier beschreven antichrist. Deze plaatsen werpen wederzijds licht op elkaar. Ook hier geldt: “Velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden” (Daniël 12:4). Deze mens komt in zijn eigen naam. De Zoon van God, die in de naam van Zijn Vader kwam, heeft het volk der Joden toen niet aangenomen (Johannes 5:43). De tijd wordt langzaam rijp dat het Joodse volk, dat wil zeggen het grote ongelovige deel van dit volk, deze man enthousiast bejubelen zal.

Het valt op de de beschrijving van de antichrist op deze plaats betrekking heeft op zijn religieuze karakter. Ander plaatsen zoals in openbaring 13:11-18 en Daniël 11:36-39 geven ons ook een blik in zijn politieke invloedsfeer.

Vers 5: “Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was?”

Het is opvallend genoeg dat de apostel tijdens het korte oponthoud in Thessalonika al over de opname en over de dag van de Heer gesproken heeft. Daaruit kunnen wij zien dat God al vroeg voorzorgsmaatregelen getroffen heeft. Hij kent alle gevaren van te voren. Hoe belangrijk is het voor ons heden ten dage de tegenwoordige ontwikkelingen duidelijk voor ogen te hebben en haar einde te kennen.

Het gebrekkige opnemingsvermogen van de Thessalonikers was de aanleiding, dat deze waarheid in Gods Woord neergelegd werd. Daaruit kunnen wij niet alleen vandaag ons nut doen, maar alle gelovigen van de afgelopen eeuwen mochten dat doen, wanneer zij slechts opmerkzaam de Schriften gelezen hebben. Doen wij het vandaag?

Vers 6: “En nu, u weet wat [hem] tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd”.

Wat was het, dat de openbaring van de antichrist terughield? De apostel noemt het niet bij naam. God heeft dat zo geleid. En daarom willen ook wij met vermoedens voorzichtig zijn. Misschien was het toenmaals iets anders, als het nu is. Sommige uitleggers zien hierin de gemeente van God, door welker tegenwoordigheid de volledige afval van God tegengehouden wordt.

Vers 7: “Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, [blijft] totdat hij weggenomen wordt”.

Dit geheimenis werkt al meer dan 2000 jaar. Het zal zijn volledig ontvouwing in de antichrist vinden. Het was satans inspanning van het begin af, onder de naam van Christus dwaling met de waarheid te vermengen; Wettische gezindheid en vrijheid in te voeren (zie Handelingen 20:29-30). De Heer Jezus heeft al in de gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen in Mattheüs 13 over dit geheimenis gesproken:

  • het onkruid in de akker;
  • de grote boom waarin de vogels nestelen;
  • het zuurdeeg, die een vrouw in het deeg verborg.

Wanneer toen het geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam was, hoeveel te meer vandaag, waar wij kort voor de tijd van het einde leven.

Alleen hij die nu tegenhoudt, [blijft] totdat hij weggenomen wordt: Wie is het, die tegenhoudt?:
Uiteindelijk is het God die tegenhoudt. Maar Hij heeft zulken op aarde, die Hem toebehoren en die Hij met de Heilige Geest verzegelt heeft. God Zelf is in de persoon van de Heilige Geest op deze aarde! De Heilige Geest werkt tot eer van God en leidt de gelovigen op hun weg door deze wereld.

God houdt het boze nog tegen, omdat Hij Zijn doel volgt. Nog redt God mensen, doordat zij in de Heer Jezus geloven. Is het eigenlijk niet een wonder dat het samenleven van de mensen nog zo functioneert, zoals het functioneert? God heeft alles in Zijn hand. Maar wanneer Hij de dingen aan zichzelf over zal laten, zal het boze binnen de kortste tijd tot rijpheid komen.

De afval zal daarin ten top stijgen, dat de mens van de zonde zich boven alles verheffen en zich in de tempel zetten en als God aanbidden laten zal. Zolang echter de gelovigen nog op aarde zijn, kan deze totale afval van het Christendom niet plaatsvinden.

De tegenwoordigheid van de gelovigen werkt als een sterke rem, die de wagen van de afval tegenhoudt. En zolang de afval zich niet volledig ontwikkelen kan, kan ook de antichrist niet geopenbaard worden. Wanneer de Heer Jezus komt, om al de Zijnen tot Zich in de hemel, in het Vaderhuis te brengen, dan zal zich, om bij dit beeld te blijven, de rem van deze wagen met een slag losraken en de wagen in steeds hogere snelheid de afgrond tegemoet razen.

De gelovigen zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. Wanneer zij er niet meer zijn, is er niets meer dat het volledige verderf en de totale morele duisternis tegenhoudt.

Werner Mücher, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW