Overdenking bijbeltekst

578 artikelen in deze categorie gevonden
8 maanden geleden

Mattheüs 18 vers 1

“Op dat uur kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de grootste in het koninkrijk der hemelen?”   Zojuist had de Zoon van God Zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij die in diepe nederigheid rond wandelde op deze aarde, met een pelgrimskleed aan, had niet één drachme. Hij was om onzentwille arm geworden. Maar Hij – de eeuwige “Ik ben” kon de vis in de zee gebieden. Petrus vond alles zo, zoals de Heer hem gezegd had. In dit...

Lees verder
8 maanden geleden

Lukas 21 vers 2

“Hij zag ook een arme weduwe twee koperstukken daarin werpen. En Hij zei: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer dan allen heeft ingeworpen.”   Jezus zag Hoe ernstig is het toch dat de Heer Jezus alles ziet. Wat wij doen, waar wij ons bevinden, Zijn ogen zien alles en Hem ontgaat niets. Hij kent ook alle motieven van onze harten. In Markus 12 vers 41 lezen we, dat de Heer tegenover de schatkist ging zitten. Waarom?...

Lees verder
8 maanden geleden

Jeremia 36 vers 23-24

“Terwijl de koning in het winterpaleis zat – het was de negende maand – met vóór hem een brandend kolenbekken, gebeurde het, zodra Jehudi drie of vier kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was.”   Hoe sta jij tegenover het Woord van God?   Jojakim, de koning van Juda, deed was boos...

Lees verder
9 maanden geleden

1 Petrus 5 vers 8 en 9

“Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, [de] duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, standvastig in het geloof.”   Het was maar een klein gaatje in de lantaarn om een gezelschap op de boot de weg te wijzen. De wind vond het en blies het licht uit. Slechts de genadige tussenkomst van God redde de opvaarders van een zekere ondergang. Wat een groot ongeluk, welke tijdelijke en eeuwige gevolgen kan een onbewaakt...

Lees verder
9 maanden geleden

Johannes 14 vers 27

Een kostbare erfenis   “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u” We noemen dit woord van de Heer – een van Zijn laatste die Hij tot Zijn discipelen sprak – een kostbare erfenis. Dat toch Hij, de Heiland van de wereld, de Zoon van God, het als een ‘voorwoord’ aan elk die dit leest zal kunnen meegeven tot zijn of haar welzijn en zegen voor tijd en eeuwigheid! Ja, ga niet zonder deze schat het nieuwe jaar in!...

Lees verder
9 maanden geleden

Psalm 39 vers 8

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!.”   Balans opmaken   De bekende Zweedse dichter Strindberg heeft kort voor zijn sterven de volgende woorden gesproken: “De balans is opgemaakt.” In zijn leven had hij tegen een aantal verkeerde ideeën gestreden en enkele geschriften gepubliceerd om de wereld een te verbeteren. Hoe merkwaardig is het dat hij zondagavond om 9 uur, toen hij voor de laatste maal goed bij bewustzijn was, de Bijbel nam – die...

Lees verder
9 maanden geleden

Mattheüs 19 vers 19

“… u zult uw naaste liefhebben als uzelf”   Op het slagveld kwam eens een gelovige veldprediker bij een soldaat, die zwaar gewond op de grond lag. “Mag ik u iets uit dit boek (het was de Bijbel) voorlezen?”, zo vroeg hij hem. “Ik heb zo’n dorst”, antwoordde deze, “en heb liever iets te drinken.” Zo snel als hij kon, haalde de prediker water en gaf hem te drinken. Daarna vroeg hem de gewonde of hij hem niet iets onder...

Lees verder
9 maanden geleden

Hebreeën 12 vers 1-2

“… laten ook wij alle last en de zonde die [ons] licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, terwijl wij zien op Jezus … .”   In de laatste wereldoorlog voer een schip in de donkerheid op een mijn en begon te zinken. Snel werden de reddingsboten te water gelaten en de bemanning klom erin. Tot hun persoonlijke veiligheid nam de de bemanning een machinegeweer mee in de leidende reddingsboot van de kapitein, die...

Lees verder
9 maanden geleden

Jakobus 5 vers 16b

“Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.”   De vrome Spener1 had een zoon die, hoewel hij uitstekende capaciteiten had, buitengewoon brutaal was. Alle middelen van liefde en ernst waren vruchteloos gebleven, eindelijk kon de vader alleen maar bidden dat de Heer zijn zoon toch zou redden; wanneer en hoe, dat laat Hij aan Hem over. Enige tijd later werd de verloren zoon zeer ernstig ziek, en hij lag daar enkele weken, maar bijna stil en roerloos, in grote innerlijke...

Lees verder
9 maanden geleden

1 Thessalonicensen 1 vers 9 en 10

“… hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om [de] levende en waarachtige God te dienen 1 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit <de> doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn.” Dienen en wachten   In de duisternis en ellende van de heidense duisternis, waarin ook de Thessalonicensen zonder God en zonder hoop leefden, liet God Zijn licht schijnen. Hij zond Zijn boden daarheen. Toen de apostel Paulus en...

Lees verder