Overdenking bijbeltekst

650 artikelen in deze categorie gevonden
3 maanden geleden

Hebreeën 13 vers 5

Hebreeën 13 vers 5: “Want Hij heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten.’” Beloften zijn van nature beloften die hoop geven voor de toekomst en kracht voor het heden. Psalm 119 zegt ons dat de beloften van God leven geven. In Hebreeën 13 vinden we zo’n leven-schenkende belofte. We moeten eerst opmerken wie de belofte doet. Het is de Heer. De oorspronkelijke tekst zegt: “Hijzelf heeft gezegd …”1 Wanneer de Heer een belofte doet, verklaart Hij...

Lees verder
3 maanden geleden

Jesaja 42 vers 3

Jesaja 42 vers 3: “Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.” Door de geschiedenis heen zijn veel heersers gekarakteriseerd als heersers met een ijzeren vuist. Zij vertrouwden op geweld om te regeren. Cyrus, de Perzische koning, wordt beschreven als iemand die machthebbers vertrapt en mensen onder de voet loopt (Jes. 41:25). Ook in de moderne geschiedenis zijn we bekend met tirannieke heersers. In het vers...

Lees verder
3 maanden geleden

1 Johannes 4 vers 9

“Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem.” Heb je ooit stilgestaan bij de grootheid van de liefde van God? We moeten toegeven, dat we als eindige wezens de omvang van de Goddelijke liefde nooit volledig zouden kunnen bevatten. Maar God heeft deze liefde niet verborgen gehouden. Veel mensen hebben in de loop van de geschiedenis op allerlei manieren hun liefde...

Lees verder
3 maanden geleden

Exodus 14 vers 13

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.” We hebben allemaal wel eens meegemaakt, dat het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden, en lijkt er geen antwoord te komen. God lijkt verre van behulpzaam. Wat doen we in zulke tijden? Ten eerste is het...

Lees verder
4 maanden geleden

Psalm 142 vers 4

“Toen mijn geest in mij bezweek, kende Ú mijn pad.” David ging van onbekendheid naar bekendheid toen de profeet Samuël naar het huis van David kwam en hem zalfde als de volgende koning van Israël. De roem van David groeide nog meer toen hij Goliath versloeg. David werd een zeer succesvolle bevelhebber en werd een begrip (1 Sam. 18:30). De beste vriend van David was de zoon van de koning, Jonathan, en hij trouwde zelfs met één van de dochters...

Lees verder
4 maanden geleden

Deuteronomium 4 vers 7

“Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen?” Genieten van de nabijheid van God Deze geweldige zegen ging gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Daarom werd Israël opgedragen naar de inzettingen en verordeningen te luisteren, ze te doen, opdat zij zouden leven en het land zouden binnengaan en bezitten. Zij mochten niets aan het woord toevoegen of ervan afnemen, opdat zij het in...

Lees verder
5 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 33-36

“Die door middel van [het] geloof koninkrijken onderwierpen … leeuwenmuilen toestopten … de scherpte van [het] zwaard ontvluchtten … anderen echter werden gefolterd … En anderen ondergingen [de] beproeving van bespottingen en geselingen, ja zelfs van boeien en gevangenschap.” Hebreeën 11 besluit met een beschrijving van de prestaties van mannen en vrouwen die door het geloof triomfeerden. Er waren twee groepen van hen: zij die duidelijk door het geloof overwonnen, en zij die blijkbaar ondanks het geloof werden verslagen. Het...

Lees verder
5 maanden geleden

Openbaring 22 vers 16

“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen.” De engel heeft zijn boodschap overgebracht, en nu spreekt eindelijk de Heer zelf. Het plechtige decor van het oordeel, de komende heerlijkheden van de hemelse stad, de zegeningen van de duizendjarige heerschappij, de volmaakte gelukzaligheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn allemaal aan ons voorbijgegaan, maar uiteindelijk blijven we alleen over met Degene van wie alles afhangt – we zijn alleen met Jezus. Degene die...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser.” Dit vers is zeker een passend slot van deze psalm. Eerder had de psalmist stilgestaan bij de heerlijkheid van God die getoond wordt in de prachtige schepping van de hemelen en ook bij de volmaaktheid van het Woord van God dat geopenbaard is tot grote zegen van de mensheid. Zijn woorden zijn het toppunt van zuiverheid en...

Lees verder
5 maanden geleden

1 Thessalonika 1 vers 6-7

“En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking, met blijdschap van [de] Heilige Geest, zodat u een voorbeeld bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.” Navolgers en voorbeelden De Thessalonikers werden navolgers van Paulus, Silvanus en Timotheüs, die onder hen werkten en zwoegden en zich voor hen godvrezend, rechtvaardig en onberispelijk gedroegen. En zij waren ook navolgers van de Heer, “die, om de vreugde die...

Lees verder