Overdenking bijbeltekst

445 artikelen in deze categorie gevonden
7 maanden geleden

1 Petrus 1 vers 3

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door [de] opstanding van Jezus Christus uit [de] doden”. Hoop kan worden gedefinieerd als het verlangen naar iets goeds en de verwachting om het te ontvangen. Jezus Christus is de enige echte bron van hoop, omdat Hij alleen weet wat het beste is en ook de soevereiniteit en de macht heeft om de vervulling ervan...

Lees verder
8 maanden geleden

1 Petrus 2 vers 23

“… Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt”. God vertrouwen in moeilijkheden Met welk volkomen en volledig vertrouwen gaf Jezus Zichzelf over aan de zorg van Zijn hemelse Vader! Het stelde Hem in staat om het moeilijkste uur tegemoet te treden, de bitterste beker te drinken en de smaad tijdens Zijn kruisiging te...

Lees verder
8 maanden geleden

Psalm 27 vers 4

“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel”. Ben je vandaag in het heiligdom geweest? Ben je bang? Zijn de moeilijkheden van het leven zich bij jou aan het ophopen? We kunnen denken bij het lezen van het vers van vandaag dat David in zeer rustige...

Lees verder
8 maanden geleden

Handelingen 9 vers 22

“Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht <de> Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat Deze de Christus is”. Als een ijverige Farizeeër had Saulus heel wat macht. Maar pas na zijn ontmoeting met de Heer Jezus, gelovend en vervuld met de Heilige Geest, lezen we deze uitdrukking: “Saulus echter werd steeds krachtiger …”. Het is erg interessant dit vers te verbinden met 1 Timotheüs 4 vers 15-16, waar Paulus later Timotheüs bemoedigt: “Behartig deze dingen,...

Lees verder
8 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 21

“Door [het] geloof zegende Jakob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij aanbad [leunend] op het uiteinde van zijn staf”. Jakob had een speciale plaats in Gods bedoelingen, maar hij herkende dit niet in zijn jonge leven. Hij bracht een groot deel van zijn leven door met het beramen en maken van plannen, dingen proberen uit te werken. Jacob heeft de twijfelachtige eer om de eerste te zijn in een lange rij van mensen die ‘op...

Lees verder
8 maanden geleden

Deuteronomium 2 vers 3

“U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden”. Het Woord van de Heer bepaalde alles. Het bepaalde hoe lang de mensen op een bepaalde plaats moesten blijven, en het gaf met dezelfde duidelijkheid aan wanneer ze hun volgende stap moesten doen. Voor hen was het niet nodig om hun bewegingen te plannen of in te delen. Het was het terrein en het recht van de Heer om alles voor hen te regelen. Het...

Lees verder
8 maanden geleden

Psalm 22 vers 2

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?” “Ik ben de goede Herder; de goede herder legt Zijn leven af voor de schapen … Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijne en de Mijne kennen Mij …” (Joh. 10 vers 11 en 14). Psalm 22, 23 en 24 vormen een kostbare trilogie in de heilige Schrift. Zij spreken in volgorde van de Goede Herder,...

Lees verder
8 maanden geleden

Spreuken 4 vers 25-27

“Laat je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het spoor voor je voet, en laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!” In een hardloopwedstrijd is het verstandig om je ogen op het einddoel te houden. Voor de gelovige is dit de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van God in heerlijkheid. Hij is zowel het doel als de prijs. Alles wat...

Lees verder
8 maanden geleden

Hebreeën 4 vers 15

“Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Eén Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde”. Het meelijden van Christus met ons Dit is de dag van het meelijden van Christus; en de vraag voor de beproefde en de in verleiding gebrachte, de gekwelde en onderdrukte, is deze: Wat zou je liever hebben, de kracht van de hand van Christus in bevrijding uit de beproeving, of het meelijden...

Lees verder
9 maanden geleden

Deuteronomium 12 vers 12

“… en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u” (Deut. 12:12). Vreugde in de tegenwoordigheid van de Heer Het is opmerkelijk dat drie maal in dit hoofdstuk de Israëlieten opgeroepen worden om zich te verblijden (vs. 7, 12, 18). Elke keer wordt er speciaal...

Lees verder