5 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (07)

Wat bepaalt ons denken en houding?

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van [de] Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door [de] Heer, [de] Geest” (2 Kor. 3:18).

Nadat we eerder iets van de gevaren van de wereld voor ons hadden, wenden we ons nu naar de positieve kant van Romeinen 12 vers 2: “… maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken”. Hoe kan ons denken vernieuwd worden en wat kunnen we er voor doen?

Ons gevoel of ons denken wordt gevormd door dat waarmee we ons dagelijks bezighouden – onafhankelijk daarvan, of het goed of slecht is. Wat we horen, zien of waarover we nadenken, beïnvloedt onze gedachten, ook als we het misschien niet meteen opmerken. Dit geldt onder andere voor wereldse muziek en films, evenals voor veel internet-sites en sociale media, waardoor wij vaak worden uitgenodigd om na te denken over de denkwijze van de wereld. Wanneer we in plaats daarvan het Woord van God lezen, ons met geestelijke dingen bezighouden en daarover nadenken, wordt ons denken op positieve wijze vernieuwd en vormgegeven.

We kunnen dit vergelijken met de dagelijkse voedselinname: God schiep mensen als afhankelijke wezens die niet kunnen leven zonder voedsel. Als een mens zichzelf verkeerd voedt of helemaal niets meer eet, wordt hij zwak of ziek. Dit geldt zowel voor het lichaam als voor het geestelijke leven. Net zoals onze uiterlijke mens dagelijks voedsel nodig heeft, zo moet ook onze innerlijke mens dagelijks met geestelijk voedsel verzorgd worden. Hoe snel vergeet je dat in het dagelijks leven!

De Heer Jezus noemt Zichzelf het Brood des levens en moedigt Zijn discipelen aan om zich met Hem te voeden (Joh. 6:48-50). Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Om iets te eten betekent het te verinnerlijken. Dit maakt het een deel van onszelf. Om de Heer Jezus te “verinnerlijken”, moeten wij ons heel specifiek met Hem bezighouden, bijvoorbeeld door Zijn leven in de evangeliën te bestuderen. Hoe gedroeg Hij Zich in de verschillende situaties van Zijn leven? Wat heeft Hij gezegd en gedaan? Waarom precies in deze context? Vinden we in het gedeelte dat we lezen morele kwaliteiten van de Heer Jezus? Wat kunnen we van Hem leren? Wanneer we zo over Hem nadenken, voeden we daardoor onze innerlijke mens, en dat heeft een praktisch effect op ons leven en onze gedachten: dan zullen we door Hem leven (Joh. 6:57), dat wil zeggen, Hij wordt dan de bron, de motivatie en het doel van ons leven en de Persoon Die ons beïnvloedt en vormt.

Voor sommige lezers zijn deze gedachten niet onbekend. Maar de vraag is, in hoeverre we dit daadwerkelijk (vandaag!) in de praktijk brengen – het manna moet dagelijks verzameld worden (Ex. 16:26-29).

Maar we hoeven niet bij de evangeliën te blijven. Ook in de brieven worden ons vele heerlijkheden van de Heer Jezus getoond. Men kan zich bijvoorbeeld met de titels bezighouden, die Hem daar gegeven zijn. Wat betekenen deze onderscheidingen? Wat is dat voor plaats waar Hij Zich nu bevindt? Wat doet Hij daar in de heerlijkheid? Als we Zijn persoon zo voor ogen hebben, dan bewerkt de Heilige Geest iets wonderbaars in ons: Hij verandert ons naar het beeld van de Zoon van God (2 Kor. 3:18).

Wat doen wij in onze vrije tijd? Is het thema ‘bezighouden met de Heer Jezus’ voor ons een bekende theorie of dagelijkse praktijk? Is het ons concreet gebed om meer aan Hem gelijk te worden?

Online in het Duits sinds 23.01.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW