Overdenking bijbeltekst

474 artikelen in deze categorie gevonden
6 maanden geleden

Exodus 12 vers 8

Met bittere kruiden Tijdens de paasavond in Egypte, werden de Israëlieten door Mozes opgedragen om via Mozes het gebraden lam met bittere kruiden te eten. Wanneer we onze gezegende Heer gedenken in het breken van brood, moeten ook wij deelnemen met bittere kruiden. Het eten van bittere kruiden betekent een echo van “Zijn smart” in ons hart hebben wanneer we nadenken over het lijden, dat onze Heer aan het kruis heeft geleden, wanneer we als het ware “Zijn smart” ons...

Lees verder
6 maanden geleden

Jesaja 49 vers 5

“… Mijn God zal Mijn kracht zijn”. ‘Wat’ of ‘Wie’ is jouw bron van kracht? Dit is een van die Bijbelse uitspraken die letterlijk kan worden aangehaald om ons in elke situatie te instrueren en aan te moedigen. Degenen die op hun eigen kracht vertrouwen, worden uiteindelijk altijd beschaamd. Koningen en edelen hebben op hun eigen kracht vertrouwd en werden geruïneerd; handelaren hebben hun bedrijfsmiddelen vertrouwd en hebben het tot niets gebracht (zie o.a. Jes. 10:12-16; 23:1-14). Toen Gods volk...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Koningen 17 vers 13

“Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar”. Elia: de stap van het geloof zetten Elia maakte eenvoudig goddelijke aanspraak op de middelen van de weduwe; en, zoals we weten, zal het resultaat van het juiste en bereidwillige antwoord op die aanspraak een rijke oogst van zegen voor de ziel...

Lees verder
6 maanden geleden

Exodus 14 vers 13-14

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn”. Stil zijn Laten we uit de Schrift eens enkele voorbeelden van stilheid van geest overdenken die we vinden bij enige mannen en vrouwen van geloof. Wat een waardig voorbeeld...

Lees verder
6 maanden geleden

Exodus 14 vers 9

“De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao, en zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon”. De zekerheid van de gelovige Satan zal natuurlijk geen ziel laten gaan, hij zal proberen hem tegen te houden als hij kan. Zó komt in ons hoofdstuk Farao met al zijn troepen achter Israël aan, en de mensen zijn doodsbang. Het is nadat mensen...

Lees verder
7 maanden geleden

Richteren 1 vers 21

“Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem wonen, niet verdreven …”. Het in bezit nemen van onze bezittingen Het eerste hoofdstuk van Richteren geeft een treurige beschrijving van hoe de stammen van Israël hun erfenis niet volledig hebben kunnen bezitten. Dit refrein komt herhaaldelijk voor: “Ze hebben ze niet verdreven”. De Heer heeft Israël een uitgestrekt land gegeven vanuit de wildernis in het zuiden naar de berg Libanon in het noorden; van de Eufraat in het oosten tot...

Lees verder
7 maanden geleden

Genesis 5 vers 24

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg”. Onbekeerde mensen zullen de opname niet zien Is de wereld getuige geweest toen Henoch weggenomen werd? Of was het stil en in het geheim? De taal van de apostel blijkt het antwoord te geven, en dat geldt ook voor de hele Schrift. Hij “werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen” (Hebr. 11:5). Dit klinkt alsof de mens een vreemdeling was geweest op dat glorieuze uur....

Lees verder
7 maanden geleden

Psalm 42 vers 6

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht”. Dit is een psalm van de zonen van Korach. Ze waren gespaard toen God, handelend in oordeel, de aarde opende en degenen die tegen Hem in opstand waren, verzwolgen werden (Numeri 16). Wat een trieste dag! Later werden enkele prachtige psalmen geschreven door de nakomelingen van Korach, die uitdrukking gaven aan...

Lees verder
7 maanden geleden

Markus 15 vers 42-43

“En toen het al avond geworden was, en omdat het [de] voorbereiding was, dat is [de] voorsabbat, kwam Jozef van Arimathéa, een aanzienlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het naar binnen te gaan naar Pilatus  en het lichaam van Jezus te vragen”. Vóór de kruisiging van de Heer Jezus Christus wordt er in het evangelie niets vermeld over deze man, Jozef van Arimathéa, vermeld. Noch wordt hij na deze gebeurtenis genoemd. We moeten de informatie over hem uit...

Lees verder
7 maanden geleden

Markus 15 vers 34; Lukas 23 vers 34

“En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloï, Eloï, lama sabachtháni? – dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” “Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.” Christus werd vals beschuldigd door de overpriesters en oudsten, gevangen genomen om voor Annas en Kajafas te verschijnen, gezonden naar Pilatus en Herodes en weer terug naar Pilatus. De Romeinse soldaten sloegen Hem brutaal, trokken het haar uit Zijn wangen...

Lees verder