a

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (04)

Verbruiker in de roes van de tijd? “Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst” (1 Tim. 6:6). Abel wordt vermoord en Seth is geboren. Hij noemt zijn zoon Enos, wat ‘zwak of vergankelijk mens’ betekent. Het bewustzijn van eigen zwakheid en afhankelijkheid drijft de gelovigen tot gebed: “Toen begon men de naam van de HEERE aan te roepen” (Gen. 4:26). De geschiedenis van de nakomelingen van Kaïn daarentegen ziet er heel anders uit: hoogmoed en zelfvertrouwen domineren...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (05)

Wie heeft de teugels in de hand? “Is de hand van de HEERE te kort?” (Num. 11:23) Nadat God de wereld door de zondvloed heeft geoordeeld, maakt Hij met Noach en zijn familie een nieuw begin. Maar opnieuw falen de mensen. In plaats van hun Schepper te gehoorzamen en te vertrouwen dat Hij alleen het beste voor hen wil, proberen ze de hemel door hun eigen inspanningen te bereiken bij de torenbouw van Babel. Hun hoogmoed leidt hen zelfs ertoe...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (06)

Sofa-christen of overwinnaar? “In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. (Joh. 16:33). Dat de wereld een gevaar voor gelovigen is, die een blijvende negatieve invloed op ons leven kan veroorzaken, maakt het voorbeeld van Abraham duidelijk. Nadat de mens zich meer en meer aan afgodendienst overgegeven heeft, roept God in genade Abraham uit deze wereld. Hij geeft hem onvoorwaardelijke beloften, waarop de patriarch vertrouwen moet. Het geloof van Abraham wordt beproefd en...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (07)

Wat bepaalt ons denken en houding? “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van [de] Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door [de] Heer, [de] Geest” (2 Kor. 3:18). Nadat we eerder iets van de gevaren van de wereld voor ons hadden, wenden we ons nu naar de positieve kant van Romeinen 12 vers 2: “… maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken”. Hoe kan ons denken vernieuwd worden en...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (08)

De afhankelijke Mens “… en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe” (Luk. 2:7). “Hij is immers in [1] zwakheid gekruisigd” (2 Kor. 13:4). God wordt Mens en woont onder ons. De eeuwige Zoon van God komt als afhankelijk kind in deze wereld en leert menselijke beperkingen en zwakheden uit eigen ervaring. Vermoeidheid, uitputting, honger en dorst zijn dingen die Hij Zelf nooit eerder ervaren heeft. In de woestijn vast...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (09)

In gebed – afhankelijkheid en vertrouwen “Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen” (Ps. 16:1). God is genoeg voor Zichzelf. Hij is aan niemand rekenschap schuldig en heeft niemand nodig om gelukkig te zijn (1 Tim. 1:11). Mensen daarentegen zijn afhankelijke schepselen, of ze het weten willen of niet. Hoe leeft een mens die zich bewust is dat hij elke dag de hulp van God nodig heeft? Hij vraagt God om hem te helpen en...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (10)

God wil graag de echtheid in ons leven zien “Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, …” (Ps. 51:6). De evangelist Lukas laat ons vooral de menselijke kant van de Heer Jezus zien. In geen ander evangelie wordt zo vaak genoemd, dat Hij bidt, zoals in Lukas. Veertien maal wordt Hij daar voorgesteld als de biddende Mens, waardoor de Heilige Geest in dit evangelie Jezus’ volkomen afhankelijkheid betuigt (Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:16,18,28; 10:21; 11:1; 22:17,32,40-46; 23:34,46; 24:30)....

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (11)

Bidt zonder ophouden! “… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking” (Ef. 6:18). Jezus neemt als Mens heel bewust de plaats van afhankelijkheid in. Met gebed begint Zijn publieke dienst, bij Zijn doop – en met gebed eindigt Hij aan het kruis. Wat Hij voor God en mensen doet, gebeurt onder gebed. Hij bidt alleen in afzondering, in aanwezigheid van Zijn discipelen, in de vriendenkring en in het openbaar aan het kruis. Hij...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (12)

Gebed komt vóór de dienst! “Jezus … bad … en … begon ongeveer dertig jaar oud te worden” (Luk. 3:21,23). Nadat de roepstem van Johannes de Doper in de wildernis verstomde, laat Lukas ons het Mens geworden Woord van God zien, dat in eeuwigheid blijft. Het eerste openlijke optreden van Jezus gebeurt niet door een grote aankondiging te doen, door een wonder te doen of Zich op de een of andere wijze op de voorgrond te zetten. In plaats daarvan...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (13)

Lezen: Lukas 3 vers 21-23. Vreugde in de hemel “… overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht …” (Ps. 16:11). “Het gebeurde nu, dat al het volk werd gedoopt en ook Jezus was gedoopt en bad, dat de hemel werd geopend en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en er kwam een stem uit [de] hemel: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden!” (Luk. 3:21-22). De houding van afhankelijkheid die...

Lees verder