Omgang met God

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (01)

Schriftplaats: Genesis 22 vers 1 Inleiding Abraham was een man van geloof. In Romeinen 4 vers 11 wordt hij aangeduid als de vader van allen, die (in onbesneden staat) geloven, en onder de geloofsgetuigen in Hebreeën 11 neemt hij een prominente plaats in. Abraham is in zekere zin het toonbeeld voor allen, die geloven. Bijna niemand heeft ooit zo’n grote en unieke beproeving van het geloof ondergaan als hij. In Genesis 22 bereikt zijn geloof een hoogtepunt. Juist om deze...

Lees verder
3 jaar geleden

490-maal vergeven

Online sinds 04.04.2017* Mattheüs 18 vers 21-22: “Toen kwam Petrus bij Hem en zei tot Hem: Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem: Ik zeg je, niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven”. Wie vergeven kan, beschikt over een belangrijke mogelijkheid om zijn weg met tevredenheid te gaan. Steeds weer zullen we vijandigheid ervaren, steeds weer werkt satan ook door andere mensen, om ons in onvrede en...

Lees verder
3 jaar geleden

Job – het lijden van de rechtvaardige

Online sinds 16.04.2017* Schriftplaatsen: Job 1-42 Job leefde waarschijnlijk ten tijde van de aartsvaders, zo ongeveer vierduizend jaar geleden. Toen al werd een vraag intensief besproken, die tot op vandaag nog steeds actueel is: Waarom lijden de rechtvaardigen? Het boek Job geeft geen systematische verhandeling over dit onderwerp, maar we kunnen zien hoe Job zich in het lijden gedraagt en hoe hij verandert door het lijden. Op deze manier wordt duidelijk, wat God met de beproevingen van de rechtvaardigen wil...

Lees verder
3 jaar geleden

Denk aan mij

Online sinds 14.01.2016 Schriftplaatsen: Genesis 40:14+23; Lukas 23:42-43 “Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan; bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao, en maak dat ik uit dit huis kom. … Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem” (Gen. 40:14+23). “En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in Uw koninkrijk komt! En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, vandaag zult u...

Lees verder
3 jaar geleden

Buiten de pistes

We leven in een amusementen-samenleving. Alles wat vermaak geeft, is geoorloofd. Hoe meer sensatie, des te meer plezier. “Snowboarder verliet de piste en ging in een verboden gebied, waar hij een lawine ontketende, die hem begroef”. Kennen wij dat ook niet? Altijd alleen maar in het spoor blijven is saai. Men moet toch ook wel eens iets naar links en naar rechts kijken, men moet geïnformeerd zijn. Niet altijd zo wereldvreemd met oogkleppen op door het gebied gaan. Hoe gemakkelijk...

Lees verder
3 jaar geleden

HEER, U doorgrondt en kent mij

Psalm 139 De volgende gedachten komen voort uit een gemeenschappelijke uitwisseling tussen broeders en zusters over Psalm 139. Daarbij worden ook verschillende beschouwingen, artikelen en hulpmiddelen gebruikt (zie de literatuurlijst aan het eind). Psalm 139 behoort zeker tot een van de meest bekende psalmen ooit. Talloze post- en ansichtkaarten zijn met zijn tekst bedrukt. Hoewel de verzen 19-22 echter helemaal niet met de voorafgaande harmonie van de psalm overeenkomt. Deze opvallende verandering en de daadwerkelijke geestelijke ontwikkeling van de schrijver...

Lees verder
3 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (21-22)

Esther 10:2-3*: 2. Al zijn machtige en geweldige daden en de verklaring van de grootheid van Mordechai, die door de koning grootgemaakt is, zijn die niet geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Medië en Perzië? 3. De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats, na koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goedgezind, want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak...

Lees verder
3 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (19-20)

Esther 8:2,7,8,11*: 2. Vervolgens deed de koning zijn zegelring af, die hij van Haman afgenomen had, en gaf die aan Mordechai … 7. Toen zei koning Ahasveros tegen koningin Esther en tegen de Jood Mordechai: … 8. Schrijft u dan zelf over de Joden zoals goed is in uw ogen, in naam van de koning, en verzegelt u het met de zegelring van de koning … 11. In de brieven stond dat de koning de Joden in elke stad toestond...

Lees verder
3 jaar geleden

Christelijke vrijheid (III -slot)

Jakobus 2 vers 12 “Spreekt zó en doet zó als zij die door [de] wet van [de] vrijheid geoordeeld zullen worden”. Ware christelijke vrijheid is niet een vrijbrief om te doen wat ik maar wil doen. We hebben gezien dat het verbonden is met te leven voor Christus en voor anderen. Het wordt gevonden en genoten wanneer ik in beslag genomen wordt door Christus! In ons vers hierboven spreekt Jakobus van de “wet van de vrijheid”. De gedachte hier met...

Lees verder
3 jaar geleden

Christelijke vrijheid (I+II)

I Galaten 5 vers 1 “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk brengen”. We horen vaak mensen spreken over christelijke vrijheid, maar wat is ware christelijke vrijheid? Is het vrijheid dat je doet wat je wilt? Wat is hiervan de grondslag en waar vindt men deze vrijheid? Wat belemmert christelijke vrijheid? In Romeinen 3-8 leren we dat we vrij zijn van: de schuld van de zonde, de slavernij van...

Lees verder