Overdenking bijbeltekst

679 artikelen in deze categorie gevonden
1 maand geleden

Zacharia 3 vers 4 

“Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.” Een negerslaaf en zijn meester waren allebei wakker geschud. De slaaf vond al snel vergeving en vrede in het bloed van Jezus, maar de meester niet. Hij kwam naar zijn slaaf en zei: “Hoe komt het, Sambo, dat jij vrede hebt gevonden...

Lees verder
1 maand geleden

Johannes 17 vers 11

“… opdat zij één zijn zoals Wij.” Dit was het verzoek van de vertrekkende Heer met betrekking tot de Zijnen, die Hij in deze wereld achterliet. Is dit nu ook onze weg, onze intentie en ons doel? Zijn wij één, u en ik, zoals de Vader en de Zoon één zijn in het vervolgen van deze ene weg en dit ene doel? Of denken we meer aan onszelf, aan onze eigen eer, aan onze eigen belangen, dan aan de vreugde...

Lees verder
1 maand geleden

 Hebreeën 13 vers 15 en 16

“Laten we <dan> door Hem voortdurend een lofoffer1 brengen aan God … En vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen.” Toen de tien melaatsen (zie Luk. 17:11-19) gereinigd waren en slechts één van hen terugkeerde en de Heer Jezus dankte, zei de Heer bedroefd: “Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn echter de negen? Zijn er niet gevonden die terugkeerden om God heerlijkheid te geven dan deze vreemdeling?” De Heer verwacht van Zijn verlosten,...

Lees verder
1 maand geleden

Efeze 2 vers 22

“In Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.” Geleid door Gods Geest maakt Paulus aan de Efeziërs, en dus ook aan ons, bekend wat Gods gedachten zijn over Zijn vergadering of gemeente. Elk waarachtig kind van God wordt als een levende steen in dit huis geplaatst waarin Hij Zelf door de Geest woont. Het is belangrijk om dit te begrijpen. Paulus schrijft aan Timotheüs: “Opdat je weet hoe men zich moet gedragen in...

Lees verder
2 maanden geleden

Genesis 24 vers 58

“Ik zal meegaan.” “Ik zal meegaan,” zei Rebekka toen haar werd gevraagd of ze met Eliëzer, de dienaar van Abram, mee wilde gaan om de vrouw van de zoon van zijn heer te worden. Ze had het verslag van de Godvrezende vreemdeling geloofd en haar hart was vastbesloten om alles op te geven wat haar dierbaar was geweest en de man te volgen die haar naar Izak zou brengen. Er lag een lange, zware reis voor haar, maar haar ogen...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 42 vers 6

“… Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.” Alle hoop lijkt vervlogen. Ver weg van de tempel, in het uiterste noorden van het land, bij de bronnen van de Jordaan, waar de rivier zijn bron heeft, klaagt de verbannene over zijn nood. Zal hij ooit nog voor God verschijnen? Niet alleen worstelt hij met deze vraag, maar hij gaat gebukt onder schuldgevoelens en zegt tegen God: “Waarom vergeet U mij?” (vs....

Lees verder
3 maanden geleden

Johannes 10 vers 26-30

“… maar u gelooft niet, omdat u niet tot Mijn schapen behoort, <zoals Ik u gezegd heb>. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit Mijn hand. Mijn Vader Die [ze] Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan [ze] rukken uit de hand van Mijn Vader. Ik en de Vader zijn één.”...

Lees verder
3 maanden geleden

Johannes 10 vers 8,9,14,15

“Ik ben de deur van de schapen. … Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. … Ik ben de goede herder; … en Ik leg mijn leven af voor de schapen.” Christus, de Goede Herder (2) Jezus Christus is de Goede Herder die een grote zorg heeft voor zijn kudde. Vergeleken met Hem zijn er aan de ene kant dieven die meedogenloos alleen hun eigen...

Lees verder
3 maanden geleden

Ezechiël 34 vers 15 en 16

15. Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. 16. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Christus, de Goede Herder (1) In bijbelse tijden waren mensen goed bekend met de illustratie van een herder en zijn kudde. Koning David was...

Lees verder
4 maanden geleden

Johannes 1 vers 18

“Niemand heeft God ooit gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft [Hem] verklaard.” Waarom ben jij atheïst? (2) Deze vraag deed Walter diep nadenken en God ernstig zoeken. Lange tijd probeerde hij tevergeefs zekerheid en vrede te vinden door religieuze praktijken, rituelen en dogma’s. Toen ontmoette hij een prediker die hem simpelweg wees op Jezus Christus, de Zoon van God. Aan het begin van ons gesprek vertelde Walter over zichzelf: “Ik ben al...

Lees verder