Overdenking bijbeltekst

488 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

Romeinen 8 vers 1

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn” (Rom. 8:1) “Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:31-32). Valse schuldgevoelens Voor sommigen van ons is schuldgevoel een vaste metgezel. We leven onder de last van fouten uit het verleden en de angst voor toekomstige overtredingen....

Lees verder
5 maanden geleden

Ik geloof:

Dat God liefde is, …1 want: “Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad, en Zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden”;2 dat “God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekenende”;3 dat “door Deze u vergeving van zonden wordt verkondigd”;4 dat “in Deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt”;5 dat “Hij … om voor de zonden van het volk verzoening te doen”;6 dat...

Lees verder
5 maanden geleden

2 Korinthe 12 vers 2 en 7

“Ik weet van een mens in Christus … die werd opgenomen tot in [de] derde hemel … is mij een doorn voor het vlees gegeven, een engel van satan, om mij met vuisten te slaan …”. Altijd veilig in Christus Hoe buitengewoon verschillend waren toch de ervaringen van deze dienaar van de Heer, toen hij enerzijds in de derde hemel was en anderzijds door een engel van satan op de aarde met vuisten geslagen werd. Maar toen hij pijniging, wrok...

Lees verder
5 maanden geleden

Romeinen 5 vers 1

“Wij  dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus”. Houd de blinden open … De steen waarover zo velen struikelen is hun gevoel. Maar onze ervaringen hebben geen invloed op Gods werkelijkheid. Of de gelovige in een rustige toestand van de ziel is, of wordt lastiggevallen en verontrust is, het feit dat vrede is gemaakt, blijft ongewijzigd. De zon is opgegaan, en hoewel wolken zijn stralend licht wegnemen, en een kille sfeer de...

Lees verder
6 maanden geleden

2 Petrus 2 vers 4-7

“Want als God … en als Hij de oude wereld niet gespaard … heeft … en als Hij [de] steden Sodom en Gomorra tot as verbrand … en als Hij [de] rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel van de losbandigheid van de zedelozen …”. De les van Lot voor ons vandaag God moet en zal het kwaad oordelen, maar voordat Hij dat deed in Sodom, redde Hij de ‘rechtvaardige’, die zwaar te lijden had...

Lees verder
6 maanden geleden

Efeze 2 vers 12

“… dat u in die tijd zonder Christus was, … terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld”. ‘De economische, materiële en biologische risico’s waarmee we nu en in de toekomst worden geconfronteerd, zijn niet de enige waarmee we worden geconfronteerd. Er is een nog groter risico: het doel van ons leven missen, leven zonder je zorgen te maken om God’. Dit citaat komt van een christen. Dat is precies ons probleem vandaag. Een leven zonder...

Lees verder
6 maanden geleden

Romeinen 8 vers 18

“Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is [vergeleken te worden] met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden”. Ik wandelde buiten op en neer op de parkeerplaats van de chirurg terwijl ik wachtte op mijn vrouw. Plotseling vroeg een oudere man – die met moeite naar zijn auto liep – mij: ‘Waarom drentelt u zo heen en weer?’ ‘Ik zou stil kunnen staan’, antwoordde ik, ‘maar de oefening doet me goed. En...

Lees verder
6 maanden geleden

Richteren 6 vers 24-26

“Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: De HEERE is vrede! … En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: … Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar …”. Pas nadat het altaar van aanbidding was gebouwd, riep God Gideon als dienaar om een openbare getuigenis te geven....

Lees verder
7 maanden geleden

Spreuken 9 vers 1-6

1. De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Haar zeven pilaren uitgehakt. 2. Zij heeft Haar vee geslacht, {vee geslacht – Letterlijk: een slachting geslacht.} Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel gereedgemaakt. 3. Zij heeft Haar dienstmeisjes uitgezonden: Zij roept op de toppen van de hoogten van de stad. 4. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand {zonder verstand – Letterlijk: zonder hart; zie ook vers 16} is, tegen hem zegt Zij: 5. Kom,...

Lees verder
7 maanden geleden

Spreuken 9:10

Een jonge man kwam op een zondagavond bedroefd naar huis. Waarom was hij zo ‘down’? Hij had toch net aan een vrolijk drankfeest meegedaan? Dat was het juist, wat deze zoon van gelovige Christenen bewoog. Zijn geweten zei hem, dat hij daar niet heen had moeten gaan; want hij was in het ouderlijk huis voor genoegens gewaarschuwd die de “bevrediging van vleselijke lusten” ondersteunen. Hij voelde dat zijn ouders gelijk hadden. Nu ging hij naar zijn kamer en hoopte dat...

Lees verder