Overdenking bijbeltekst

463 artikelen in deze categorie gevonden
4 maanden geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen smart gelijk de smart van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem’s droefheid om alles wat haar is overkomen vanwege haar zonden. “… waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Jeremia had de niet benijdenswaardige taak om haar zonden...

Lees verder
4 maanden geleden

Nehemia 2 vers 4

“De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel”. Doe het gewoon Soms dragen weinige woorden veel gewicht. Overdenk bijvoorbeeld het kleine woord “toen” zoals gebruikt in het boek Nehemia. Nehemia hoorde de noden in Jeruzalem, toen bad hij. Hoewel hij een drukke en verantwoordelijke baan had als de schenker van de koning, nam het gebed in zijn leven de belangrijkste plaats in. Zijn grote bezorgdheid voor het volk van God...

Lees verder
5 maanden geleden

Job 14 vers 1

Het mysterie van het lijden “De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust”. In de periode voor de zondeval van Adam en zijn vrouw was lijden onbekend en maakte daarom geen deel uit van hun menselijke ervaring. Pas toen de mens door zijn ongehoorzaamheid aan God was gevallen, ging de zonde de wereld binnen waar het lijden voor de eerste keer werd aangeduid. Ten eerste zou het zaad van de vrouw worden vermorzeld door...

Lees verder
5 maanden geleden

Genesis 39 vers 21 en 23

“Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade … omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen”. Beproevingen van Jozef en hun lessen Het leven in de jeugd van Jozef was duidelijk niet moeilijk. Zijn rijke ouders hielden van hem, vooral zijn vader. Hij was een van die tieners die alles voor leek te hebben: intelligentie, vaardigheid, zag er goed uit en een positieve persoonlijkheid. Zijn...

Lees verder
5 maanden geleden

Nehemia 2 vers 3-4

“Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel”. Geloof kan overwinning op ontmoediging geven   Ontmoediging kan vrede, vreugde en tevredenheid beroven. Maar ik heb goed nieuws als je je ontmoedigd voelt: je zit niet klem! Ik ken mensen die in een onmogelijke...

Lees verder
5 maanden geleden

Spreuken 14 vers 10

“Het hart kent zijn eigen bitterheid, en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen”. De smart van Christus en de vreugde van Christus “Het hart kent zijn eigen bitterheid”. Er is één hart dat in die zin past; het is het hart dat verbroken werd door smaad; die was gesmolten in de hete oven van de diepste smart, en die de onuitsprekelijke bitterheid van Golgotha’s weeën ervoer. De Vader weet en begrijpt wat het betekende voor Zijn Zoon om het...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Petrus 5 vers 5-6

“En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord; want ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God …”. Weest bekleed met nederigheid Ons vers benadrukt de gedachte aan nederigheid – “omgord te zijn met nederigheid”. Deze woorden vormen een grote uitdaging in onze relatie met geloofsgenoten. Zich omgorden met het onderscheidingsteken van nederigheid is een blijk van ware onderwerping, zorg en respect voor elkaar. Het volmaakte voorbeeld wordt, zoals...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Petrus 5:7

“Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u”. Omdat er vroeger nog geen bouwliften waren, zag men vaak op een bouwterrein dat de bakstenen met de hand naar boven moesten worden getransporteerd. De metselaars stonden op de steiger en wierpen elkaar de stenen toe. De man in het midden ving de stenen, die van beneden naar boven gegooid werden,...

Lees verder
6 maanden geleden

Johannes 8 vers 12

“Jezus dan sprak … en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”. Een getuigenis uit Oost-Azië <<Op mijn middelbare school heb ik veel nagedacht over de belangrijke vraag van het leven. Mijn ouders hadden veel van me gehouden, maar ik leed omdat ik geen zin en geen doel in mijn leven zag. Daarnaast had ik vaak gezien hoe jongeren in een verdorven...

Lees verder
7 maanden geleden

1 Thessalonika 1 vers 2-3

Het gebed van Paulus voor de Thessalonicensen “Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader”. Kennen we zulke dankzegging aan God? Maken we dergelijke persoonlijke vermelding bij soortgelijke gelegenheden? Herinneren we ons onophoudelijk de vrucht van de zegen van de Geest in de heiligen?...

Lees verder