Overdenking bijbeltekst

646 artikelen in deze categorie gevonden
3 maanden geleden

Richteren 2 vers 10

Richteren 2 vers 10: “… en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.” De boeken Jozua en Richteren beginnen op dezelfde manier. Jozua begint met de woorden: “Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE.” Richteren begint: “Het gebeurde na de dood van Jozua.” De tijd verstrijkt. De ene generatie volgt...

Lees verder
3 maanden geleden

2 Timotheüs 4 vers 7

2 Timotheüs 4 vers 7: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.” Paulus was aan het einde gekomen van een lang leven van opoffering aan zijn Heer; hij droeg de sporen van zijn lijden in zijn lichaam. In beeldspraak, bedoeld om te inspireren, stelde hij de christen voor als soldaat, atleet en arbeider; en zichzelf als model en voorbeeld van elk. De soldaat: “Ik heb de goede strijd gestreden.” Hij had...

Lees verder
4 maanden geleden

Galaten 6 vers 1

Galaten 6 vers 1: “Broeders, zelfs als iemand door een overtreding  overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht1 in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf [2], opdat ook u2 niet in verzoeking komt.” Een hart dat zorgt voor de schapen van Christus   De apostel zegt tegen de broeders die het werk op zich hebben genomen om de gevallenen terecht te brengen, dat dit moet gebeuren in een geest van zachtmoedigheid. We moeten zachtmoedig zijn, anders kunnen we...

Lees verder
4 maanden geleden

Jesaja 42 vers 6; 41 vers 13

Jesaja 42 vers 6: “Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.” Jesaja 41 vers 13: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” In Jesaja hoofdstuk 42 vers 1-7 richt de HEERE zich tot Zijn Knecht, onze Heer...

Lees verder
4 maanden geleden

Exodus 33 vers 18; 34 vers 6-7

Exodus 33:18: “Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid!” Exodus 34:6-7: “Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.” De heerlijkheid van God laten schijnen: Zijn genade...

Lees verder
4 maanden geleden

Lukas 17 vers 26

“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.” Als deze woorden slechts meningen van mensen waren, zouden we ze kunnen negeren, maar omdat het de woorden van de Zoon van God zijn, zullen ze tot op de letter worden vervuld. Laat ons dan zorgvuldig onderzoeken, hoe het was in de dagen van Noach. Ik durf te zeggen dat de mens dacht, dat de dagen van Noach...

Lees verder
7 maanden geleden

Galaten 6 vers 14

“Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld.” In het begin van Galaten stelde de apostel Paulus vast, dat het evangelie dat hij verkondigde niet naar de mens was, maar door de openbaring van Jezus Christus, die Zichzelf voor onze zonden heeft overgegeven, opdat Hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld zou verlossen. Het is door dit evangelie, dat...

Lees verder
7 maanden geleden

Openbaring 19 vers 9

“En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Een bruiloftsmaaltijd kan niet beperkt blijven tot de bruidegom en de bruid; vanzelfsprekend horen daar ook de gasten bij. Niet alleen zal de gemeente de bijzondere plaats van zegening binnengaan waarvoor zij is uitverkoren, maar er zullen ook degenen zijn die gezegend en geroepen zijn tot deze bruiloftsmaaltijd. Op deze bruiloftsmaaltijd vertegenwoordigen de...

Lees verder
8 maanden geleden

Numeri 23 vers 20-21

“… als Hij zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem …” (Num. 23:20-21). Het is zeer interessant om getuige te zijn van het tafereel, dat zich afspeelt op de hoge plaatsen van Baäl, om te zien om welke grote kwestie het gaat, om te luisteren naar de sprekers, om achter de schermen te worden toegelaten bij zo’n gedenkwaardige gelegenheid. Hoe...

Lees verder
8 maanden geleden

Handelingen 1 vers 10-11

“En toen zij [de apostelen] naar de hemel staarden, terwijl Hij heenging, zie, twee twee mannen stonden bij hen in witte kleren, die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zó komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” (Hand. 1:10) Een engelachtige aankondiging Ongemerkt door de apostelen, die hun Heer hemelwaarts aanschouwden, hadden twee engelen hun plaats naast...

Lees verder