Overdenking bijbeltekst

463 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

Psalm 42 vers 6

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht”. Dit is een psalm van de zonen van Korach. Ze waren gespaard toen God, handelend in oordeel, de aarde opende en degenen die tegen Hem in opstand waren, verzwolgen werden (Numeri 16). Wat een trieste dag! Later werden enkele prachtige psalmen geschreven door de nakomelingen van Korach, die uitdrukking gaven aan...

Lees verder
2 maanden geleden

Markus 15 vers 42-43

“En toen het al avond geworden was, en omdat het [de] voorbereiding was, dat is [de] voorsabbat, kwam Jozef van Arimathéa, een aanzienlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het naar binnen te gaan naar Pilatus  en het lichaam van Jezus te vragen”. Vóór de kruisiging van de Heer Jezus Christus wordt er in het evangelie niets vermeld over deze man, Jozef van Arimathéa, vermeld. Noch wordt hij na deze gebeurtenis genoemd. We moeten de informatie over hem uit...

Lees verder
2 maanden geleden

Markus 15 vers 34; Lukas 23 vers 34

“En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloï, Eloï, lama sabachtháni? – dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” “Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.” Christus werd vals beschuldigd door de overpriesters en oudsten, gevangen genomen om voor Annas en Kajafas te verschijnen, gezonden naar Pilatus en Herodes en weer terug naar Pilatus. De Romeinse soldaten sloegen Hem brutaal, trokken het haar uit Zijn wangen...

Lees verder
3 maanden geleden

Johannes 3 vers 3

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien”. “Voorwaar  voorwaar”: de nieuwe geboorte Nicodémus ging ’s nachts naar de Heer Jezus. Hij wilde niet dat zijn mede-Farizeeën hem zouden zien praten met de man uit Galiléa. En toch noemde hij Hem “Rabbi”, Hem eer betuigend als een leraar die van God kwam en zei dat God met Hem was. Dit was goed voor zover het ging, maar hij moest verder gaan...

Lees verder
3 maanden geleden

1 Johannes 3 vers 3

De hoop waarvan dit bijbelvers spreekt, is die dat alle ware kinderen van God in de heerlijkheid aan de Heer Jezus gelijk zullen zijn (vs. 2). Omdat ze Zijn leven bezitten, zullen ze Hem, de verheerlijkte Zoon des mensen, gelijk zijn. Maar ook nu al vormt deze verwachting hun wezen. Een dienstknecht van de Heer die voor velen tot zegen geweest is, gebruikte graag een vergelijking om dit verband te verduidelijken. Hij zei dan ongeveer dit: “Laten we ons een...

Lees verder
3 maanden geleden

Lukas 13 vers 16

“Moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?”. Genade kan niet wachten In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom zien we dat God terughoudend is om het oordeel uit te voeren. Er staat in de gelijkenis: “En hij antwoordde en zei tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar [staan], totdat ik er omheen gegraven en mest gelegd heb; brengt hij dan...

Lees verder
3 maanden geleden

Job 34 vers 2,4

“Luister, wijzen, naar mijn woorden, en verstandigen, hoor mij aan. … Laten wij voor onszelf kiezen wat recht is; laten wij onder elkaar erkennen wat goed is”. Wat zullen we kiezen? We leven in een veranderlijke wereld die misleidt en van voorbijgaande aard is. Op welke zekerheden kunnen we vertrouwen? We hebben enige hoop nodig om door te kunnen gaan. Atheïsme geeft ons niets dergelijks. Wat meer is: het is onlogisch. Hoe kunnen we ons een wereld zonder een Schepper...

Lees verder
3 maanden geleden

1 Johannes 5 vers 4

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof”. Wat wordt bedoeld met de wereld in bovenstaand vers? Het is de menselijke samenleving zoals deze is georganiseerd zonder enige achting voor God, om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Deze wereld, die de Heer Jezus Christus heeft gekruisigd, wil niets met Hem te maken hebben. Niettemin oefent de wereld een aanzienlijke invloed uit op de verlosten....

Lees verder
4 maanden geleden

Mattheüs 8 vers 10 en 15 vers 28

“Voorwaar, Ik zeg u, bij niemand heb Ik zo’n groot geloof in Israël gevonden”. “O vrouw, uw geloof is groot”. Groot geloof Terwijl de Heer Jezus te maken had met het “kleine geloof” van Zijn discipelen, prijst Hij ook twee personen aan voor hun “grote geloof”. Interessant genoeg waren beide niet eens van het volk van Israël. Ze kwamen uit heidense naties: een Romeinse hoofdman en een Syro-Fenicische vrouw (zie Mark. 7:26). Wat is een dan groot geloof in Gods...

Lees verder
4 maanden geleden

Mattheüs 6 vers 30

“Als nu God het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in een oven wordt geworpen, zó bekleedt, zal Hij niet veel meer u [bekleden], kleingelovigen?” Klein geloof Er wordt gemeld dat Hudson Taylor, de missionaris van China en de man van het geloof, zoiets zei als: “We hebben geen groot geloof nodig, maar we hebben geloof nodig in een grote God”. We weten zeker wat hij bedoelde en er zit een kern van waarheid in. Maar...

Lees verder