2 jaar geleden

De christen en zijn depressies

We hebben het hier niet over fysiek veroorzaakte depressies, waar zelfs gelovigen in individuele gevallen onder lijden en zo graag van verlost zouden willen worden.

Menig christen brengt zijn dagen door in doffe neerslachtigheid. Hij heeft zoveel dingen die hem belasten: omstandigheden, relaties met mensen om hem heen, moeilijkheden op het werk, mislukkingen, omstandigheden in de wereld, zijn eigen ontoereikendheid … Ach, ieder heeft zijn eigen lijstje! Tot op zekere hoogte is het vergelijkbaar met de profeet Elia: “Toen hij dit zag,” ging hij de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en vroeg of hij mocht sterven.

Merkwaardig genoeg heeft de gelovige in deze toestand de neiging om de schuld hiervoor te zoeken in de omstandigheden waarin hij leeft. Maar nee, door de Heer Jezus, de machtige Heiland en grote “Ik ben,” is hij in een onverbrekelijke verbinding gekomen met de levende, gezegende God. Daarom moet hij eerder onderzoeken of zijn neerslachtigheid niet te wijten is aan het feit, dat hij deze heerlijke relatie op de een of andere manier verwaarloost.

Om daarbij te helpen, volgen hier enkele raadgevingen, vermaningen en aanwijzingen die God ons door Zijn Geest in de Bijbel geeft. Ze behoren eigenlijk tot het ABC van het christelijke leven. Wie ze vergeet of negeert, verliest onmiddellijk veel van de vreugde en vrede die het kind van God zijn geschonken.

Dankbaarheid

Bij het lezen van de Psalmen van David krijgt men de indruk, dat hij het geheim van een gelukkig leven kende. Zo zegt hij in Psalm 103 vers 1 en 2 tegen zijn ziel: “Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.” – Gods weldaden aan ons, ook in de dagelijkse dingen van ons leven! Hebben wij ze altijd voor ogen? Of is het onze voornaamste bekommernis om stil te blijven staan bij de negatieve en droevige dingen die we meemaken of zien? David moedigde zijn ziel aan om Gods weldaden niet voor vanzelfsprekend te houden, maar ze te zien en Hem ervoor te prijzen. Hij oefende zich erin ze niet te vergeten. Laten we niet vergeten: als zondaars verdienen we niets anders dan Zijn oordeel! Ook in 1 Thessalonika 5 vers 18 worden we als volgt opgeroepen: “dankt in alles, want dit is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.”

Afzondering van de wereld

“Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem” (1 Joh. 2:15). Dit zijn geen woorden van “bekrompen christenen,” maar, zoals ik al zei, een aansporing van de Geest van God Zelf. Hij inspireerde het in de apostel. Hoe kan een kind van God gelukkig zijn, dat de liefde van de Vader niet meer geniet! Het is als een plant in slechte aarde; hij moet verdorren. “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” 1 Joh. 2:16).

Vrees voor God

Hier komen de woorden van David in Psalm 34 om de hoek kijken: “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? …Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na” (Ps. 34:12,13,15; verg. ook 1 Petr. 3:10,11). Vrees voor God helpt de gelovige het kwaad te vermijden en te leven naar de gerechtigheid die hem in Christus is gegeven. Alleen zo vindt hij levensvreugde en goede dagen, getuigt Gods Woord tweemaal, in tegenstelling tot de heersende mening in de christelijke wereld. “Het geheim van de Heer is voor hen die hem vrezen” (Ps. 25:14).

Afhankelijkheid en gehoorzaamheid

“… Blijft in mijn liefde. Als u Mijn geboden bewaart, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader heb bewaard en in Zijn liefde blijf. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt” (Joh. 15:10,11). Wat wordt ons hier voorgesteld als de sleutel tot vreugde? Totale afhankelijkheid van de Heer, in gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Dit staat in volledig contrast met de visie van de zondaar die denkt, dat hij alleen vreugde vindt in de vervulling van zijn eigen wil en wensen, maar zichzelf voortdurend misleidt.

Wandelt door de Geest

“Wandelt door de Geest en u zult [de] begeerte van [het] vlees geenszins volbrengen” (Gal. 5:16). Vervolgens wordt benadrukt wat de vrucht van de Geest is die in ons woont: “liefde, blijdschap, vrede … ,“ terwijl de werken van het vlees worden aangeduid door: “hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, <moorden>, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke.” Wie is er verantwoordelijk voor, dat ik wandel in wat de Heilige Geest mij voorhoudt en het vlees voor gekruisigd houd? Ben ik niet de enige? Ik kan niemand anders de schuld geven als ik hierin niet trouw ben.

Gebed

“Lijdt iemand onder u? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij lofzingen” (Jak. 5:13). En Paulus schrijft: “Bidt onophoudelijk … want dit is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u” (1 Thess. 5:17,18). Een groot voorrecht: Niet alleen mag ik mijn gebeden voor anderen en voor Zijn werk brengen bij Hem, Die tot alles in staat is. Hij heeft ook voortdurend belangstelling voor mijn innerlijke behoeften, waarvan Hij de oorzaken beter kent dan ik. Als ik ze voor Hem breng aan de troon van de genade, zal ik “barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp tot hulp op de juiste tijd” (Hebr. 4:16). Maar als ik dat niet doe, wat dan?

Zorgen

God weet van onze neiging om gebukt te gaan onder zorgen. Wanneer we moeilijkheden, uitdagingen en gevaren het hoofd bieden met ons eigen onvermogen, dan schieten ze in ons wortel. Ze zijn een obstakel in onze Christelijke wedloop. Daarom roept het Woord van God ons op om “elke last af te leggen.” “Werpt al uw bezorgdheid op Hem, want Hij zorgt voor u.” “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God.” Zo zal alleen de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten in Christus Jezus bewaren (Hebr. 12:1; 1 Petr. 5:7; Fil. 4:6,7). De oorzaak van de zorgen kunnen blijven bestaan, maar de zorgen zelf moet ik steeds weer in geloof en vertrouwen neerleggen bij Hem die tot alles in staat is. Niemand anders kan het voor mij doen.

Blijdschap

“Verblijdt u altijd in [de] Heer!” Dit is waartoe het Woord ons bovenal aanspoort (Fil. 3:1; 4:4). Wij moeten ons niet alleen verblijden in de eeuwige zegeningen die ons in Hem gegeven zijn, maar ook in de Heer Jezus Zelf, de heerlijke en wonderbare. De Schriften getuigen van Hem. Laten we steeds weer een gedeelte nemen om over Hem na te denken!

Maar als mijn eigen ellendige persoon, de mensen om mij heen, de aardse of de verdorven wereld het voorwerp van mijn hart zijn, moeten we ons dan verwonderen over onze neerslachtigheid?

Moge de Heer ons in Zijn genade helpen om al Zijn vermaningen, die Hij ons heeft gegeven tot blijdschap en geluk, te gehoorzamen.

 

www.haltefest.ch;

Jaargang: 1978 – Bladzijde 260; auteur: Walter Gschwind

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW