Overdenking bijbeltekst

578 artikelen in deze categorie gevonden
9 maanden geleden

Psalm 63 vers 1

“O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.”   Wat een verkwikking moet het voor het hart van God zijn, wanneer Hij ziet, hoe Zijn kind zó naar Hem verlangt en zorg heeft over de verheerlijking van Zijn Naam, zoals dit in bovengenoemd vers aan het licht treedt! Daarbij mogen we niet vergeten, dat op deze plaats...

Lees verder
9 maanden geleden

Psalm 27 vers 8

“Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE.”   “Ik heb nu een kleine kamer voor mij helemaal alleen”, zei een broeder eens. “Een kleine kamer voor u alleen? Waarom dan?” “O, de kamer waarin ik ga, daarvan sluit ik de deur waar ik dan een tijd met de Heer alleen kan zijn.” De broeder sprak erover alsof hij een hele groot goed verworven had, en het was maar een klein...

Lees verder
9 maanden geleden

Jakobus 1 vers 2 en 3

“Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt.”   Een man die in rijkdom, welzijn en genotzucht geleefd had, verloor al zijn bezittingen en werd daarover heel mismoedig. Om zich te vermaken en te ontspannen verliet hij de stad en ging naar het platteland. Hij kwam eerst in een dorp, waar hij een boer zag, die in de schuur het graan met een schop  omkeerde....

Lees verder
9 maanden geleden

Psalm 66 vers 10

  “God smeedt het geloof”   Eens had een smid veel verdriet en zorgen gehad. Zijn buurman hield hem voor: “Je zegt dat jouw God vol liefde is, maar Hij heeft het je in de laatste tijd wel moeilijk gemaakt”. De handwerker greep naar een stuk metaal dat ergens in zijn werkplaats lag en zei: “Zie je dit stuk ijzer? Voordat het gebruikt kan worden, moet het harden en in staat zijn weerstand te kunnen bieden. Ik leg het in...

Lees verder
9 maanden geleden

Psalm 73 vers 17

“… totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette”.   God leidt Zijn kinderen vaak op wegen, die helemaal niet overeenstemmen met hun wensen en voor het vlees pijnlijk zijn. Maar ze vinden hun oorsprong in Zijn hart dat voor hen klopt, en dienen volgens Zijn wijze raad tot het goede, voor hun groei en vorming. De onophoudelijke klachten bij vele gelovigen laten alleen maar duidelijk zien, dat het doel van God bij hen nog niet bereikt is....

Lees verder
9 maanden geleden

Romeinen 8 vers 28

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [Zijn] voornemen zijn geroepen.” Bent u plotseling ziek geworden, is verdriet u overspoeld, of is over u enig ander lijden, een benauwende last gekomen, nadat de afgelopen tijd zo onbezorgd is verstreken? Wil er nu een “waarom” in uw gedachten opstijgen of angst in uw hart sluipen? Denkt u ineens, dat u niet meer ‘geliefd’ bent? Denk er dan aan, dat “hun die naar...

Lees verder
10 maanden geleden

Jona 4 vers 4

“Maar de HEERE zei: Bent u terecht in woede ontstoken?”   Deze woorden komen uit de geschiedenis van de profeet Jona. God had besloten om Ninevé te oordelen en Jona gezonden om dit aan de stad mee te delen. De boodschap bracht berouw en bekering teweeg, zodat God terug kwam op Zijn oordeel en de stad spaarde. In plaats van zich te verblijden over Gods genade, ontstak Jona in woede. Maar hoe mooi is de tedere, geduldige goedheid waarmee de...

Lees verder
10 maanden geleden

Jona 2 vers 1

“Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis.”   Waartoe was Jona gekomen? Ach, hij heeft de Heer de rug toegekeerd.  Maar nu, onder de gesel van de tuchtroede van God, wordt hij niet alleen tegengehouden, maar zijn ogen richten zich op Hem, Wiens tegenwoordigheid hij had geprobeerd te ontvluchten. Wat een gezegende uitwerking van de tuchtiging, wanneer de ziel haar afhankelijkheid erkent en zich onder de machtige hand van God buigt! “Lijdt iemand...

Lees verder
10 maanden geleden

Hebreeën 7 vers 25

“Daarom kan Hij ook volledig behouden die door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden”. Laten we eerst naar de uitdrukking kijken: “die door Hem tot God naderen”. Het duidt een speciale klasse mensen aan. Het zijn de gelovigen die gered zijn, begunstigden van het volbrachte werk van Christus. Door Hem bezitten zij deze gunst, die noch de wet, noch de joodse offers hun konden geven: zij mogen tot God naderen! Wat een...

Lees verder
10 maanden geleden

Psalm 116

De tot zichzelf sprekende en de God lovende psalmist …   Deze psalm is een heel persoonlijke psalm. De psalmist verwijst in totaal 37 keer naar zijn eigen persoon. Hij laat ons onder andere delen in wat hij met zijn mond heeft gedaan of doen wil. In de eerste 6 verzen (vs. 1-6) beschrijft hij, hoe hij zijn stem in nood verhief tot God. Hij vond een antwoord, omdat God genadig, rechtvaardig en een Ontfermer is, en omdat hij eenvoudig...

Lees verder