Omgang met God

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Psalm 23: Verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomst

Psalm 23 1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5....

Lees verder
3 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (17-18)

Esther 6:6-9:* 6. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem: Wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf: aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? 7. Daarom zei Haman tegen de koning: Voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, 8. moet men het koninklijke gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen,...

Lees verder
3 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (15-16)

Esther 4:1: 1. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. Lukas 19:41-44: 41. En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij over haar en zei: 42. Och, mocht op deze <uw> dag ook u erkennen wat tot <uw> vrede dient! Nu is het echter verborgen voor uw ogen. 43. Want...

Lees verder
3 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (10)

Psalm 127: 1. Een pelgrimslied, van Salomo. Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 2. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap. 3. Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. 4. Zoals pijlen in de hand van een...

Lees verder
3 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (9)

Psalm 126-128 Het herenigen van de gelovigen De pelgrimsliederen 126-128 beschrijven ons, hoe de beide groepen van de gelovige Joden weer herenigd worden. Wanneer de koning van het noorden Jeruzalem verovert, verwoest hij ook de tempel en het verschrikkelijke afgodsbeeld van het Romeinse beest. Daarop keren de gevluchte Joden uit den vreemde terug naar Jeruzalem en verenigen zich met met het kleine overblijfsel dat daar volhard heeft. Deze vereniging vindt helemaal aan het einde van de grote verdrukking kort voor...

Lees verder
3 jaar geleden

Schoonheid en versiering voor God

“Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn … maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God” (1 Petr. 3:3-4). Hoeveel geld en tijd wordt er geïnvesteerd in de inspanningen van velen om te proberen er goed en aantrekkelijk uit te zien? Te veel! Daar ligt veel nadruk op tegenwoordig. Maar dat is niet iets nieuws. Het geldt voor zowel mannen als vrouwen. Koningin Vasthi, de vrouw...

Lees verder
3 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (13-14)

Esther 2:21-23: 21. In die dagen, toen Mordechai in de poort van de koning zat, waren Bigthan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, erg kwaad en zij wilden de hand aan koning Ahasveros slaan. 22. En deze zaak werd bekend bij Mordechai en hij vertelde dit aan Esther, de koningin, en Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. 23. Toen de zaak onderzocht werd, en juist bevonden, werden zij beiden aan een...

Lees verder
3 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (11-12)

“Als het de koning goeddunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is, dat Vasthi niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw, die beter is dan zij. Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk – want het is groot – dan zullen...

Lees verder
4 jaar geleden

Hoogmoed en twijfel bij Kaleb?

Jozua 14: Vers 8: “Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten;  ikzelf echter volhardde erin de HEERE, mijn God, na te volgen”. Vers 14: “Daarom werd Hebron voor Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de HEERE, de God van Israël, na te volgen” . Op de leeftijd van 85 jaar komt Kaleb bij Jozua om hem eraan te herinneren,...

Lees verder
4 jaar geleden

Bitterheid

“… terwijl u erop toe ziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt; dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden” (Hebr. 12:15). I Helaas zijn sommige Christenen bitter geworden. Ze hebben het niet verwerkt dat ze vernederd werden, dat hun intense verlangens niet vervuld werden, dat hun vertrouwen misbruikt werd, en nog veel meer andere dingen. Omgang met hen is moeilijk. Zij drinken het gif bitterheid en denken dat anderen...

Lees verder