Gehoorzaamheid

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

De drie ‘appels’ en het grootste geluk …

Er waren drie belangrijke appels in de wereldgeschiedenis. De appel in de hof van Eden, die ondanks het verbod werd gegeten; de appel die Newton op de aarde liet vallen om belangrijke feiten over de zwaartekracht te formuleren; en dan het bedrijf Apple met zijn baanbrekende producten. Natuurlijk schrijf ik dit met een knipoog (vooral omdat niemand weet of het een appel in de hof van Eden was). Toch is het goed om te onthouden, dat alle vooruitgang die de...

Lees verder
3 jaar geleden

Gods genade en ons falen

Bijbelgedeelte: Exodus 16. Het manna, het brood uit de hemel, is een duidelijk bewijs van de zorg van God voor Zijn aardse volk. Maar in Exodus 16 is het zeer opvallend hoe deze ongekende genade van God over het falen en de ongehoorzaamheid van het volk komt. Het volk openbaart zijn ontevredenheid, doordat het – net uit de slavernij van Egypte bevrijd – naar de vleespotten en het brood van Egypte terug verlangt. God antwoordt in genade en geeft het...

Lees verder
3 jaar geleden

Gehoorzaamheid en liefde

Schriftplaatsen: Johannes 14 vers 15 en 21 Gehoorzaamheid en liefde gaan samen. Ze kunnen niet van elkaar gescheiden worden. De Heer Jezus toont zijn discipelen kort voor het kruis in de opperzaal deze verbinding, hetgeen heel belangrijk is voor ons geloofsleven. Liefde als bron voor gehoorzaamheid: “Als u Mij liefhebt, bewaart Mijn geboden” (Joh. 14:15). Gehoorzaamheid als bewijs van de liefde: “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft” (Joh. 14:21). De Heer Jezus heeft...

Lees verder
4 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (33,34)

Nehemia 8:3-4,9:* 3.  Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. 4. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van...

Lees verder
4 jaar geleden

Arenlezen in het Oude Testament – Jona

Jona 1 vers 1-17   In tegenstelling tot de andere profeten, leert Jona ons minder door zijn woorden dan door zijn aangrijpende geschiedenis. Hij had indertijd het herstel van de grenzen van Israël aangekondigd: goed nieuws voor zijn volk (2 Kon. 14:25). Hier krijgt hij echter een stuk minder aangename opdracht: het oordeel over Ninevé aankondigen, deze grote heidense stad, die voor God zo schuldig was. Jona ontwijkt dit en vlucht “weg van het aangezicht van de HEERE”. De weg...

Lees verder
6 jaar geleden

Spreuken 22 vers 28

“Verleg de aloude grensstenen niet die uw vaderen hebben geplaatst” (Spr. 22:28). Het kan niet worden ontkend dat in de moderne tijd de slavernij is toegenomen, in het bijzonder in de spirituele sfeer. Beïnvloed door de geest van de tijd, worden mensen ontevreden met het geloof zoals onze voorvaderen het  overgeleverd hebben. De drang naar nieuwe activiteiten en kennis vult het hart van de jongere generatie. Het is belangrijk deze ontwikkeling op te merken en er waakzaam en nuchter mee...

Lees verder
6 jaar geleden

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen?

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het “zwaar”. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit dacht men echter ook al in de 19e en 20e eeuw …). Hoe moet men met de eerste verzen van dit hoofdstuk omgaan? Moeten we het letterlijk toepassen? Waarschijnlijk is er geen nieuwtestamentische brief die het ook onder praktiserende christenen zo moeilijk heeft dan de 1e Korinthe-brief. Hieronder slechts een paar voorbeelden, waar...

Lees verder
6 jaar geleden

Praktijk van de gemeente (3)

Verwerkelijken van de eenheid Sommige lezers zullen de Engelse Bijbelleraar William Kelly (1821-1906) wel kennen. Hij heeft over vele boeken van de Bijbel geschreven – soms zijn het weergaven van zijn lezingen. In het volgende willen we iets uit zijn boeken citeren over de vergadering-praktijk (praktijk van de gemeente, praktijk van de kerk). Deze bijdrage vermaant ons de praktische eenheid van het lichaam te verwerkelijken en is uit een een boek over “de leer van het Nieuwe Testament over de...

Lees verder
6 jaar geleden

Het christelijk gezinsleven (2)

Hoofdverzen: Efeze 6 vers 4 en Deuteronomium 6 vers 6-7. “En u vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer” (Ef. 6:4).* Inhoud: Bestraffing van ongehoorzaamheid De staf van de liefde toegepast Het falen van David Bestraffing van ongehoorzaamheid Hebreeën 12:6-7: Want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging; God behandelt u als zonen; want welke zoon...

Lees verder
6 jaar geleden

Het Christelijk gezinsleven (1)

“En u vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer” (Ef. 6:4). Inhoud Wat kinderen nodig hebben … Geestelijke dingen staan op de eerste plaats De aandacht voor het gezin Een “verloren zoon” terugwinnen Als we nu ons tot het tweede deel van de in Efeze 6 vers 4 tot de vaders gerichte vermaningen wenden, vinden we de ernstige opdracht, de kinderen “in de tucht en vermaning van de...

Lees verder