Overdenking bijbeltekst

574 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

Handelingen 13 vers 52

De vreugde van de behoudenis   Het Woord van God geeft ons zekerheid over onze behoudenis in Christus. Maar de vreugde daaraan wordt door de Heilige Geest, Die in elke gelovige woont, in ons bewerkt. Het verlossingswerk van Christus en mijn behoudenis kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Net zo eng is de vreugde van mijn behoudenis met mijn wandel verbonden. Nu, het werk van de Heer Jezus kan niet verstoord worden en daarmee mijn behoudenis ook niet. Ik kan...

Lees verder
5 maanden geleden

Genesis 1 vers 1

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”   Met deze eenvoudige maar toch verheven woorden begint het Woord van God, beginnen de mededelingen van God aan de mensen. De oorsprong van de schepping was noodzakelijkerwijze het eerste wat God ons wilde meedelen. De Schrift bericht weliswaar van dingen, die zeer veel verder terug, ja in de voorbijgegane eeuwigheid gebeurd zijn; maar omdat het daar om onzichtbare dingen gaat, kan het Bijbels bericht daarmee niet beginnen. Van het...

Lees verder
5 maanden geleden

Filippi 2 vers 27

“Want hij was ook ziek geweest, [de] dood nabij, maar God heeft Zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had.” In de Filippi-brief, die ons op een bijzondere wijze op de grondslag van het praktische christendom plaatst, wordt ons meegedeeld dat ook de Filippiërs kennis hadden van de ziekte van Epafroditus. Hun gedrag hierin was zeker niet onverschillig, en toch onderscheid de apostel Paulus zich van hen, wanneer...

Lees verder
6 maanden geleden

1 Korinthe 6 vers 20

“U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”.   Chinezen zijn heel goede handelsmensen en geld speelt ook bij hen een heel grote rol. Zij zullen niets doen waar op de een of andere manier geen voordeel of winst uit te behalen valt. Zo dachten velen, dat evangelisten en missionarissen de mensen geld gaven, om christen te worden. Een Chinees, die nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken”.   Sierplant of vruchtboom?   De meeste lezers van de Bijbel – het Woord van God – weten, dat bomen daarin vaak symbolisch mensen voorstellen. Dat is ook het geval in onze psalm. Aan een boom zijn bladeren en vruchten. Bladeren vormen de versiering en trekken de aandacht naar zich toe....

Lees verder
6 maanden geleden

Jeremia 33 vers 3

“Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.” Jeremia werd in de gevangenis opgesloten omdat hij namens God het oordeel aan het afvallige volk had aangekondigd. “Stuur hen van voor Mijn aangezicht weg,” had God hem in hoofdstuk 15 vers 1 gezegd. Hij kon de verontreiniging van Zijn volk niet meer verdragen; maar van hen die temidden van de afval Hem getrouw aanhangen, wendt Hij Zijn ogen niet...

Lees verder
6 maanden geleden

Mattheüs 18 vers 1

“Op dat uur kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de grootste in het koninkrijk der hemelen?”   Zojuist had de Zoon van God Zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij die in diepe nederigheid rond wandelde op deze aarde, met een pelgrimskleed aan, had niet één drachme. Hij was om onzentwille arm geworden. Maar Hij – de eeuwige “Ik ben” kon de vis in de zee gebieden. Petrus vond alles zo, zoals de Heer hem gezegd had. In dit...

Lees verder
7 maanden geleden

Lukas 21 vers 2

“Hij zag ook een arme weduwe twee koperstukken daarin werpen. En Hij zei: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer dan allen heeft ingeworpen.”   Jezus zag Hoe ernstig is het toch dat de Heer Jezus alles ziet. Wat wij doen, waar wij ons bevinden, Zijn ogen zien alles en Hem ontgaat niets. Hij kent ook alle motieven van onze harten. In Markus 12 vers 41 lezen we, dat de Heer tegenover de schatkist ging zitten. Waarom?...

Lees verder
7 maanden geleden

Jeremia 36 vers 23-24

“Terwijl de koning in het winterpaleis zat – het was de negende maand – met vóór hem een brandend kolenbekken, gebeurde het, zodra Jehudi drie of vier kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp dat in het kolenbekken was, totdat heel de rol verteerd was in het vuur dat in het kolenbekken was.”   Hoe sta jij tegenover het Woord van God?   Jojakim, de koning van Juda, deed was boos...

Lees verder
7 maanden geleden

1 Petrus 5 vers 8 en 9

“Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, [de] duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, standvastig in het geloof.”   Het was maar een klein gaatje in de lantaarn om een gezelschap op de boot de weg te wijzen. De wind vond het en blies het licht uit. Slechts de genadige tussenkomst van God redde de opvaarders van een zekere ondergang. Wat een groot ongeluk, welke tijdelijke en eeuwige gevolgen kan een onbewaakt...

Lees verder