Overdenking bijbeltekst

553 artikelen in deze categorie gevonden
3 maanden geleden

Jona 4 vers 4

“Maar de HEERE zei: Bent u terecht in woede ontstoken?”   Deze woorden komen uit de geschiedenis van de profeet Jona. God had besloten om Ninevé te oordelen en Jona gezonden om dit aan de stad mee te delen. De boodschap bracht berouw en bekering teweeg, zodat God terug kwam op Zijn oordeel en de stad spaarde. In plaats van zich te verblijden over Gods genade, ontstak Jona in woede. Maar hoe mooi is de tedere, geduldige goedheid waarmee de...

Lees verder
3 maanden geleden

Jona 2 vers 1

“Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis.”   Waartoe was Jona gekomen? Ach, hij heeft de Heer de rug toegekeerd.  Maar nu, onder de gesel van de tuchtroede van God, wordt hij niet alleen tegengehouden, maar zijn ogen richten zich op Hem, Wiens tegenwoordigheid hij had geprobeerd te ontvluchten. Wat een gezegende uitwerking van de tuchtiging, wanneer de ziel haar afhankelijkheid erkent en zich onder de machtige hand van God buigt! “Lijdt iemand...

Lees verder
3 maanden geleden

Hebreeën 7 vers 25

“Daarom kan Hij ook volledig behouden die door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden”. Laten we eerst naar de uitdrukking kijken: “die door Hem tot God naderen”. Het duidt een speciale klasse mensen aan. Het zijn de gelovigen die gered zijn, begunstigden van het volbrachte werk van Christus. Door Hem bezitten zij deze gunst, die noch de wet, noch de joodse offers hun konden geven: zij mogen tot God naderen! Wat een...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 116

De tot zichzelf sprekende en de God lovende psalmist …   Deze psalm is een heel persoonlijke psalm. De psalmist verwijst in totaal 37 keer naar zijn eigen persoon. Hij laat ons onder andere delen in wat hij met zijn mond heeft gedaan of doen wil. In de eerste 6 verzen (vs. 1-6) beschrijft hij, hoe hij zijn stem in nood verhief tot God. Hij vond een antwoord, omdat God genadig, rechtvaardig en een Ontfermer is, en omdat hij eenvoudig...

Lees verder
4 maanden geleden

Psalm 121

Lezen: Psalm 121 Ik hef mijn ogen op Een pelgrimslied1 Hulp van God Taalkundigen die de oorspronkelijke tekst kennen, zeggen dat het eerste vers van deze psalm ook als een vraag gesteld zou kunnen worden: “Zal ik mijn ogen opslaan naar de bergen? Vanwaar zal mijn hulp komen?” Het antwoord op deze vraag dat gegeven wordt in vers 2: “Mijn hulp is van de HEERE”, is in overeenstemming met Jeremia 3 vers 23, waar we lezen: “Voorwaar, tevergeefs verwacht men...

Lees verder
4 maanden geleden

Mattheüs 14 vers 28

Lees Mattheüs 14 vers 22-33: “Heer, als U het bent, beveel mij naar U toe te komen over de wateren” (vs. 28). Angst met moed compenseren Toen de Heer de zee van Galiléa overstak om Zijn discipelen te ontmoeten, meenden ze dat ze een spook zagen – en ze schreeuwden het uit van bangheid. Ook Petrus schreeuwde zeker met hen mee. Toen de Heer Zich openbaarde, moet dat pijnlijk voor hen geweest zijn. Petrus voelde zich direct aangespoord om zijn...

Lees verder
4 maanden geleden

Psalm 69 vers 21; Jesaja 40 vers 1

God troost echt …   Psalm 69 vers 21: “Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.’ Jesaja 40 vers 1: “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.”   Toen de Heer Jezus hier op aarde was, moest Hij veel dingen meemaken die Zijn hart pijn deden. Hij kon nauwelijks troost en vreugde vinden bij mensen (Ps. 69:21). Maar...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 94 vers 12 en 19

“Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet” (vs. 12); “Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel” (vs. 19). We kunnen ons goed voorstellen, dat degenen die vanwege hun geloof vervolgd en lastiggevallen worden, uitroepen: “Hoelang nog, Heer?” En dat de vraag naar het ‘waarom’ heel gemakkelijk in het hart opkomt. De Heer had toch al deze moeilijkheden kunnen voorkomen? Tóch laat Hij het kwaad toe. De Bijbel...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 23 vers 2

Vrede in hart   Zelfs temidden van de woeste golven van de corona …   “Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren” (Ps. 23:2). De stille wateren in Psalm 23 spreken van de kalmte van het hart. Het gaat niet per se om vreedzame omstandigheden, maar om vrede en rust van het hart, ongeacht de omstandigheden. Herinneren we ons de prachtige passage in Jesaja 26 vers 3? “U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Er staat...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 4 vers 9

Goede nacht! Psalm 4 vers 9: “In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen”. Toen David deze psalm schreef, bevond hij zich in moeilijke omstandigheden. Hij werd door zijn vijanden te schande gemaakt (vs. 3). Daarbij waren er ook misoogsten, die bij zijn tijdgenoten de pessimistische vraag opriepen: “Wie zal ons het goede doen zien?” (vs. 7). Maar David werd er niet door beïnvloed. Hij nam zijn toevlucht tot het gebed....

Lees verder